Již vícekrát se objevily různé dotazy k práci tzv. řidiče „referenta“, tedy řidiče, který při své práci rovněž řídí služební vozidlo. A může se jednat například o zaměstnance pohotovosti nebo i jiného zaměstnance, který při své činnosti občas využívá služební vozidlo. Dotazy směřují například k tomu, co dělat, když se v tomto autě zraním, způsobím nehodu a škodu na vozidle, zda jsem povinen mít pro tuto činnost absolvované školení, atd. atd. Řízení služebního „referentského“ vozidla nepatří mezi druh práce, který se musí uvádět do pracovní smlouvy. Tato činnost je považována za tzv. jinou pracovní činnost vykonávanou pro zaměstnavatele a zaměstnavatel se zaměstnancem se na této činnosti musí dohodnout. Dále je zapotřebí, aby byly splněny některé náležitosti z hlediska BOZP. V první řadě je nutné, aby přidělené vozidlo bylo v odpovídajícím technickém stavu. Dále by řidič „referent“ měl mít školení BOZP, které bude zaměřené právě na výkon činnosti řidiče „referenta“ Obsahem tohoto bezpečnostního školení jsou právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, které se týkají výkonu této práce. Další samostatnou kapitolou je odpovědnost řidiče „referenta“, která může vzniknout v důsledku řízení tohoto vozidla. Odpovědnost zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se řeší podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pak může být požadována náhrada škody způsobené z nedbalosti, která však nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Pozor, toto však nebude platit, pokud bude tato škoda způsobena úmyslně, anebo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Rovněž záleží na tom, zda je vozidlo havarijně pojištěno a zda se v některých případech nebude uplatňovat tzv. výluka z pojištění. Pokud se stane dopravní nehoda, při které dojde i k poškození zdraví řidiče a případně dalších přepravovaných zaměstnanců, bude toto poškození posuzováno jako pracovní úraz a jako takové i odškodněno. Samozřejmě zde u odškodnění platí to, co u jiných pracovních úrazů, pokud se zaměstnavatel zcela nebo zčásti odpovědnosti za pracovní úraz nezprostí. To však není ještě všechno. Je nutno na tomto místě připomenout, že se řidič „referent“ navíc může vystavit i trestnímu postihu, a to v případě, že způsobí škodu na zdraví tím, že naplní některou ze skutkových podstat trestného činu, např. ublížení na zdraví nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud k tomuto dojde, tak zde řidič „referent“, který tento čin spáchá, nevystupuje jako zaměstnanec ale pouze jako občan, tedy sám za sebe. To samé se týká při spáchání např. dopravního přestupku. Za tento přestupek bude sám platit pokutu a jemu budou připsány body za spáchání dopravního přestupku, nikoliv zaměstnavateli. To však není vše. Řidič, který řídí služební „referentské“ vozidlo musí dodržovat bezpečnostní přestávky a vést evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Tento řidič nesmí překročit maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny, přestávka musí být v rozsahu nejméně 30 minut, přičemž může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

Mgr. Petr Kožmín
v
edoucí oddělení BOZP

Právě přítomno: 909 hostů a žádný gestor