Ob­zor č. 49 – 14. 12. 1992

„Děl­nic­ké kon­čí!“ Zprá­va z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD, ko­na­né 7. 12. 1992, in­for­mu­je o změ­nách v ta­rif­ní po­li­ti­ce po 1. led­nu 1993, kon­krét­ně o zru­še­ní děl­nic­ké­ho jízd­né­ho. Mís­to něj by­ly od 3. 1. 1993 za­ve­de­ny tra­ťo­vé před­plat­ní jíz­den­ky. By­la do nich za­pra­co­vá­na sle­va v roz­pě­tí 19 – 23 % ve srov­ná­ní s oby­čej­ným jízd­ným.

Ob­zor č. 49 se po­drob­ně vě­nu­je rov­něž pro­ble­ma­ti­ce jízd­ních vý­hod pro pra­cov­ní­ky pro­voz­ních jed­no­tek, vyčle­ňo­va­ných od ČSD, a to v roz­ho­vo­ru s od­vět­vo­vým ta­jem­ní­kem OSŽ Vác­la­vem Pe­chem. „Ži­li jsme v blá­ho­vé na­dě­ji, ve kte­ré nás ne­ustá­le udr­žo­va­li všich­ni ti, kdo mě­li s pri­va­ti­za­cí ně­co spo­leč­né­ho, že jízd­ní vý­ho­dy pro vy­čle­ňo­va­né jed­not­ky zů­sta­nou,“ uvá­dí v úvo­du roz­ho­vo­ru Vác­lav Pech a re­ka­pi­tu­lu­je prů­běh řa­dy jed­ná­ní, kte­rá od­bo­ry kvů­li té­to zá­le­ži­tos­ti ved­ly. Vý­sled­kem by­lo roz­hod­nu­tí, že pra­cov­ní­ci or­ga­ni­za­cí, ja­ko by­ly Jí­del­ní a lůž­ko­vé vo­zy, Že­lez­nič­ní sta­vi­tel­ství, že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny a dal­ší (je­jich se­znam byl k člán­ku při­po­jen), ob­dr­ží 12 vol­ných jíz­de­nek roč­ně v pří­pa­dě, že u ČSD od­pra­co­va­li ale­spoň 10 let, a 24 vol­ných jíz­de­nek v pří­pa­dě od­pra­co­va­ných 20 a ví­ce let. Pro­sa­dit re­žij­ní vý­ho­dy pro dů­chod­ce pri­va­ti­zo­va­ných pod­ni­ků se ne­po­da­ři­lo.

Ob­zor č. 50 – 21. 12. 1992

Rub­ri­ka„Co se dě­je v ústře­dí“ in­for­mu­je o po­stu­pu ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní, kte­ré v té do­bě ješ­tě zda­le­ka ne­by­lo u kon­ce. Ře­šil se v něm zá­ro­veň pře­chod ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD na ná­stup­nic­ké sub­jek­ty v České a Slovenské republice.

Dá­le se zde mů­že­me do­číst, že dne 8. 12. 1992 by­lo zří­ze­no Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy Čes­ké re­pub­li­ky.

Ob­zor číslo 50 dal velký prostor ně­kte­rým ra­di­kál­něj­ším názorům ze zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ, kte­ré po­ža­do­va­ly ra­zant­něj­ší pro­sa­zo­vá­ní od­bo­rář­ských po­ža­dav­ků. Tyto  hlasy za­zní­va­ly jed­nak z mo­rav­ské sek­ce od­vět­ví 11 (v roz­ho­vo­ru s před­se­dou sek­ce 11 v OROS Olo­mouc Vla­di­sla­vem Vo­kou­nem) a ta­ké z Dě­čí­na (v be­se­dě s od­bo­rá­ři ze že­lez­nič­ní­ho uz­lu Dě­čín).

Ob­zor č. 51/52 – 28. 12. 1992

Vá­noč­ně sil­vest­rov­ské dvoj­čís­lo Ob­zo­ru vy­šlo na kvalitnějším papíře a poprvé v historii Obzoru barevně. Ce­lé by­lo la­dě­no svá­teč­ně a ob­sa­ho­va­lo spous­tu za­jí­ma­vé­ho i ve­se­lé­ho čte­ní na zá­věr ro­ku 1992, kte­rý byl po­sled­ním pro spo­leč­ný stát Če­chů a Slo­vá­ků.

Ne­byl však po­sled­ním pro spo­leč­ný ča­so­pis čes­kých a slo­ven­ských že­lez­ni­čá­řů, ne­boť Ob­zor vy­chá­zel pro ce­lé bý­va­lé Čes­ko­slo­ven­sko (s články v českém i slovenském jazyce) až do mi­mo­řád­né­ho sjez­du OSŽ v Trna­vě v květ­nu 1993, kdy se Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů roz­dě­li­lo na čes­kou a slo­ven­skou část.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 176 hostů a žádný gestor