25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 45 – 7. 11. 1994
Ob­zor podrobně in­for­mu­je o ná­vště­vě ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. Ší­pa na ZV OSŽ v teh­dej­ším lo­ko­mo­tiv­ním a vo­zo­vém de­pu Břec­lav. Se­tká­ní se ko­na­lo 26. říj­na a ge­ne­rál­ní ře­di­tel a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ci na něm vy­svět­lo­va­li a ob­ha­jo­va­li trans­for­ma­ci a pri­va­ti­za­ci Čes­kých drah i trans­for­ma­ci lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep (od 1. 1. 1995) na de­pa ko­le­jo­vých vo­zi­del.

Ob­zor č. 43 – 24. 10. 1994
OSŽ, jak je pa­tr­no hned z ně­ko­li­ka člán­ků na prv­ní stra­ně, vy­jád­řilo pod­po­ru od­bo­rá­řům Ško­dy Mla­dá Bo­le­slav ve spo­ru s ve­de­ním této a. s. a koncernem Ško­dy Volkswa­gen. Tam­ní od­bo­rá­ři uspo­řá­da­li vý­straž­nou ho­di­no­vou stáv­ku pře­de­vším „pro­ti sni­žo­vá­ní vý­rob­ní­ho i ne­vý­robní­ho per­so­ná­lu lid­sky ne­citli­vý­mi způ­soby“, jak se uvá­dí v prohláše­ní stávkového výboru.

Ob­zor č. 41 – 10. 10. 1994
Ob­zor na prv­ní stra­ně in­for­mu­je o sně­mu Čes­komo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů (ČMKOS), kte­rý se ko­nal 27. a 28. 9. 1994. Zá­stup­cům OSŽ ve sně­mu se po­da­ři­lo pro­sa­dit na po­řad jed­ná­ní pro­ble­ma­ti­ku trans­for­ma­ce Čes­kých drah. Sněm pod­po­řil sta­no­vis­ko OSŽ k pro­jek­tu trans­for­ma­ce Čes­kých drah, ve kte­rém je po­ža­do­vá­no, aby pro­jekt byl pod­ro­ben od­bor­né o­po­nen­tu­ře po­ra­den­skou fir­mou.

Ob­zor č. 39 – 26. 9. 1994
„Ústře­dí OSŽ ve svém sta­no­vis­ku k Ná­vr­hu zá­sad trans­for­mač­ní­ho pro­jek­tu s. o. ČD ozna­či­lo fi­lo­zo­fii trans­for­ma­ce Čes­kých drah ja­ko hy­po­te­tic­kou a pře­sa­hu­jí­cí svým roz­mě­rem Směr­ni­ce EHS,“
uvá­dí se v úvo­du sta­no­vis­ka OSŽ k pro­jek­tu trans­for­ma­ce Čes­kých drah. Po­dle OSŽ ná­vr­hu ne­před­chá­ze­la věc­ná a eko­no­mic­ká ana­lý­za do­sa­vad­ních trans­for­mač­ních a pri­va­ti­zač­ních kro­ků. Ve­de­ní ČD se to­tiž ne­po­da­ři­lo pře­svěd­čit vět­ši­nu za­měst­nan­ců ČD o smys­lu­plnos­ti or­ga­ni­zač­ních změn.

Ob­zor č. 37 - 12. 9. 1994
Ne­spo­ko­je­nost se mzdo­vým vý­vo­jem na že­lez­ni­ci je vy­jád­ře­na hned ve třech člán­cích uve­řej­ně­ných na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru, pře­de­vším v „Do­pi­se ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li ČD“, v němž mís­to­před­se­da OSŽ Mi­ro­slav Ka­poun upo­zor­ňu­je na ohro­že­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru v pří­pa­dě, že ne­bu­de plně­na ko­lek­tiv­ní smlou­va ČD v ob­las­ti mzdo­vé­ho ná­růs­tu. Ve­de­ní OSŽ po­žá­da­lo ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD, aby pro­blém ře­šil do 15. zá­ří 1994, „…ji­nak bu­de­me nu­ce­ni ve sna­ze pře­de­jít hro­zí­cí­mu kon­flik­tu ob­rá­tit se na Správ­ní ra­du ČD, mi­nis­tra do­pra­vy a par­la­ment ČR“, uvá­dí se v tex­tu.

Ob­zor č. 35 – 29. 8. 1994
„Tak­to­vá do­pra­va je lu­xu­sem,“
je ti­tu­lek roz­ho­vo­ru s Ing. Ja­ro­sla­vem Ko­cour­kem, ná­měst­kem ře­di­te­le od­bo­ru pro­voz­ní­ho ČD, uve­de­ný na prv­ní stra­ně. Po­dle je­ho slov má tak­to­vá do­pra­va opod­stat­ně­ní všu­de tam, kde je sil­ný proud ces­tu­jí­cích, na­pří­klad na pří­měst­ských tra­tích. Vět­ši­na tra­tí ČD však, jak uve­dl, ne­má po­třeb­né tech­nic­ké zá­ze­mí.

Ob­zor 33/34 - 22. 8. 1994
Po­sled­ní prázdninové dvoj­čís­lo Ob­zo­ru na prv­ní a dru­hé stra­ně po­drob­ně za­zna­me­na­lo otáz­ky a od­po­vě­di, kte­ré za­zně­ly na pa­ne­lo­vé dis­ku­si v Pra­ze 4. srp­na 1994, a to hlavně na té­ma trans­for­ma­ce a pri­va­ti­za­ce Čes­kých drah. Na otáz­ky asi tři­cít­ky od­bo­rá­řů od­po­ví­dal pře­de­vším Ing. Ji­ří Man­dík, vrch­ní ře­di­tel Di­vi­ze ma­jet­kového pod­ni­ká­ní a pri­va­ti­za­ce, pří­pad­ně dal­ší před­sta­vi­te­lé Českých drah.

Ob­zor 31/32 – 8. 8. 1994
„Tý­den do­vo­le­né na­víc“,
in­for­mu­je Ob­zor na prv­ní stra­ně. Dne 28. 7. 1994 by­la to­tiž po­de­psá­na změ­na ko­lek­tiv­ní smlou­vy č. 2, kte­rá při­nes­la všem za­měst­nan­cům Čes­kých drah, bez ohle­du na zkrá­ce­ný fond pra­cov­ní do­by, zvý­še­ní ná­ro­ku na do­vo­le­nou o je­den tý­den.

Let­ní dvoj­čís­lo Ob­zo­ru za­čí­ná „ne­letně“, člán­kem s ti­tul­kem „OSŽ vy­slo­vu­je váž­né oba­vy o osud Čes­kých drah“, kte­rý ob­sa­hu­je me­mo­ran­dum OSŽ ke zří­ze­ní di­vi­ze ob­chod­ně pře­prav­ní a di­vi­ze pro­vo­zu (do­šlo k ně­mu k 1. čer­ven­ci 1994). Uvá­dí se v něm, že OSŽ pod­po­ru­je pře­mě­nu Čes­kých drah na pro­spe­ru­jí­cí mo­der­ní or­ga­ni­za­ci, pro­bí­ha­jí­cí trans­for­mač­ní pro­jekt však po­dle od­bo­rá­řů ne­mů­že to­to oče­ká­vá­ní na­pl­nit, ne­boť v ČR ne­exis­tu­je jas­ná a jed­no­znač­ná do­prav­ní po­li­ti­ka; or­ga­ni­zač­ní změ­na se za­čí­ná rea­li­zo­vat, aniž by­la eko­no­mic­kým pro­jek­tem pro­ká­zá­na efek­tiv­ní funk­čnost za­vá­dě­né­ho mo­de­lu, ne­ní pro­ve­de­no eko­no­mic­ké zhod­no­ce­ní, ne­jsou do­ře­še­ny eko­no­mic­ké vaz­by a me­mo­ran­dum uvá­dí řa­du dal­ších ar­gu­men­tů pro­ti to­mu­to kro­ku.

Ob­zor č. 27/28 – 11. 7. 1994
Dvoj­čís­lo o dva­nác­ti stra­nách při­nes­lo na prv­ní stra­ně člá­nek Zdeň­ka Ško­pa (kte­ré­mu 21. 6. 1994 Ústře­dí OSŽ vy­jád­ři­lo ne­dů­vě­ru) s ti­tul­kem „Kdo by měl há­jit zá­jmy že­lez­ni­čá­řů“. Před­se­da OSŽ se v něm vy­jad­řu­je k orga­ni­zač­ním změ­nám na Čes­kých dra­hách, kde by­la od 1. 7. 1994 or­ga­ni­zač­ně vy­čle­ně­na di­vi­ze pro­vo­zu. Uvá­dí mi­mo ji­né, že se OSŽ do­sud ne­do­ká­za­lo or­ga­ni­za­cí ani sty­lem prá­ce při­způ­so­bit po­ža­dav­kům ply­nou­cím ze změn na ČD. „Stá­le ješ­tě pře­vlá­da­jí úz­ké od­vět­vo­vé zá­jmy uplat­ňo­va­né čas­to ne­vy­bí­ra­vým, konfrontačním způ­so­bem,“ uvá­dí Zde­něk Škop. Vy­jad­řu­je se i k vy­jád­ře­ní ne­dů­vě­ry – při­zná­vá své po­chy­be­ní, od­mí­tá však po­de­zře­ní z to­ho, že by by­lo mo­ti­vo­vá­no osob­ním pro­spě­chem.

Ob­zor č. 25 – 20. 6. 1994
Ob­zor po­drob­ně in­for­moval o II. kon­fe­ren­ci Aso­cia­ce dů­chod­ců od­bo­rá­řů (or­ga­ni­za­ce sdru­žu­jí­cí dů­chod­ce z od­bo­ro­vých sva­zů spa­da­jí­cích pod Čes­ko­mo­rav­skou ko­mo­ru od­bo­ro­vých sva­zů, je­jímž čle­nem teh­dy by­lo i OSŽ). Kon­fe­ren­ce se ko­na­la 7. červ­na 1994 a za­bý­va­la se mi­mo ji­né ne­do­sta­teč­nou va­lo­ri­za­cí dů­cho­dů, kri­ti­zo­va­la ně­kte­ré od­bo­ro­vé sva­zy za ma­lou po­zor­nost vě­no­va­nou se­nio­rům a ta­ké zvý­še­ní vě­ku po­třeb­né­ho pro od­chod do dů­cho­du.

Ob­zor č. 23 – 6. 6. 1994
„Re­struk­tu­ra­li­za­ce ČD je ne­při­pra­ve­ná a ne­sys­té­mo­vá“
, zní ti­tu­lek úvod­ní­ho člán­ku z pe­ra Ji­ří­ho Kra­to­chví­la, ta­jem­ní­ka sek­ce OSŽ ří­dí­cích a tech­nic­kohos­po­dář­ských pra­cov­ní­ků. Člá­nek re­fe­ru­je o se­tká­ní všech od­bo­ro­vých cent­rál pů­so­bí­cích na že­lez­ni­ci, z 23. 5., kde mě­lo do­jít k do­ho­dě na spo­leč­ném sta­no­vis­ku k pro­jek­tu trans­for­ma­ce ČD ješ­tě před je­ho pří­pad­ným schvá­le­ním.

Právě přítomno: 419 hostů a žádný gestor