Dubnové zasedání PV OSŽ SŽ proběhlo za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, který přednesl něco jako "Zprávu o stavu Unie". Tedy informace, jak si firma v této nelehké době vede, jaké má blízké i vzdálenější cíle. Vysvětlil organizační změny, které provedl a které v blízké budoucnosti firmu čekají.

Počínaje novou funkcí náměstka pro obchodní činnost na OŘ, přes záměr sloučení OŘ Ostrava a OŘ Olomouc, po již dříve avizovaný nákup části firmy ČD-Telematika a dlouhodobě plánovaný odkup pozemků pod kolejemi od ČD i problémy s tím spojené. Zmínil i potřebu integrace pracovišť generálního ředitelství do jedné budovy, která by měla vyrůst v Praze na Smíchově. Dosud jsou kanceláře v různých pražských budovách. V závěru svého vystoupení odpověděl na několik dotazů týkajících se bytů, sloučení OŘ Ostrava a Olomouc, a v neposlední řadě i možnosti nákupu testů na COVID ze slin.
Personální ředitel Ing. Koucký vysvětlil potřebu 4. změny PKS, která se týká změny termínů prověrek BOZP vzhledem k epidemiologické situaci a potřeby úpravy části týkající se odstupného z důvodu slučování OŘ Olomouc a Ostrava. Zdůraznil, že nejde o rozšíření nebo zvýšení nároků, ale o možnost plynulého sloučení obou OJ v delším časovém horizontu bez negativního dopadu na zaměstnance. Další pravidelné informace - o stavu zaměstnanců, průměrné mzdě, nárustu přesčasové práce atd., doplnil o počet zaměstnanců, kteří si požádali v souladu se 3. změnou PKS o stravenky nebo e-stravenky. Těch bylo asi 38 %. Z týmu personálního ředitele ještě zazněly informace problematice tzv. izolačky, kde se změnila pravidla pro výpočet, a v některých případech je nutný komplikovaný manuální přepočet. Důchodový evidenční list by měl být nově přístupný na portále STKR a KOP se budou realizovat, jakmile to opatření vlády dovolí. I letos platí, že zaměstnanec může požádat o tzv. domácí KOP nebo vyčkat na pozdější termín. V závěru bloku vyhrazeného zaměstnavateli Ing. Pospíšil upozornil na Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic, na který je odkaz na konci březnové výplatnice, a vyzval zaměstnance k zapojení do ankety. Přístup na tyto stránky je i z prostředí intranetu SŽ.
Předseda PV Petr Štěpánek podal zprávu o plnění usnesení, kde byl v části věnované sledování vystrojování zaměstnanců a sběru připomínek ke kvalitě oděvních součástek schválen nový termín do 30.6.2021. K připomínkování předpisu D1 jsme byli vyzvání k možné účasti zástupce OSŽ v pracovní skupině v závěrečné fázi. Tuto možnost určitě využijeme. Stručně seznámil PV s dalšími materiály např. Výkladem k FKSP, co lze proplácet z FKSP OJ v oblasti rekreace, o schváleném přídělu MOON na rok 2021, včetně motivačních odměn i zálohovém přídělu FKSP na rok 2021.

V diskusi zaznělo, že nový katalog uniforem byl již na intranetu SŽ zveřejněn, připomínky k pozdním dodávkám OOPP a pozvánka na školení OSŽ - termíny najdete na webu OSŽ.
Další jednání PV je plánováno na 27.5.2021 a všichni zúčastnění se shodli, že se těší na snad již možnou fyzickou účast.

Za PV OSŽ SŽ
Jožka Hlaváček

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor