V domě Bohemika v Praze se 29. června sešli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC na svém prvním jednání po podnikové konferenci už v rozšířeném počtu. Tak, jak bylo rozhodnuto na konferenci, byl PV posílen o členy z dalších organizačních jednotek, které tak získaly zastoupení v tomto orgánu. Zároveň se také PV rozloučil s těmi, kteří své působení v PV ukončili. Nově složený PV má třicet členů.

Jednání zahájil předseda PV Mgr. Martin Malý (na snímku) tím, že se vzájemně představili všichni členové a zároveň poděkoval za práci těm, kteří ukončili svou činnost. Navrhl rozšíření programu o náměty, které PV obdržel a zrekapituloval, jak jsou plněny uložené úkoly z minulých jednání. Na jednání pak přivítal Ing. Josefa Hendrycha, náměstka GŘ SŽDC pro řízení provozu, Ing. Hanu Kohoutovou, vedoucí oddělení mzdového O10 GŘ a později i Ing. Pavla Kouckého, ředitele odboru personálního GŘ SŽDC. Ing. Hendrych informoval o tom, jak bude probíhat výluková činnost a o přípravách jízdního řádu 2018. Začne také výluka Negrelliho viaduktu, kde budou ve směru na Kralupy nad Vltavou traťové koleje vyloučeny, a tak Josef Hendrych seznámil přítomné i s problematikou, která je s tím spojena, když pražské hlavní nádraží nedostačuje svou kapacitou nástupišť a směřování vlaků se musí řešit s využitím dojezdů na Masarykovo nádraží. Josef Hendrych přiblížil řadu problémů, které je v souvislosti s výlukami třeba řešit ve spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy, ale i s dalšími dopravci za situace, kdy je nárůst cestujících v oblasti Prahy za posledních pět let o 20 procent. „Co nás trápí jako řízení provozu, to jsou různé investiční akce, protože jak se posuzuje efektivita, tak se ruší některé koleje. Naše požadavky Centrální komise mnohdy neakceptuje, nebere na naše názory dostatečně ohled,“ řekl Ing. Hendrych. Reagoval pak na usnesení Výboru OSŽ OŘ Brno ze dne 26. 6. 2017 a dopis ze ZO OSŽ žst. Břeclav, které byly zařazeny do programu jednání a které se odmítavě vyjadřují k záměru převodu na dálkové řízení stanice Břeclav z CDP Přerov s tím, že stávající řízení stanice Břeclav z místa je optimální variantou uspořádání řízení provozu.
Dalším tématem, ke kterému se vedla diskuse, byl dopis předsedy Výboru OSŽ při OŘ Ústí nad Labem, týkající se navrhovaného řešení přestavby žst. Louka u Litvínova v rámci akce Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov, zabývající se řešením obnovy a modernizace staveb a zařízení stávající železniční tratě. V dopise je kritizováno, že při schvalování tohoto projektu není více pozornosti věnováno připomínkám z řízení provozu. Ozvaly se i kritické hlasy ze strany členů PV z řízení provozu k dalším tématům, výsledkem poměrně obsáhlé a specificky odborné diskuse pak bylo přijaté usnesení k těmto tématům.
Ke slovu se pak dostal Ing. Pavel Koucký, který hovořil o plánování akcí BOZP sociálního charakteru, požadavcích na investice, údržbu a opravy v roce 2017, a jakým způsobem budou finančně pokryty. A jak nově upravit podmínky pro poskytování prostor pro činnost odborových organizací v návaznosti na text ZP? „Bylo dohodnuto, že ve spolupráci s odborovými organizacemi budou zmapovány požadavky, což nevedlo k žádným závěrům, protože podklady nebyly ucelené. Vyšli jsme z toho, že máme dostatek nádražních objektů, abychom uspokojili požadavky odborových organizací,“ řekl Koucký. Podle původní směrnice a předloženého návrhu dohody by měly odborové organizace, které zastupují zaměstnance SŽDC a užívají v přiměřeném rozsahu prostory v majetku SŽDC, užívat tyto ve smyslu příslušných ustanovení ZP bezúplatně. Zatím ale nedošlo k dohodě, za jakých podmínek budou tyto prostory používat odborové organizace, které nejsou v přímém vztahu k SŽDC. Další informace se týkaly změny systemizací a organizačních řádů Správ osobních nádraží od 1. 7. 2017. Tady má z důvodu nárůstu objemu práce dojít u šesti útvarů SON k celkovému navýšení počtu zaměstnanců o 37. Výhrady PV k návrhu nového textu směrnice SŽDC č. 75 o posuzování psychické způsobilosti pak prezentoval předseda PV Martin Malý, zejména jde o nesouhlas se zaváděním periodického ověřování psychické způsobilosti zaměstnanců a s výrazným rozšířením počtu profesí, kterých by se ověřování psychické způsobilosti mělo týkat. Těch výhrad je samozřejmě celá řada, a to nejen od OSŽ, ale velmi podobně také ode všech ostatních odborových centrál působících při SŽDC. Závěr je zatím ten, že zaměstnavatel by měl do 21. 7. 2017 předložit do dalšího projednávání nový návrh textu směrnice. Těch odborných témat a diskusí k nim zaznělo na tomto jednání hodně a jednotlivě by vydaly na samostatný text, stejně tak i další informace od Ing. Hendrycha a Ing. Kouckého.
V závěru jednání pak ještě vystoupil nový člen PV a zástupce SŽG Ing. Radovan Kudělásek s požadavkem na odborné oddělení BOZP OSŽ, aby se jejich pracovník účastnil práce geodetů v terénu, a to v souvislosti s potřebou dodržování předpisu Bp 1, což vedoucí oddělení JUDr. Kožmín přislíbil. Došlo ještě na informace o tom, jak proběhlo jednání konference KNZO (nedrážní) 13. června a Republikové rady seniorů 20. června v České Třebové, a na sdělení, že výjezdní zasedání Podnikového výboru OSŽ SŽDC se uskuteční 16. - 17. srpna v Rakovníku.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 322 hostů a žádný gestor