Stalo se tak na jednání 27. září v Praze. Členové podnikového výboru (PV) měli samozřejmě možnost vyjádřit se ke složení sedmičlenného týmu, který vyjednával o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2017, a případně navrhnout změny v jeho složení. K tomu ale nedošlo a tak zůstává původní sestava vyjednavačů. Tým doplňují ještě tři poradci, kteří se podle potřeby vyjednávání zúčastní. Zaměstnavatel už také předložil na jednání odborových centrál 26. 9. za účasti generálního ředitele SŽDC návrh PKS pro rok 2018. Týdenní kolektivní vyjednávání začne 16. října v Berouně a zúčastní se jej zástupci všech devíti odborových centrál působících u SŽDC.

Tentokrát se z jednání PV omluvil zaměstnavatel, přítomen byl ale předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a jako vždy i zástupci odborných oddělení OSŽ-Ú. Po kontrole plnění úkolů předsedou PV Jaroslav Pejša informoval členy o jednání s vedením SŽDC a Českých drah 22. srpna, které se týkalo režijních jízdenek, a také nastínil, jaký může být další postup. Informace z tohoto jednání se objevily také i v denním tisku. K návrhu, který tam zazněl od Českých drah, se podle Jaroslava Pejši staví vedení SŽDC pozitivně. Na mimořádném jednání Ústředí OSŽ 5. září pak byl vysloven souhlas s návrhem dohody obsažené v Memorandu (viz Obzor č. 18) a předseda OSŽ byl pověřen zasláním dopisu ministrovi dopravy s žádostí o svolání schůzky zainteresovaných stran ve věci řešení zaměstnaneckých jízdních výhod. Podle Jaroslava Pejši je ale problematická jiná výše ceny, kterou by měli noví zaměstnanci SŽDC platit. Pokud ale platí zákon č. 77 o transformaci Českých drah, pak by si měli být všichni zaměstnanci rovni. Reakcí náměstka ministra dopravy Mgr. Milana Ferance na Memorandum bylo pozvání zástupců vedení OSŽ na 19. září k jednání, kde bylo předloženo společné stanovisko odborových centrál k jízdním výhodám a zároveň zástupci OSŽ vyslovili ochotu jednat o ceně prolongačního kuponu. „Pokud by se podařilo do 10. listopadu, kdy se koná sjezd OSŽ, uzavřít přijatelnou dohodu o jízdních výhodách, byla by to jistě pozitivní zpráva pro všechny delegáty,“ dodal Jaroslav Pejša, který pak ještě seznámil členy PV s dopisem, který bude adresován delegátům sjezdu a klade v něm otázky, na které by měli delegáti sjezdu také odpovědět. Objasnil i důvody, které vedly k návrhu na změnu loga OSŽ. Informaci o jednání komise pro Stanovy OSŽ podal tajemník PV Petr Štěpánek (došlo celkem osm připomínek a všechny byly komisí vypořádány). Předseda OSŽ varoval před snahou navrhovat dodatečně změny ve Stanovách, případně jiných dokumentech na sjezdu, protože měl každý možnost uplatnit své návrhy prostřednictvím pracovních komisí sjezdu. Zároveň Jaroslav Pejša striktně odmítl návrh, který se také objevil, aby byla omezena volební práva členů-důchodců.

V další části jednání se předseda PV Mgr. Martin Malý věnoval obsahu návrhu PKS SŽDC 2018 předložené zaměstnavatelem, a to zejména některým zajímavým novinkám v oblasti konstrukce příplatků a odměn. Například zavedení osobního příplatku k ocenění kvalifikace (vzdělání, praxe a osobních předpokladů) zaměstnance, nebo zavedení možnosti poskytování náborového příspěvku pro nové zaměstnance nedostatkových profesí. Bylo dohodnuto, že členové PV po prostudování návrhu zaměstnavatele a diskusi ve svých odborových orgánech zašlou do pátku 6. 10. vedení PV své náměty a připomínky k tomuto návrhu. Následovala diskuse, která se vedle představených novinek týkala zejména tématu výše mzdového nárůstu, který by vyjednavači OSŽ měli požadovat. Zde byla všeobecná shoda, že je pro zaměstnance SŽDC nutné požadovat nárůst v obdobné procentní výši, jako je v současné době přiznáván zaměstnancům v jiných státem kontrolovaných odvětvích. O tom budou kolektivní vyjednavači OSŽ společně jednat se zástupci ostatních odborových centrál působících u SŽDC při sestavování společného protinávrhu odborových centrál před zahájením vyjednávání se zaměstnavatelem v Berouně 16. října. Informace o vyhodnocení plnění PKS SŽDC zaměstnavatelem za první pololetí roku 2017 a stanoviska PV k zaslaným dokumentům uzavřela jednání podnikového výboru. PV také potvrdil termíny dalších jednání do konce roku, která se budou konat v Praze 26. října, 23. listopadu a 14. prosince 2017.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor