Několik poznámek k dosavadním výsledkům vyjednávání o diferenciaci VO v rozmezí 3,7 – 12 % u OŘ SŽDC

Předně se domnívám, že je třeba kladně hodnotit skutečnost, že u všech OŘ se o využití možnosti diferenciace VO v rozmezí 3,7 – 12 % vede jednání a u žádného OŘ nepřevážil na straně odborů nebo vedení OŘ názor, že se otázkou  využití této novinky v PKS SŽDC 2015 vůbec nebudou zabývat. Potvrzuje se tím správnost přesvědčení týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ, kteří se zavedení této možnosti snažili intenzivně prosadit už při kolektivním vyjednávání PKS SŽDC 2014. Osobně mě také velice těší, že se do vyjednávání o diferenciaci VO u OŘ velice aktivně zapojily i ty odborové centrály, které měly o užitečnosti nové úpravy VO v PKS SŽDC největší pochybnosti (zejména ADP).

Pokud bychom chtěli hodnotit dosavadní výsledky těchto vyjednávání, můžeme tyto rozdělit zhruba do tří skupin:

1. skupina: Vyjednávání úspěšně zakončeno

- Tato situace je prozatím pouze u OŘ Olomouc, kde bylo dosaženo shody mezi vedením OŘ a Výborem OSŽ (jiné odborové organizace zde nepůsobí) již na jednání 26.1.2014. Byly vybrány konkrétní pracovní místa ŘP, infrastruktury i administrativy a na nich dohodnuta vyšší základní přislíbená hodnota VO. Ke snížení pod 4 % se nikde nepřistoupilo. Dohodnuté opatření platí do poloviny roku a poté se bude možná jeho případná revize na základě získaných zkušeností.

2. skupina: Vyjednávání probíhá, dosud však přetrvávají rozpory zejména mezi odborovými organizacemi.

-  Taková je situace u OŘ Praha a OŘ Hradec Králové. U těchto oblastních ředitelství dosud přetrvávají větší názorové  rozpory   mezi  odborovými organizacemi a tudíž není ani možná dohoda s vedením OŘ.  

3. skupina: Došlo k dohodě mezi vedením OŘ a  odborovými organizacemi o posunutí účinnosti případného opatření pro diferenciaci výkonové odměny až po potvrzení přídělu finančních prostředků na MOON pro rok 2015 (tj. až po uplynutí 1. čtvrtletí)

- Taková je situace u OŘ Ústí nad Labem, OŘ Plzeň, OŘ Ostrava a OŘ Brno, přičemž u OŘ Brno už vyjednávání pokročilo natolik, že je pravděpodobné brzké  dosažení dohody v této problematice mezi odborovými organizacemi  i vedením OŘ. U ostatních zde uvedených OŘ se zatím dohoda o podobě budoucího opatření k diferenciaci VO ještě příliš jasně nerýsuje.

Pokud se týká kolegů z  OŘ Olomouc, určitě by si zasloužili gratulaci k úspěšnému jednání.  Pokud se týká  OŘ Praha a OŘ Hradec Králové, nelze než konstatovat, že rozdílnost názorů vyjednavačů jednotlivých odborových organizací není v demokratickém prostředí  nic neobvyklého, nebo nežádoucího a jsem přesvědčen, že se v dalším vyjednávání nakonec podaří dosáhnout kompromisního řešení přijatelného pro všechny zúčastněné strany. 

Jiná záležitost je snaha vedení cca poloviny OŘ posunout termín dojednání nebo účinnosti opatření k diferenciaci výkonové odměny až po uplynutí 1. čtvrtletí 2015. Argumenty uváděné pro tento požadavek jsou v zásadě dva:

 1. Potřeba zpětně objektivně vyhodnotit případnou mimořádnou zátěž  jednotlivých pracovišť až podle skutečnosti uplynulého období  a ne ji odhadovat předem.

 2. Požadavek, z důvodu předběžné opatrnosti, odložit plánování případného navýšení VO až na dobu, kdy bude známa výše přídělu prostředků na MOON pro OŘ. (Což prakticky nastane  až po schválení podnikatelského plánu včetně rozpočtu MOON na rok 2015 správní radou SŽDC, tj. pravděpodobně v průběhu měsíce března.)

   

  V této souvislosti se samozřejmě může objevit otázka, zda není chybou kolektivních vyjednavačů, když akceptovali text přílohy č. 2 PKS SŽDC 2015, kde se v čl. 33, bodu 4 sice uvádí, že: „Minimální výše objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu VO musí činit 4,3 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům, kterým VO přísluší.“, ale není zde uvedeno za jaké období, zda měsíčně, čtvrtletně či za celý rok.

  Domnívám se, že nikoliv. Samozřejmě jsme si při vyjednávání byli vědomi, že někdo může argumentovat  výkladem, že pro splnění PKS zcela dostačuje, aby objem  MON na VO u daného OŘ činil u skupin zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou souhrnně za celý rok minimálně 4,3 % a tímto je PKS splněna. Takový výklad by však byl proti duchu celé úpravy čl. 33,  která předjímá určité úsilí  vedení OŘ ve směru k dosažení dohody na diferenciaci sazby VO a konec konců také proti duchu Pokynu generálního ředitele č. 6/2014, který tuto problematiku podrobněji rozpracovává.  Dále jsme také jsme vnímali skutečnost, že text  čl. 33 umožňující diferenciaci VO byl obsažen už v prvním návrhu textu PKS, se kterým do kolektivního vyjednávání zaměstnavatel přišel, z čehož můžeme dovozovat  jeho zájem na uskutečnění takové diferenciace VO. A nakonec je zde ještě jedna praktická potíž.  Pokud bychom totiž  v PKS striktně stanovili, že objem 4,3 % MON na VO vypočtený z objemu tarifních mezd  musí být vyplacen měsíčně, zcela bychom tím znemožnili variantu čtvrtletních vyšších VO, kterou zejména v segmentu infrastruktury leckde považují za vhodnější než měsíční vyšší základní sazbu VO.

  Závěrem bych proto chtěl vyslovit přesvědčení, že se nakonec u všech OŘ nejpozději do konce 1. čtvrtletí 2015 podaří nalézt  pro vedení OŘ a všechny příslušné odborové organizace  přijatelné řešení diferenciace VO. A pokud se to skutečně podaří a nová úprava VO tak prokáže svoji funkčnost, budeme moci pro příští léta v PKS SŽDC možnost diferenciace VO dále rozvíjet, a to zejména ve směru navyšování  objemu takto použitelných finančních prostředků.

  Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

 

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor