K nejdůležitějším úkolům odborových organizací by měla patřit jejich péče o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vždyť co může být důležitějšího, než život a zdraví zaměstnanců? Zvláště, když se pak jedná o pracovní úrazy, které mohou mít velice negativní vliv na další život zaměstnance, ale i na jeho pozůstalé, v případě, že se např. jedná o smrtelný pracovní úraz.

     Pro odborové organizace vyplývá z platných právních předpisů právo podílet se na šetření pracovních úrazů, dokonce mají právo tyto úrazy i šetřit po své odborové linii. Na druhé straně je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti odborové organizace.  

POZOR: Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci na její žádost poskytnout kopie veškeré dokumentace, která se týká šetření konkrétního pracovního úrazu!

     Proč se o tomto zmiňujeme? Bohužel se stává, že některé odborové organizace se této problematice věnují pouze sporadicky a nedostatečně. Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz a je členem odborové organizace, právem očekává, že jej bude dotyčná organizace zastupovat a hájit, seč jí budou síly stačit. Cílem odborové organizace by mělo být to, aby byl postižený zaměstnanec co nejlépe obhajován a co nejlépe a nespravedlivěji odškodněn za újmu, která mu vznikla pracovním úrazem. Pokud se jedná o pracovní úraz, který utrpí zaměstnanec, který není odborově organizován, měla by jej zpravidla zastupovat odborová organizace s největším počtem svých členů u zaměstnavatele.

     Jaké nejčastější nedostatky a pochybení jako svazová inspekce BOZP zjišťujeme?

Zjišťujeme, že některé odborové organizace:

a)     nespolupracují se zaměstnavatelem při šetření pracovního úrazu,

b)     nedostatečným způsobem obhajují postiženého zaměstnance nebo pozůstalé,

c)     nesnaží se odpovídajícím způsobem o dosažení co nejvyššího odškodnění pro postiženého zaměstnance nebo pozůstalé,

d)     bez znalosti příčin a okolností vzniku pracovního úrazu benevolentně souhlasí s návrhem zaměstnavatele na jakoukoliv výši odškodnění.

Dále zjišťujeme, že někteří zaměstnavatele:

a)     nespolupracují s odborovou organizací při šetření pracovního úrazu, ačkoliv jim tuto povinnost ukládá zákoník práce,

b)     nesplní svoji povinnost včasného ohlášení pracovního úrazu odborové organizaci dle požadavku právního předpisu nebo interního předpisu zaměstnavatele,

c)     ne zcela správným způsobem hodnotí okolnosti vzniku pracovního úrazu a chybují při posuzování konkrétních porušení právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP.

     V této souvislosti připomínáme základní povinnosti zaměstnavatelů a práva a povinnosti odborových organizací:

Ø  Povinnost zaměstnavatele objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a to za účasti odborové organizace.

Ø  Povinnost zaměstnavatele vést evidenci všech úrazů v KNIZE ÚRAZŮ.

Ø  Povinnost zaměstnavatele vést ZÁZNAMY O ÚRAZU (u úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny, nebo při vzniku smrtelného úrazu).

Ø  Povinnost zaměstnavatele předávat jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci, v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Ø  Povinnost zaměstnavatele ohlašovat pracovní úrazy stanoveným orgánům a institucím.

Ø  Povinnost zasílat záznamy o úrazu, příp. záznamu o úrazu – hlášení změn stanoveným orgánům a institucím.

 

POZOR: Odborová organizace zaujímá vždy stanovisko k předloženému záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn, který odborové organizaci předkládá zaměstnavatel. Nikdy nepotvrzovat řádně nevyplněné formuláře!!! Vždy si vyžádat fotokopii každého dokumentu, ke kterému se odborová organizace vyjadřuje, nebo který podepisuje!!!

 

DOPORUČUJEME: V případě, že se vyskytnout určité pochybnosti na straně odborové organizace o způsobu šetření pracovního úrazu, o navrhované výši odškodnění, apod., kontaktujte svazového inspektora BOZP nebo přímo oddělení BOZP OSŽ ústředí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JUDr. Petr Kožmín

 

 

 

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor