Web server OSŽ

WWW.OSZ.ORG - hlavní strana
OBZOR-2014-35: Železnice je teď mnohem zranitelnější než dřív PDF Tisk Email
  
Pátek, 29 Srpen 2014 06:42

Stačí jediná srážka vlaku se silničním vozidlem na železničním přejezdu a vlaky stojí. Výjimečné nejsou ani případy, kdy vlaky na koridoru hodiny postávají kvůli poruše zabezpečovacího zařízení, respektive jeho napájení. Nedávno se o tom mohli přesvědčit i mnozí cestující na koridoru, a to doslova na vlastní kůži.

Celý článek...
 
OBZOR-2014-35: „Jsme plně připraveni vyjet k jakékoliv mimořádné události a účinně tam zasáhnout.“ PDF Tisk Email
  
Pátek, 29 Srpen 2014 06:35

 

Na aktuální téma hovoříme s ROMANEM ŽÁKEM,
velitelem Hasičské záchranné služby SŽDC,
jednotky požární ochrany Ostrava

 

 

 

Aktualizováno ( Pátek, 29 Srpen 2014 06:41 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-35: Zaměstnavatel předložil návrh Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC PDF Tisk Email
  
Pátek, 29 Srpen 2014 06:31

V úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., dne 27. 8. 2014 tuto informaci sdělil jeho předseda Mgr. Martin Malý. Stalo se tak při jednání odborových centrál, působících na SŽDC den předtím, 26. 8.

Celý článek...
 
OBZOR-2014-35: Otevření nových železničních zastávek je průlomová záležitost PDF Tisk Email
  
Pátek, 29 Srpen 2014 06:24

Pražskou příměstskou železniční dopravu čeká v následujících letech boom nových železničních zastávek, prvních pět již spatřilo světlo světa v pondělí 1. září. „Tím se završuje šestileté úsilí, kdy se nám ve spolupráci se SŽDC podařilo výstavbu nových zastávek nejen projekčně připravit, ale i zrealizovat,“ uvedl ve středu 27. srpna na společné tiskové konferenci Správy železniční dopravní cesty, s. o., Českých drah, a. s., ROPIDu a Středočeského kraje středočeský hejtman Ing. Miloš Petera.

Celý článek...
 
OBZOR-2014-33-34: Ze zasedání Představenstva OSŽ PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 21 Srpen 2014 14:03

OSŽ má zásadní výhrady ke způsobu liberalizace železnice

Celý článek...
 
OBZOR-2014-33-34: Čtvrtá jednotka railjet je už v Praze! PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 21 Srpen 2014 13:51

„Pojďte děcka, vyfotíme se společně před pendolinem,“ těmito slovy rovnala mladá maminka své děti u řídícího vozu soupravy railjet na pražském hlavním nádraží. Netušila, že právě toho dne (11. 8. 2014) na spoji SC 509 z Prahy do Ostravy vyráží na svou první jízdu s cestujícími zbrusu nová, v pořadí již čtvrtá souprava railjetu.

Celý článek...
 
Upozornění pro ZO OSŽ PDF Tisk Email
  
Pondělí, 18 Srpen 2014 11:59

Upozorňujeme ZO OSŽ, že ke dni 18.8.2014 jsou naplněny tyto semináře: 

Aktualizováno ( Pondělí, 18 Srpen 2014 12:03 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-31-32: "Duch olympiády v Londýně na nás velice zapůsobil a inspiroval nás." PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 07 Srpen 2014 14:09

 

 
Ho­vo­ří­me s LI­BO­REM ŠI­MŮNKEM,
před­se­dou ZO OSŽ Mla­dá Bo­le­slav

 

 

 

Aktualizováno ( Pátek, 08 Srpen 2014 07:15 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-33-34: „Bez úsilí železničářských fandů by bylo mnohem méně příležitostí spatřit exponáty železniční historie.“ PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 21 Srpen 2014 13:54

Na aktuální téma hovoříme s JIŘÍM STŘECHOU,
ředitelem Nadace Okřídlené kolo

 

 

Celý článek...
 
OBZOR-2014-33-34: Železniční zastávky v okolí Prahy začaly růst jako houby po dešti PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 21 Srpen 2014 13:45

S novými železničními zastávkami v okolí Prahy se roztrhl pytel. Po dvanáctiletém úsilí vyrostlo naráz v okolí Hostivice a Rudné u Prahy hned pět nových železničních zastávek. Tři na trati 122 (Hostivice–Sadová, Hostivice–U hřbitova, Chýně) a dvě na trati 173 (Jinočany a Rudná zastávka), v pořadí šestá zastávka – Chýně jih – by měla být otevřena do konce letošního roku.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 21 Srpen 2014 13:51 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-31-32:PV OSŽ při ČD je přesvědčen, že organizační změna KCOD a VDOD měla proběhnout jinak PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 07 Srpen 2014 14:18

 

Dal­ší pro­jed­ná­vá­ní or­ga­ni­zač­ních změn v KCOD a VDOD (ofi­ci­ál­ní ná­zev ma­te­ri­á­lu zní „Opa­tře­ní pro sní­že­ní ad­mi­nist­ra­tiv­ních ná­kla­dů v ob­las­ti re­gio­nál­ní do­pra­vy“) po­kra­čo­va­lo na jed­ná­ní Pod­ni­ko­vé­ho vý­bo­ru OSŽ při Čes­kých dra­hách, a. s., kte­rý za­se­dal v Pra­ze 23. čer­ven­ce.
Aktualizováno ( Pátek, 08 Srpen 2014 07:15 )
Celý článek...
 
OBZOR-2014-31-32: Vlaky přes Glucholazy budou jezdit i příští rok PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 07 Srpen 2014 13:49

Pří­pra­vě no­vé­ho jízd­ní­ho řá­du v dál­ko­vé do­pra­vě pro ob­do­bí 2014/2015 a ob­no­vě ně­kte­rých zru­še­ných spo­jů, včet­ně ře­še­ní pe­áž­ní do­pra­vy přes Glu­cho­la­zy, by­la mi­mo ji­né ve čtvr­tek 24. čer­ven­ce 2014 vě­no­vá­na tis­ko­vá kon­fe­ren­ce mi­nis­tra do­pra­vy An­to­ní­na Pra­cha­ře k ak­tu­ál­ním zá­le­ži­tos­tem v re­sor­tu do­pra­vy. Mi­nis­tr v té­to sou­vis­los­ti po­tvr­dil, že v pro­sin­ci skon­čí noč­ní spoj Ex­cel­sior. „Bo­hu­žel se ne­po­da­ři­lo na­jít sho­du s na­ši­mi slo­ven­ský­mi ko­le­gy a mu­sím kon­sta­to­vat, že rych­lík Ex­cel­sior bu­de zru­šen,“ ozná­mil mi­nis­tr Pra­chař s tím, že ja­ko ná­hra­du za­jis­ti­lo mi­nis­ter­stvo do­pra­vy va­ri­an­tu tzv. „Ma­lé­ho Ex­cel­sio­ru“. „Je to vlak, kte­rý bu­de ze Sta­ré­ho Měs­ta u Uher­ské­ho Hra­diš­tě od­jíž­dět v jed­nu ho­di­nu v no­ci s pří­jez­dem do Pra­hy v pět ho­din rá­no.“

 
 
Aktualizováno ( Pátek, 08 Srpen 2014 07:14 )
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Copyright © 2014 Web server OSŽ. Všechna práva vyhrazena.