Nahoru

Právní poradenství, ochrana a pomoc

Tento formulář je volně ke stažení pro členy OSŽ a ZV ZO OSŽ k vyplnění žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (po předchozí poradě s SPO OSŽ - ústředí). Vyplněný formulář následně zasílá ZV ZO OSŽ na SPO OSŽ - ústředí k zpracování a přípravě na jednání Představenstva OSŽ.

 

V seznamu je aktuální přehled smluvních advokátů a právníků OSŽ (místa působení a kontaktní telefonní čísla), kteří poskytují právní poradenství.                                                                                                                                     

 

V tomto článku je zpracována problematika sociálních dávek v ČR pro rok 2022. Jedná se zejména o rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství (mateřská), porodné, otcovskou dovolenou, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, pohřebné, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na dojíždění, příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc.

 

V článku je doporučováno členům OSŽ nepodepisování závazků o náhradě škody v době, kdy škodní událost spáchala cizí osoba a Policie ČR ještě tuto událost nevyřešila (např. odložení věci nebo zjištění pachatele a zahájení jeho trestního stíhání apod.). Předcházení tomu, aby zaměstnanec po úhradě škody sám vymáhal tuto škodu po skutečných vinících.

 

V uvedeném doporučení je zvýrazněno jedno z nejdůležitějších práv (desatera) zaměstnanců bezprostředně po mimořádné události (dále jen MU), a sice nevypovídat s ohledem na jejich psychický a fyzický stav v souvislosti s MU. Možnost a účelnost využití tzv. krizové linky OSŽ, kde je poskytován nepřetržitý právní servis s možností doporučení smluvního advokáta k zastupování v dané MU. Je zde zdůrazněno, že si členové OSŽ v některých případech neuvědomují, že učiněná výpověď nebo podpis určité písemnosti, může mít pro ně do budoucnosti významné negativní důsledky, mnohdy nevratné, které nelze vůbec změnit anebo je lze změnit pouze velice obtížně. Zaměstnavatelé jsou si plně vědomi práva nevypovídat jako základního práva zakotveného v Listině základních práv a svobod a toto právo začlenili i do svých Pracovních řádů.

 

 

V článku je konstatováno, že z pohledu trestněprávního je presumpce neviny princip, podle kterého je na účastníka trestněprávního řízení v různých fázích řízení pohlíženo jako na nevinného. Odpovědnost za dokazování viny leží na žalobcích, žalovaný nemusí dokazovat svou nevinu.

V pracovním právu obecně platí, že každý zaměstnanec odpovídá pouze za škodu, kterou zaviní. Tuto vinu mu přitom zaměstnavatel musí prokázat (zaměstnanec je nevinen, dokud mu zaměstnavatel neprokáže opak). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci je vždy objektivní, bez ohledu na zavinění, i bez ohledu na skutečnost, zda škodu zaměstnanci způsobil sám zaměstnavatel. Odpovědnost zaměstnance je vždy subjektivní.

Presumpce viny zaměstnance platí pouze v případech, kdy zaměstnanec podepíše „dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování“ nebo „dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí“.

 

Uvedený článek se zabývá tím, jaká je reálná skutečnost, když si jednotliví členové OSŽ vysvětlují poskytování právního poradenství vlastním způsobem, mj. aby se potvrdil jejich názor na věc (tzn. že mají určitě pravdu). Při své žádosti o poskytnutí právního poradenství by měli členové OSŽ poskytnout úplné informace subjektu (který poskytuje poradenství) k dané věci (nic nezamlčovat), kterou chtějí řešit. Na základě neúplné informovanosti uvedeného subjektu mohou členové OSŽ obdržet různá i protichůdná stanoviska. Na závěr článku je zdůrazněno, že by členové OSŽ měli zachovávat posloupnost a pravidla ve smyslu ŘPP OSŽ.

 

V článku je upozorněno na nepodepisování různých pracovněprávních a personálních dokumentů zaměstnanci, aniž by se s jejich obsahem řádně seznámili, popřípadě si vzali tzv. čas na rozmyšlenou, není-li jim obsah zcela jasný anebo s ním nesouhlasí. Jedná se zejména o podepisování dohod o - skončení pracovního poměru; změny pracovní smlouvy; uznání závazku k náhradě škody a dohody o způsobu náhrady škody; protokolu o projednání náhrady škody podle ustanovení § 263 ZP; odškodnění pracovního úrazu apod. Je zdůrazněno, aby členové OSŽ dostatečně vnímali svou odpovědnost za právní jednání v písemné formě (podpis), který je téměř nenapadnutelný. A rovněž sdělení některých vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele, že tyto dohody (nebo jiné písemnosti) musí podepsat ihned jsou naprosto irelevantní.

 

V článku je rozebráno, co se rozumí pod pojmem práce přesčas a rovněž je stanoven její roční limit v případě nařízené práce přesčas. Dále je zde konstatováno, že lze nad tento roční limit konat práci přesčas jen na základě dohody.

 

V článku je rozebrána problematika vedení osobního spisu podle zákoníku práce a v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů. Dále je v textu uvedeno, co může být obsahem osobního spisu a jaké informace nesmí zaměstnavatel od zaměstnance požadovat. Rovněž je specifikováno, kdo a za jakých podmínek může do osobního spisu nahlížet a oprávnění zaměstnance nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů, a to na náklady zaměstnavatele.

 

V článku je rozebrána povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Dále je uvedeno, co vše je nezbytné v potvrzení o zaměstnání uvést. Dále se na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení uvádějí údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Rovněž je rozebráno méně obvyklé potvrzení o zaměstnání při smrti zaměstnavatele - fyzické osoby.

 

V článku je charakterizována pracovní pohotovost, podmínky, místo držení pracovní pohotovosti, její účel. Nutnost souhlasu zaměstnance s pracovní pohotovostí a nutnost písemné dohody o držení pracovní pohotovosti, i v souvislosti s pracovní dobou.


 

V článku je, za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů členů OSŽ v souvislostech s případnými MU, doporučení dbát následujících pravidel (desatero), kde jsou zdůrazněna zejména první tři pravidla bezprostředně po vzniku MU: 1) volat krizovou linku, 2) nechat se vystřídat v zaměstnání, 3) nevypovídat, nic nepodepisovat.

 

V informaci je sděleno stanovisko OSŽ k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce. ASO, tj. i OSŽ zásadně odmítá předložený návrh vládou ČR, který směřuje k omezení demokratického práva na stávku, zaručeného Ústavou České republiky a požaduje zachování dosavadního právního stavu.

 

V článku je rozebráno rozhodnutí Ústavního soudu ČR, který vyhověl bývalému strojvůdci - členovi OSŽ a dal mu novou šanci na dorovnání starobního důchodu. Jedná se o problematiku tzv. „slovenských důchodů“, o právo jmenovaného na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, na rovné zacházení a respektování zákazu diskriminace.

 

Ve stati je charakterizován pojem pracovního posudku. Dále je zdůrazněné, že posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) je dokument (soubor dokumentů) odlišný od potvrzení o zaměstnání; má taky odlišný obsah i odlišný právní režim. Vydání pracovního posudku rovněž jako u potvrzení o zaměstnání nastává v souvislosti se skončením pracovního poměru zaměstnance. U pracovního posudku je povinnost zaměstnavatele jej vydat vázána na žádost zaměstnance.

 

V článku je rozebráno velké nebezpečí spočívající v bianco směnkách ze strany dlužníků. U věřitelů je tato bianco směnka velice dobře vymahatelná. Nebezpečí spočívá v tom, že v bianco směnce není vyplněna definitivní částka, která se doplňuje dodatečně. To může vést až k situaci, kdy spekulant v pozici věřitele do směnky napíše jinou částku, než činí skutečně půjčená částka.

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor