Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem se uskutečnilo hybridní formou. Část zástupců se sešla v sídle zaměstnavatele v Rytířském sále, a nemalá část účastníků byla připojena přes aplikaci MS Teams.

Po úvodní části jednání, které řídil Ing. Pospíšil, a schválení zápisu z minulého jednání došlo na téma organizační změna k 1.4.2022. Představení nové struktury OJ a změny na CTD v odboru na úseku náměstka NDŽT (náměstek pro diagnostiku tratí). Generální ředitel v současné době navštěvuje jednotlivá OŘ a vysvětluje princip a důvod organizační změny.

Ing. Koucký zmínil i schůzku pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky (více zde).  Doplnil informaci o zkoušení obuvi u SŽG s tím, že ještě nedošlo k vyhodnocení. U staveních správ se testuje další druh obuvi. Byl dohodnut další termín pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky na pátek 3.6.2022. Dnes (11.3.2022) byla na všechny ZO OSŽ rozeslána informace o možnosti zkoušení výstrojních součástek ve skladu v Hradci Králové od dubna 2022 po předchozí telefonické domluvě.

JUDr. Vlásková okomentovala došlé písemné připomínky od OSŽ ke Směrnici SŽ SM110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům SŽ, které byly po diskuzi částečně zapracovány.

Dalším bodem byla diskuze nad aktuálně naplánovanými akcemi z C-FKSP, které nesnesou dalšího odkladu a je třeba je neprodleně díky termínům projednat a schválit (akce na březen, duben, příp. květen) ještě před schválením finálního rozpočtu C-FKSP.

Ing. Pospíšil okomentoval KOP. Došlo k podepsání finální smlouvy mezi SŽ a dodavatelem. Předem avizované lokality – Lázně Jeseník, Darkov, Libverda a Karlovy Vary byly potvrzeny. Pokyny byly předány na jednotlivé OJ. Na stránkách personálního odboru jsou v sekci KOP zveřejněny všechny dokumenty pro účastníky KOP, pro rodinné příslušníky, pokyny pro jednotlivé lázně a také tabulka s rozdělením poukazů na jednotlivé OJ. Stejné informace jsou zveřejněny i na portálu STKR. Do konce dubna budou rozděleny poukazy všem zájemcům o KOP na celý rok.

Ing. Koucký zmínil 27 vlaků, které po síti SŽ převezly do ČR cca 5700 občanů z Ukrajiny, přičemž většina zůstává v ČR. Menší část měla zájem o pokračování do Německa.

Ing. Češková zmínila změny v oblasti proškolování, Zam1, vyhláška 50, které budou novelizovány či nahrazeny novými. Diskuze byla i nad formou školení či přezkušování novelizovaného předpisu D1.

Za PV Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor