Podnikový výbor SŽDC se sešel poprvé v novém roce

Po sérii pěti aktivů-školení k nové Podnikové kolektivní smlouvě, proběhlo první jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 22. ledna. Tentokrát bez účasti zástupců hospodářského vedení a dalších hostů. Celé jednání vedl předseda PV Mgr. Martin Malý za asistence všech tří tajemníků PV, kteří doplňovali svým komentářem jednotlivá plnění úkolů v kontrole plnění usnesení.

Některé z úkolů zůstávají beze změny, to se týká mimo jiné i požadavku na zachování budov ČD, které potřebují zaměstnanci HZS pro svoji činnost, respektive jejich převedení pod SŽDC. Tady svůj úkol tajemník PV Adolf Hradílek splnil a jednal s náměstkem generálního ředitele SŽDC pro správu majetku, ale ještě nemá k dispozici všechny potřebné podklady o tom, který majetek ČD, v současné době využívaný HZS SŽDC, bude předmětem převodu. Také termín převodu majetku od Českých drah na SŽDC je stále posouván a jako reálné datum se nyní jeví 1. 7. 2015.

Předseda PV také hovořil o vydání Pokynu GŘ č. 7/2014, který se týká problematiky rozpisu směn pro vyrovnávací období. Podle Martina Malého se na základě dosavadních jednání se zaměstnavatelem jeví reálné, že od  příštího vyrovnávacího období by bylo možné rozpis směn na vyrovnávací doručovat elektronicky zaměstnancům na pracoviště vybavená počítačem s přístupem na intranet SŽDC. Zaměstnanci by se po zadání svých přístupových údajů mohli s novým rozpisem nebo každou jeho změnou takto seznámit a toto seznámení zpětně také elektronicky zaměstnavateli v systému potvrdit. To by přineslo výrazné zrychlení a zjednodušení seznamování zaměstnanců se změnami rozpisů směn. Od některých členů PV se také ozvala výhrada k tomu, že v aplikaci pro žádosti o dovolené jsou k nahlédnutí žádanky např. pro celý obvod PO. Jako optimální stav by však požadovali spíše variantu, aby zaměstnanec přes tuto aplikaci mohl nahlédnout pouze na dovolené ve své turnusové skupině, případně aby zde nebylo zjistitelné nahlášené místo pobytu na dovolené. Tady dostal předseda PV úkol jednat dál se zaměstnavatelem a celou věc dotáhnout do konce.

Tak jako na řadě aktivů, i na jednání PV se hovořilo o požadavku na možnost rozdělení hodnoty stokorunové stravenky. O tom stále probíhá jednání se zaměstnavatelem. Jednoznačně bylo také na dotaz odpovězeno, že příspěvek z FKSP na stravování, musí být v zásadách pro použití FKSP OJ  pro všechny zaměstnance na jednu stravenku stanoven ve stejné výši.

Velká pozornost byla na jednání PV také věnována problematice výkonové odměny (VO). V souvislosti s článkem 33, přílohy č. 2 uzavřené PKS SŽDC, zde jednotliví zástupci Výborů při oblastních ředitelstvích SŽDC informovali o tom, jak se u jejich OŘ vyvíjí jednání o podmínkách rozdělování výkonové odměny (výběr nejzatíženějších pracovišť nebo skupin zaměstnanců a stanovení vyšší VO pro dotčené zaměstnance). Tady je dle příslušných ustanovení čl. 33, přílohy č. 2 PKS SŽDC 2015 potřebné dobrat se  shody  mezi ředitelem OŘ a všemi místně příslušnými odborovými organizacemi. Z vystoupení zástupců všech výborů OSŽ OŘ a následné diskuse vyplynulo, že jednání o této problematice u jednotlivých ředitelství probíhá různým tempem a s rozdílnými dosavadními výsledky, nicméně nikde dosud ještě nebylo zcela dokončeno.

Krátce bylo poté na PV také jednáno o dosavadním průběhu školení, která proběhla k uzavřené PKS SŽDC na rok 2015, kde byla mj. také prezentována informace o nové webové stránce www.odbory.info.  Po registraci e-mailové adresy bude možné, aby účastník z této webové stránky automaticky dostával do své  schránky nejnovější informace z odborové a pracovněprávní problematiky. K tomu bylo přijato také usnesení PV, aby členové na jednotlivých Výborech při oblastních ředitelstvích informovali o této věci. Na všech  školeních OSŽ k PKS SŽDC 2015 byl vždy připraven na případné otázky odpovídat i zástupce zaměstnavatele, poznamenal Martin Malý.

 

                                                                                              Miroslav Gloss


Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor