Z jednání PV OSŽ SŽDC 11. prosince 2014: Aktivy spojené se školením k uzavřené PKS v SŽDC, s. o., proběhnou v lednu na šesti místech.

Prvním místem bude Plzeň 12. 1. 2015, dalším pak Praha 14. 1., Přerov 16. 1., Pardubice 19. 1., České Budějovice 20. 1. a nakonec Brno 23.1.2015. To byla jedna z posledních informací, které zazněly na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 11. prosince. Po přivítání členů a hosta jednání předsedou PV Mgr. Martinem Malým dostal slovo hned na začátku pozvaný předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

 Ten s potěšením konstatoval, že SŽDC má uzavřenou kolektivní smlouvu jako první z podniků na železnici, ale situace na Českých drahách a Cargu je poněkud složitější. Přetrvávají některé spory ve mzdové oblasti, které nejsou na straně zaměstnavatele, ale u Federace strojvůdců. Odkázal přitom na jejich webové stránky, kde předseda FS hovoří o neochotě odborových svazů, působících na Českých drahách, přistoupit na jejich požadavky a sděluje, že hrozí nebezpečí, že z jejich strany nebude kolektivní smlouva podepsána. Dále předseda Pejša popsal průběh setkání premiéra ČR a nového ministra dopravy s vedením Českých drah a zástupci odborů 5. prosince (obsah tohoto jednání byl zveřejněn v Obzoru č. 49). Na tomto jednání se také mimo jiné hovořilo o převodu budov od Českých drah na SŽDC, ministerstvo dopravy má na jednání vlády 22. prosince připravit materiál o převodu budov s dovětkem, že definitivní rozhodnutí bude po stanovisku Bruselské komise. O představách ministra dopravy, jak si představuje koncepci železnice, struktuře ministerstva chce předseda OSŽ hovořit na jednání v příštím týdnu. Poslední informace předsedy OSŽ se týkala obsahu jednání Ústředí OSŽ 11. listopadu. V diskusi se pak řada členů PV svěřila se svými osobními zážitky, jak na vlastní kůži prožívali kalamitní situaci na železnici jako cestující, ale i jako zaměstnanci řídící provoz. Tuto diskusi uzavřel předseda PV Martin Malý tím, že i kritické postřehy, které tu zazněly, by měly být především podnětem pro předsedu svazu, který je také členem dozorčí rady Českých drah. Dalšími hosty jednání PV byli pak personální ředitel SŽDC, s. o. Ing. Pavel Koucký spolu s Ing. Kohoutovou a Ing. Vytiskovou. Ing. Pavel Koucký v úvodu také velmi podrobně hovořil o kalamitní situaci, která nastala 1. prosince 2014 a narůstala postupně od Moravy do Čech a o opatřeních, která byla následně přijata řediteli podniků na železnici. Řekl, že některé věci nešlo řešit, šlo o mimořádnou situaci a ani soubor přijatých opatření nemohl kolapsu zabránit. V tomto případě pak existoval jeden viník, a tím bylo extrémní počasí! Dále hovořil o podepsané PKS SŽDC a jejích důsledcích, kdy v současné době probíhá výběrové řízení na poskytovatele kondičních pobytů. Stejný proces se pak týká i stravenek, kdy je při změně jejich hodnoty od 1. 4. 2015 nutné nové výběrové řízení na dodavatele. V rámci náboru zaměstnanců do provozních profesí údržby infrastruktury už v první etapě posílilo Správu železniční dopravní cesty 212 nových zaměstnanců, v dalším roce by pak mělo přijít dalších cca 250  nových zaměstnanců. Řada z nich by měla být přijata ve spolupráci s Úřady práce a dnes právě podepisuje generální ředitel SŽDC memorandum o spolupráci při přijímání nových zaměstnanců s generální ředitelkou Úřadu práce ČR PhDr. Kateřinou Sadílkovou MBA, sdělil Koucký. V souvislosti s aplikací nové PKS se pak zaměstnavatel chce účastnit aktivů, které se budou konat v rámci PV SŽDC pro členy OSŽ. Čeká nás také přijetí nové koncepce řízení lidských zdrojů a její součástí bude v roce 2015 rozvoj osobního webového portálu, který umožní zaměstnanci komunikovat se zaměstnavatelem a mimo jiné umožní zaměstnanci mít online informace i o plánovaných směnách, řekl dále Ing.Koucký. V oblasti vzdělávání se chceme zaměřit na to, abychom pracovníkům v řízení provozu od úrovně výpravčího výše, umožnili absolvování kurzu v oblasti krizové komunikace, v infrastruktuře by to pak měly být kurzy pro pracovníky stavebního dozoru a přejímače staveb, dále bude pokračovat posuzování náročnosti vybraných pracovišť, aplikace novely Směrnice č. 75, což je posuzování psychické způsobilosti vybraných zaměstnanců. Ing. Koucký pak informoval o řadě změn, které nastanou od nového roku na úseku náměstka pro řízení provozu, v oblasti marketingu a prodeje tras a o řadě dalších věcí, které by vydaly na samostatný článek. Jeho vystoupení pak doplnila Ing. Kohoutová vysvětlením, jaký bude postup při potvrzování o srážce členského příspěvku základním organizacím a zodpověděla dotaz, který se týkal plánování směn a sloužení pohotovosti na OJ. Na závěr poděkoval Ing. Koucký členům podnikového výboru za spolupráci, popřál všem zdraví, krásné Vánoce a klidný konec roku. Jednání PV pak pokračovalo informací tajemníka PV Miloše Palečka z jednání pracovní skupiny, zabývající se osobními ochrannými a pracovními pomůckami. V závěru jednání byli členové PV seznámeni s termínovým kalendářem jednání Podnikového výboru v příštím roce a již v titulku zmíněnými termíny aktivů a školení, která proběhnou v příštím roce k uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě. Předseda PV Mgr. Malý seznámil členy výboru s tím, jak probíhala poslední jednání před podpisem kolektivní smlouvy, zmínil se také o roli a odpovědnosti základních organizací, které mají při jednání s příslušným ředitelem OŘ a které souvisí s uzavřenou PKS na rok 2015. S členy Podnikového výboru se pak rozloučil poděkováním za jejich práci a popřál všem také hezké prožití Vánoc a klidný konec roku. Jednání PV se účastnili ještě další hosté, zástupci ČD-Travelu. Vzhledem k tomu, že šlo o poměrně obsáhlou část jednání s velkým počtem dotazů, bude informace o této části jednání v dalším čísle Obzoru.

 

                                                                                                      Miroslav Gloss

Právě přítomno: 1780 hostů a žádný gestor