Hybridní formou, kdy část zástupců OC byla přítomna fyzicky v sídle zaměstnavatele a část byla připojena pomocí aplikace MS Teams, probíhalo další pravidelné jednání OC se zaměstnavatelem. Z devíti OC, které zastupují své členy u SŽ chyběli zástupci OC SOSaD.

Po schválení záznamu z minulého jednání došlo k projednávání předem avizovaných bodů. Velmi bohatá byla diskuze nad připravovaným pokynem nazvaným „Pravidla oblékání pro zaměstnance Správy železnic“, který by měl platit od 1.9.2022 nejen na pracovišti GŘ, tak jak je tomu dnes, ale i na jednotlivých OJ. Tento pokyn obsahuje mimo návodu, jak se mají zaměstnanci oblékat, také určité restrikce za nedodržování. Všem je jasné, že určitý dress code je třeba dodržovat, ale při kreativitě některých vedoucích zaměstnanců panuje obava, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto opatření. Personální ředitel Ing. Koucký přislíbil dopracování pokynu a další diskuzi nad ním na dalším jednání.

Od 1.10.2022 by měla vzniknout nová OJ Stavební správa VRT a na dnešním jednání nám byl představen pokyn ke zřízení této jednotky, která bude v gesci náměstka pro modernizaci dráhy. Tento proces by měl být bez vlivu na zaměstnanost.

V krátkosti byl shrnut výsledek jednání pracovní skupiny pro OOPP ze dne 3.6.2022, kdy došlo mimo jiné k přehodnocení možnosti zkoušení pracovní obuvi ve výstrojním skladu v Hradci Králové. Více podrobností v předchozím článku. Byl připomenut dohodnutý termín jednání pracovní skupiny pro OOPP na den 5.10.2022.

Téma zavedení Digitální zaměstnanecké karty zůstává stále nedokončené, ale požadavky jednotlivých OC a zaměstnanců se přibližují a termín 1.1.2023 bude podle všeho dodržen. Konečný rozpočet čerpání z C-FKSP není stále schválen, proto dochází ke schvalování jednotlivých akcí financovaných z C-FKSP na každém jednání do výše loňského dohodnutého limitu.

Na konci června končí dohoda s externí firmou na hlídání Negrelliho viaduktu a od 1.7.2022 si bude SŽ zajišťovat tuto činnost ve své režii, a to prostřednictvím nových zaměstnanců u OŘ Praha. Ing. Pospíšil zmínil i fungování zkušební verze docházkového systému v budovách GŘ SŽ, kdy se do systému kromě nepřítomnosti uvádí i důvod nepřítomnosti (lékař, oběd, pracovní schůzka atd). Postupně po budovách v Dlážděné a Křižíkově ulici dojde ke zřízení v oblasti OŘ Ostrava (Muglinovská-Ostrava, Nerudova-Olomouc) a postupně na dalších organizačních jednotkách.

Termín dalšího jednání OC 31.8.2022.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 177 hostů a žádný gestor