Říjnové setkání Podnikového výboru při Správě železnic bylo poslední ve stávajícím, a zároveň první v novém volebním období. Díky tomu se mohli setkat jak končící členové, tak Podnikovou konferencí zvolení noví členové tohoto orgánu.

Hned v úvodu předseda P. Štěpánek informoval o uzavření PKS na rok 2022, o důvodech tak rychlého podpisu a podstatných změnách oproti stávající kolektivní smlouvě. Hlavním rysem PKS na rok 2022 je 5% nárůst tarifních stupňů a zachování všech stávajících benefitů. Rovněž podal informaci o ukončení sbírky SŽ na pomoc našim kolegům postiženým živelními událostmi v letošním létě. Do poslední koruny bylo rozděleno 3 142 100 Kč. Dále všechny přítomné seznámil s úkoly, které je třeba do konce roku zvládnout, především projednání a schválení Rámcových zásad FKSP a Zásad C-FKSP na příští rok. Nastínil představu zaměstnavatele s komentářem, ve kterých oblastech bude OSŽ požadovat úpravy nebo změny. Každopádně jednání týkající se FKSP nebudou vůbec lehká.

Předseda OSŽ Mgr. M. Malý informoval o mimořádném jednání Tripartity v pondělí 18. 10. 2021, k řešení situace ve Škoda auto a dodavatelských firem, které z důvodu nedostatku čipů budou dočasně omezovat výrobu, což by mohlo vést k rozsáhlejšímu propouštění. Pro omezení tohoto rizika byla diskutována možnost znovu aktivovat ANTIVIRUS B v gesci MPSV (příspěvek 60% ze státního rozpočtu zaměstnavatelům na náhrady mezd pro zaměstnance na překážkách z důvodu přerušení výroby ve vazbě na pandemii Covid-19) pro oblast tzv. automotive, tedy pro výrobce automobilů a jejich subdodavatele. Dalším důležitým bodem byla diskuse o možnostech pomoci spotřebitelům zasaženým prudkým nárůstem cen energií, kdy byla projednávána možnost odpuštění DPH u elektrické energie a kompenzace poplatku na obnovitelné zdroje energie. Všechna tato opatření je však třeba ještě projednat s orgány EK, což bude také mj. předmětem čtvrtečního (21. 10. 2021) jednání předsedy vlády A. Babiše v Bruselu.
V další části svého příspěvku se zmínil o řešení problematiky jízdních výhod v Plzeňském kraji na lince P2 Klatovy – Beroun, kde ČD uzavřely smlouvu o zajišťování dopravy v závazku veřejné služby na základě nabídkového řízení a režijka ČD zde tedy ve vlacích objednávaných Plzeňským krajem dle platného Tarifu ZJV MD od příštího roku již nebude platit. Aktuálně probíhají jednání mezi ČD a Plzeňským krajem o zřízení zaměstnaneckého jízdného pro zaměstnance dopravců a SŽ v rámci krajského integrovaného dopravního systému POVED. Jednání stále probíhají, nicméně se potvrzuje nešvar, na který odboráři upozorňují od počátku, že totiž podmínky jízdních výhod v jednotlivých krajích se budou lišit.

Za zaměstnavatele se zúčastnili zástupci odboru 10, pod vedením personálního ředitele Ing. Kouckého. I ten zmínil podpis PKS 2022 a informaci o vypsaném výběrovém řízení na poskytovatele KOP (2 v Čechách a 2 na Moravě) v rozsahu péče minulých let. Připomněl i možnost domácí KOP, a to v termínu určeném zaměstnavatelem. Dále pokračoval v obvyklých statistických údajích plnění PKS v oblasti mezd a zaměstnanosti. Zmínil i situaci a plnění harmonogramu slučování OŘ Olomouc a Ostrava s tím, že zaměstnavatel vnímá Výborem OŘ Olomouc vyhlášenou stávkovou pohotovost.

Ing. E. Pospíšil upozornil na novou část PKS týkající se IT bezpečnosti a odpovědnosti za případné škody způsobené odborovou organizací. Odpověděl i na dotazy týkající se nevyžádané pošty a možnosti objednávání výstrojních součástek prostřednictvím aplikace STKR (bude řešeno v průběhu roku 2022). Rovněž připomněl, že papírové stravenky od 1. 1. 2022 nebudou, tudíž zaměstnanci, kteří si nepožádají do 10. 1. 2022, budou automaticky pobírat stravovací paušál.

Ing. Kohoutová mimo jiné doplnila informace o plnění závazku zaměstnavatele vyplývající z PKS na tento rok v oblasti výkonových odměn a seznámila s principem vyplácení odměny GŘ za měsíc říjen.

Zástupci našich odborných oddělení (Ing. Žáková za BOZP a JUDr. Večeř za ESO) okomentovali dobrou obsazenost školení a možnost ještě se na některá školení přihlásit. Rovněž vyzvali všechny přítomné k další spolupráci a zdůraznili připravenost svých oddělení kdykoli našim členům pomoci. JUDr. Večeř krátce zmínil využití podpůrného fondu a také funkci a účinnost krizové linky. Zmínil také další benefity OSŽ včetně pojištění odpovědnosti a důležitost se nechat pojistit na správnou výši.

Závěrem jednání se neslo poděkování za práci končícím zástupcům v PV jak ze strany všech zástupců zaměstnavatele, tak ze strany OSŽ.  Všem kolegům končícím v PV (Hemala Jan, Strýček Jaromír, Bednář Bedřich, Tomeš František, Jalůvka Jiří, Bek Zdeněk, Petr Vladimír)  přejeme mnoho úspěchů v další etapě života. Chlapi děkujeme…

Za PV OSŽ SŽ Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

Právě přítomno: 358 hostů a žádný gestor