OBZOR ke stažení

V pondělí 21. května, za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna (na snímku), zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, Představenstvo OSŽ. V úvodu, v rámci podrobné kontroly plnění úkolů, byla vyslovena pochvala všem, kdo se podíleli na organizaci setkání zástupců deseti evropských odborových centrál, které se uskutečnilo ve dnech 24. – 27. dubna v České republice a které bylo zahraničními účastníky hodnoceno velmi kladně.

Následovaly pravidelné informace ze zásadních jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý hovořil mimo jiné o své účasti na jednání Železniční sekce ETF v Bruselu, které se uskutečnilo v termínu 14. – 16. dubna a které se zabývalo mj. akčním plánem na podporu férové dopravy. Do akce Stop dumpingu se prostřednictvím OSŽ zapojí také Česká republika. Jak předseda OSŽ dále uvedl, železniční sekce se zabývala mj. způsobem monitorování délky výkonu práce strojvedoucích. Cílem je zabránit nedodržování stanovené maximální délky výkonu jejich práce, což je jedna z forem sociálního dumpingu, která ovšem také může být významným ohrožením bezpečnosti provozu. Zástupci CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), kteří se jako hosté zúčastnili na jednání Železniční sekce ETF, zmínili mj. i český návrh řešení – místo nákladného zabudovávání tachografů na hnací vozidla by mohl strojvůdce před jízdou nahlásit číslo své licence správci železniční infrastruktury (v podmínkách ČR Správě železniční dopravní cesty), která by dobu jeho jízdy monitorovala. Realizace tohoto projektu ovšem předpokládá, že se k takové povinnosti dopravci smluvně zaváží, nebo že bude uložena evropskou nebo národní legislativou. O podpoře tohoto technického způsobu řešení v předvečer jednání Železniční sekce ETF jednal předseda OSŽ osobně i s výkonným ředitelem CER Dr. Liborem Lochmanem.
Předseda OSŽ se dále zmínil o jednání Republikové rady OSŽ řízení provozu, jehož se dne 14. 5. zúčastnil. Diskutovalo se na něm mimo jiné o projevech nespokojenosti některých zaměstnanců či ZO OSŽ (Všetatská výzva, Domažlická výzva) s nárůstem mezd, dojednaným v PKS SŽDC na rok 2018. Mgr. Malý poznamenal, že jednání bylo užitečné zejména tím, že vznikl podnět pro zahájení jednání se SŽDC o řešení dalších mzdových požadavků u nejvíce nedostatkových profesí ještě v letošním roce (návrh na jednání o zavedení obdoby retenčního programu pro vybrané profese u ČD).
Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola přidal informace z Dozorčí rady ČD Cargo, která se zabývala hlavně hospodařením společnosti. Informoval i o tom, že se stal členem komise, která zajišťuje výběrové řízení na lokomotivy závislé trakce, a zmínil se o jednání tripartity, jehož se zúčastnil (tripartita řešila mimo jiné karenční dobu u nemocenské, na jejímž zrušení odbory trvají).
Místopředseda OSŽ Petr Štěpánek se zmínil o průběhu jednání Republikové rady řízení provozu a také o diskusi k výzvám, vyjadřujícím nespokojenost s nárůstem mezd na železnici. „Jednání byla užitečná v tom, že jsme se shodli na názoru, že lepší než psát dopisy je komunikovat spolu,“ zdůraznil Petr Štěpánek a informoval i o některých organizačních a personálních změnách v SŽDC. Jak dodal tajemník PV SŽDC Miloš Paleček, jednání Republikové rady řízení provozu mělo nízkou účast a na konci dokonce nebylo usnášeníschopné.
Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o některých personálních změnách v nedrážních společnostech. Uvedla, že místo švédského zástupce bude mít Skanska ve vedení pouze české představitele; výměna ve vedoucích funkcích nastala i v OHL ŽS. Spor mezi odbory a vedením TSS se podle jejích slov ubírá správným směrem – dochází k dohodě.
I.místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun informoval o dvou dozorčích radách ČD, které řešily hospodaření a rozdělení zisku. Zmínil se i o dopravních investicích a nákupu nových vozidel i o probíhajících jednáních o smlouvách o závazku veřejné služby v jednotlivých krajích. Hovořil rovněž o posledních dvou zasedáních Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. Jeho slova doplnila tajemnice PV Věra Nečasová informacemi o probíhající reorganizaci železničního opravárenství. Vyjádřila znepokojení z toho, že vedení nechce zaměstnancům poskytnout odstupné s tím, že jim nabídne jiné uplatnění (například pracovníkům z České Třebové nabídne uplatnění v Praze, což je pro mnohé z nich nepřijatelné).
Představenstvo dále přiznalo dvěma členům OSŽ dávky z Podpůrného fondu OSŽ a schválilo poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem devíti žadatelům.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý předložil Představenstvu OSŽ přehled plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2018. Materiál byl vzat na vědomí a bude předložen členům Ústředí OSŽ.
V rámci organizačních záležitostí se členové Představenstva seznámili se stavem členské základny OSŽ. Předložená zpráva konstatuje, že v letošním roce je nejnižší pokles členské základny za posledních pět klet. „Aktuálním problémem však stále zůstává potřeba zapojovat mladé pracovníky do odborů,“ konstatoval Vladislav Vokoun.
V závěru jednání byl schválen návrh zahraničních pracovních cest, dále směrnice pro zpracování osobních údajů v OSŽ (pro ZO OSŽ bude zpracována obecná metodika) a Představenstvo OSŽ vyslechlo informace Revizní komise, které předložila její předsedkyně Barunka Balážová. Informovala mimo jiné o společném jednání české a slovenské RK, které se uskutečnilo ve Štrbském Plese.
Zdeňka Sládková


 

Právě přítomno: 207 hostů a žádný gestor