Web server OSŽ

WWW.OSZ.ORG - hlavní strana
Upozornění pro ZO OSŽ PDF Tisk Email
  
Pondělí, 18 Srpen 2014 11:59

Upozorňujeme ZO OSŽ, že ke dni 18.8.2014 jsou naplněny tyto semináře: 

Aktualizováno ( Pondělí, 18 Srpen 2014 12:03 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-31-32:PV OSŽ při ČD je přesvědčen, že organizační změna KCOD a VDOD měla proběhnout jinak PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 07 Srpen 2014 14:18

 

Dal­ší pro­jed­ná­vá­ní or­ga­ni­zač­ních změn v KCOD a VDOD (ofi­ci­ál­ní ná­zev ma­te­ri­á­lu zní „Opa­tře­ní pro sní­že­ní ad­mi­nist­ra­tiv­ních ná­kla­dů v ob­las­ti re­gio­nál­ní do­pra­vy“) po­kra­čo­va­lo na jed­ná­ní Pod­ni­ko­vé­ho vý­bo­ru OSŽ při Čes­kých dra­hách, a. s., kte­rý za­se­dal v Pra­ze 23. čer­ven­ce.
Aktualizováno ( Pátek, 08 Srpen 2014 07:15 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-31-32: "Duch olympiády v Londýně na nás velice zapůsobil a inspiroval nás." PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 07 Srpen 2014 14:09

 

 
Ho­vo­ří­me s LI­BO­REM ŠI­MŮNKEM,
před­se­dou ZO OSŽ Mla­dá Bo­le­slav

 

 

 

Aktualizováno ( Pátek, 08 Srpen 2014 07:15 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-31-32: Vlaky přes Glucholazy budou jezdit i příští rok PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 07 Srpen 2014 13:49

Pří­pra­vě no­vé­ho jízd­ní­ho řá­du v dál­ko­vé do­pra­vě pro ob­do­bí 2014/2015 a ob­no­vě ně­kte­rých zru­še­ných spo­jů, včet­ně ře­še­ní pe­áž­ní do­pra­vy přes Glu­cho­la­zy, by­la mi­mo ji­né ve čtvr­tek 24. čer­ven­ce 2014 vě­no­vá­na tis­ko­vá kon­fe­ren­ce mi­nis­tra do­pra­vy An­to­ní­na Pra­cha­ře k ak­tu­ál­ním zá­le­ži­tos­tem v re­sor­tu do­pra­vy. Mi­nis­tr v té­to sou­vis­los­ti po­tvr­dil, že v pro­sin­ci skon­čí noč­ní spoj Ex­cel­sior. „Bo­hu­žel se ne­po­da­ři­lo na­jít sho­du s na­ši­mi slo­ven­ský­mi ko­le­gy a mu­sím kon­sta­to­vat, že rych­lík Ex­cel­sior bu­de zru­šen,“ ozná­mil mi­nis­tr Pra­chař s tím, že ja­ko ná­hra­du za­jis­ti­lo mi­nis­ter­stvo do­pra­vy va­ri­an­tu tzv. „Ma­lé­ho Ex­cel­sio­ru“. „Je to vlak, kte­rý bu­de ze Sta­ré­ho Měs­ta u Uher­ské­ho Hra­diš­tě od­jíž­dět v jed­nu ho­di­nu v no­ci s pří­jez­dem do Pra­hy v pět ho­din rá­no.“

 
 
Aktualizováno ( Pátek, 08 Srpen 2014 07:14 )
Celý článek...
 
Konečné stanovisko PV OSŽ při ČD a s k předlloženému materiálu -Opatření pro snížení administrativních nákladů v oblasti regionální dopravy PDF Tisk Email
  
Pátek, 25 Červenec 2014 11:52

Stanovisko PV OSŽ při ČD, a.s. je součástí dokumentu ke stažení (klikněte).

 
OBZOR-2014-29-30: „Hlavním posláním Nadace je pomoc při záchraně a zajištění oprav historického kulturního dědictví našich železnic.“ PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 24 Červenec 2014 10:20

 

Hovoříme s MARTINEM VAVREČKOU,
předsedou Správní rady Nadace Okřídlené kolo a výkonným tajemníkem OSŽ

 

Celý článek...
 
OBZOR-2014-29-30: Staročeský jarmark na Lesní chatě se vydařil PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 24 Červenec 2014 10:02

V sobotu 12. července provozovatel našeho hotelu Lesní chata Miroslav Váša uspořádal na prostranství před hotelem staročeský jarmark s ukázkami tradičních řemesel, prodejem kalendářů týkajících se zdejšího kraje, výrobků z bylin a především nejúspěšnějším počinem prodejem velkých koláčů.

Celý článek...
 
OBZOR-2014-27-28: „Nábor nových návěstních techniků vázne a situace se stává téměř kritickou.“ PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 10 Červenec 2014 18:56

 

Hovoříme se STANISLAVEM HLOUCHEM,
vedoucím provozu infrastruktury a předsedou ZO OSŽ u SSZT Brno

 

Celý článek...
 
OBZOR-2014-29-30: Z jednání Představenstva OSŽ PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 24 Červenec 2014 10:24

Původní návrh ministerstva dopravy OPD 2, který byl pro OSŽ nepřijatelný, byl nakonec přepracován

Celý článek...
 
OBZOR-2014-29-30: Setkání napůl cesty PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 24 Červenec 2014 10:13

Dne 16. 7. v Brně proběhlo „Setkání napůl cesty“ mezi zástupci Výboru OSŽ při OŘ Praha a zástupci Oblastné rady OZŽ pri OŘ Trnava.

Celý článek...
 
OBZOR-2014-27-28: Nový generální ředitel SŽDC uvedl na PV OSŽ SŽDC priority podniku PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 10 Červenec 2014 19:07

„V nejbližších měsících a letech SŽDC neuvažuje, s výjimkou dopadů realizace dálkového řízení provozu, o snižování počtu zaměstnanců!“ uvedl při své první účasti na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., 25. června 2014 v Praze nový generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý.

Celý článek...
 
OBZOR-2014-27-28: Odvolacím orgánem už nebude ministerstvo dopravy, ale jedině soud PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 10 Červenec 2014 18:50

Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o drahách, která se týká rozhodování Drážního úřadu. Jeho rozhodnutí bude moci být přezkoumáno pouze soudem, zatímco dosud se přezkoumávalo odvoláním k vyšší instanci, tedy k ministerstvu dopravy.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Copyright © 2014 Web server OSŽ. Všechna práva vyhrazena.