OBZOR ke stažení

Na svém jednání ve čtvrtek 27. dubna se Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC mimo jiné zabýval i finální přípravou své podnikové konference, která se bude konat 18. května v Praze na hlavním nádraží. Potvrdil všechny kandidáty na volené funkce, tak jak je navrhly výbory OSŽ OŘ a Republiková rada infrastruktury. Schválil rovněž návrh volebního řádu konference, včetně návrhu členů pracovních komisí a určil, kdo bude konferenci řídit. Větší diskuse nastala kolem jednacího řádu, ke kterému došly připomínky. Jednalo se o to, kdo může být delegátem na konferenci. Jestli může být delegátem bývalý zaměstnanec, nebo zaměstnanec jiného podniku než SŽDC. Většina členů PV pak rozhodla, že delegátem konference má být člen OSŽ (navržený Výborem při OŘ), který je v zaměstnaneckém poměru k SŽDC.

Bez připomínek byl schválen program podnikové konference. Tomu předcházela kontrola plnění usnesení z minulých jednání. V bodě, který se týká investic a vybavení novou technikou Hasičské záchranné služby SŽDC, informoval tajemník PV Adolf Hradílek o jednání s náměstkem GŘ pro provozuschopnost Bc. Jiřím Svobodou a náměstkem GŘ pro modernizaci Ing. Mojmírem Nejezchlebem o tom, kdy budou uvolněny finanční prostředky na realizaci plánovaných investic. O zaslání dopisu ředitele odboru personálního GŘ SŽDC na organizační jednotky informoval předseda PV Mgr. Martin Malý. Dopis se týká programu čtyřdenních rekondičních pobytů pro vybrané pojištěnce ZP MVČR. Pobyt v Lázních Darkov je s příspěvkem ZPMV ČR 3000,- Kč na léčebné procedury a bude nabízen vedoucím zaměstnancům pracujícím na psychicky náročných pozicích a provozním zaměstnancům pracujícím na zatížených pracovištích s přiznanou zvýšenou sazbou VO, zaměstnancům po pracovních úrazech, po dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo těm, kteří v důsledku pracovního úrazu musí vykonávat jiné zaměstnání. Dále Martin Malý podrobně informoval o prozatímním rozpočtu C-FKSP SŽDC 2017, který garantuje dostatek prostředků pro poskytování příspěvků na rekreace ČD travel pro zaměstnance, rodinné příslušníky a důchodce SŽDC, i na dětské tábory ČD travel pro celý rok 2017, stejně tak garantuje dostatek prostředků pro financování účasti zaměstnanců SŽDC na sportovních akcích pořádaných centrálou OSŽ, včetně akcí USIC a FISAIC. Naopak v kapitole příspěvku na činnost centrály OSŽ bylo dohodnuto snížení oproti původnímu návrhu rozpočtu, na které bude třeba reagovat změnami ve schváleném rozpočtu Ústředí OSŽ na rok 2017.

Dále Martin Malý informoval o jednání Ústředí OSŽ 19. 4., které mj. jednalo o tom, že do konání VII. sjezdu OSŽ po odstoupení Pavla Fraňka, povede Revizní komisi OSŽ její místopředsedkyně Barunka Sasínová, a podrobně se také věnoval výsledkům jednání tripartity, které se týkalo liberalizace v osobní dopravě na železnici (podrobné informace již byly zveřejněny na webu OSŽ). Dále se PV zabýval problematikou v současnosti probíhajícího podrobného mapování prostor v nádražních budovách, které ke své činnosti využívají odborové organizace a možným variantám řešení nákladů na jejich provoz. K tomuto tématu poskytl podrobný výklad Ing. Hemala, který v PV zastupuje zaměstnance SON. Dalším bodem jednání bylo projednání předpisu SŽDC Bp 1/1 a připomínek k němu. V komentáři k návrhu tohoto předpisu se za oddělení BOZP OSŽ vyjádřila inspektorka BOZP Dana Žáková. V písemném materiálu, který oddělení BOZP předložilo členům PV a dostane je zaměstnavatel, je téměř sedmdesát připomínek k jednotlivým bodům.

V závěru bylo ještě jednáno o potřebě úpravy v zápisu z jednání Republikové rady infrastruktury v Přerově a byly schváleny propozice XV. ročníku turnaje v kopané SŽDC „O putovní pohár Generálního ředitele SŽDC“, který se za účasti deseti družstev bude konat v Kozlovicích 20. - 21. června 2017.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 177 hostů a žádný gestor