OBZOR ke stažení

AKTUALIZOVÁNO - Kromě tří podnikových konferencí (ČD, ČD Cargo, SŽDC), které se konaly ve dnech 16. až 18. 5. 2017 v Praze (informujeme o nich na konci tohoto článku), proběhly v červnu v České Třebové i zbývající dvě konference: Nedrážních základních organizací OSŽ (13. 6.) a Republikové rady seniorů OSŽ (20. 6.).

KONFERENCE Nedrážních základních organizací OSŽ
V úterý 13. června 2017 se ve školicím zařízení CZ LOKO v České Třebové konala konference Nedrážních základních organizací OSŽ (z 53 pozvaných se konference zúčastnilo 50 delegátů). V tajném hlasování byla předsedkyní Nedrážního republikového výboru (NeRV) a místopředsedkyní OSŽ zvolena (82 % hlasů),Bc. Renata Dousková, odborným zaměstnancem v gesci NeRV byl zvolen (90 % hlasů) Miroslav Novotný.

Konference Nedrážních základních organizací OSŽ dále schválila kandidáty do Ústředí OSŽ: Karla Šimáčka z AŽD Praha, s. r. o, závod Brno, Pavla Štillera z Legios, a. s., Miroslava Novotného (současný místopředseda OSŽ a předseda NeRV OSŽ) a Bc. Renatu Douskovou, tajemnici NeRV (a novou předsedkyni NeRV a místopředsedkyni OSŽ), náhradníky do Ústředí OSŽ jsou: Oldřich Sobol, OHL ŽS, a. s. Brno, a MUDr. Gabriela Ritterová, DZ, Poliklinika Olomouc. Na základě vyjádření JUDr. Petra Večeře konference Nedrážních základních organizací OSŽ stáhla z jednání kandidaturu Petra Večeře na předsedu OSŽ a schválila návrh, aby delegáti VII. sjezdu OSŽ za NeRV volili dle svého vlastního uvážení. Nedrážní republikový výbor se řídí schváleným Statutem tohoto orgánu a tvoří jej 35 předsedů ZO OSŽ. Konference Nedrážních základních organizací OSŽ dále schválila i svého kandidáta do Revizní komise OSŽ – stal se jím Tomáš Šlachta z OHL ŽS, divize Ostrava (96 % hlasů).

Delegáty VII. sjezdu OSŽ jsou: Vlastimil Němec (ZO OSŽ ŽPSV Uherský Ostroh), MUDr. Gabriela Ritterová (ZO OSŽ DZ Poliklinika Olomouc), Martin Semirád (ZO OSŽ RYKO Děčín), Oldřich Sobol (ZO OSŽ OHL ŽS BRNO EES, Luděk Šebrle (ZO OSŽ OSŽ-Ú), Petr Dvořák (ZO OSŽ SKANSKA ŽS Praha), Jana Műcková(ZO OSŽ DZ Poliklinika Olomouc), Tomáš Šlachta (ZO OSŽ OHL ŽS divize Ostrava), Magdalena Stránská (ZO OSŽ CZ LOKO Česká Třebová), Petr Tomandl (ZO OSŽ CZ LOKO Česká Třebová), Jaroslav Buroň (ZO OSŽ AŽD Praha, m. z. Olomouc), Roman Kubeš (ZO OSŽ AŽD Praha, z. s., Olomouc), Martin Pšegrocký (ZO OSŽ LEGIOS Louny), Jiří Marek (ZO OSŽ LEGIOS Louny), Pavel Hickl (ZO OSŽ EŽ Praha), Ing. Irena Procházková (ZO OSŽ Drážní úřad), Stanislav Knejp (ZO OSŽ ČSKD INTRANS), Oldřich Lošťák (ZO OSŽ SOŠT Olomouc).
Náhradníci VII. sjezdu OSŽ:Ing. Milan Konta (ZO OSŽ AŽD Praha ŘS), Stanislav Brož (ZO OSŽ LEGIOS Louny), Zdenka Prucková (ZO OSŽ DZ Poliklinika Olomouc), Josef Péli (ZO OSŽ Železniční stavitelství EMD), Rudolf Rozbořil (OHL ŽS, AZ servis a doprava).

KONFERENCE Republikové rady seniorů OSŽ
V úterý 20. června 2017 se v Národním domě v České Třebové konala konference Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ (ze 77 pozvaných se konference zúčastnilo 73 delegátů). V hlasování delegáti zvolili nové složení  RRS OSŽ : Ing. Vladislav Czarnik, Božetěch Dvořáček, Karel Hybš, Josef Jirsa, Alois Malý, Marie Mrázková, Kurt Mužík, Miroslav Ondruch, Danuše Polášková, Ludmila Raabová, Jiří Soldán, Ing. Jarmila Šmerhová, Blanka Tomková, Marie Urbánková. Zvolení členové RRS OSŽ zastupují jednotlivé regiony, vždy dva za každý region.

Konference RRS dále schválila kandidáta do Ústředí OSŽ: (Kurt Mužík), a Bc. Jaroslava Pejšu jako svého kandidáta na předsedu OSŽ. V případě nepřítomnosti předsedy RRS na jednání Ústředí OSŽ, bylo navrženo, aby se jednání Ú OSŽ zúčastnil místopředseda RRS Karel Hybš. Konference rovněž schválila delegáty VII. sjezdu OSŽ za RRS - celkem bylo na konferenci zvoleno 14 delegátů nové Republikové rady seniorů, a ti byli následně schváleni hlasováním současně s dalšími 16 členy RRS OSŽ, kteří byli navrženi přípravným výborem RRS OSŽ. Celkem budou mít senioři na VII. sjezdu OSŽ zastoupení 30 delegáty.
Konference vzala na vědomí informace ze Sjezdu Rady seniorů ČR ze dne 12. května. Do vrcholových orgánů seniorů ČR byli zvoleni: Alois Malý (do funkce místopředsedy), Kurt Mužík (do kolegia) a Bc. Jaroslav Pejša (do revizní komise této rady).

První setkání nově zvolené RRS zvolilo na konferenci předsedu Rady a dva místopředsedy – předsedou byl znovu zvolen Kurt Mužík, místopředsedy pak Karel Hybš a Alois Malý. Delegáti schválili kandidaturu Jaroslava Pejši na funkci předsedy OSŽ za RRS na další funkční období. V usnesení konference mimo jiné uložila svým členům podporovat OSŽ v úsilí o udržení jízdních výhod, řídit se závěry Rady seniorů ČR, a zaměřit se na seniory odcházející do důchodu. Konference v usnesení poděkovala i končícím členům RRS a všem členům RRS za jejich práci pro seniory. Rovněž poděkovala vedení OSŽ za podporu seniorů OSŽ, jakož i všem organizačním pracovníkům OSŽ za přípravu konference.

Podnikové KONFERENCE OSŽ ČD, ČD Cargo, SŽDC
V úterý (16. 5.; ČD), ve středu (17. 5.; ČD Cargo) a ve čtvrtek 18. 5. 2017 (SŽDC) se v Praze, v kulturním sále pražského hlavního nádraží, konaly Podnikové konference (PK) OSŽ při ČD, ČD Cargo a SŽDC. Během tří dnů se v kulturním sále vystřídalo na 340 delegátů (Podnikové konference OSŽ ČD se ze 100 pozvaných delegátů zúčastnilo 99, ČD Cargo 105/100, SŽDC 145/141). Konference tří stěžejních drážních podniků mimo jiné potvrdily (respektive vzaly na vědomí) zatím známé kandidáty na funkci předsedy OSŽ a schválily (respektive vzaly na vědomí) delegáty VII. sjezdu OSŽ (celkem byla konferencemi potvrzena většina z 220 delegátů VII. sjezdu OSŽ).

Podniková konference OSŽ při ČD schválila kandidaturu Vladislava Vokouna;
Podniková konference OSŽ ČD Cargo vzala na vědomí všechny tři známé kandidáty: Vladislava Vokouna, Mgr. Martina Malého a Bc. Jaroslava Pejšu;
Podniková konference OSŽ SŽDC schválila kandidaturu Mgr. Martina Malého.

Podnikové konference OSŽ rovněž schválily složení nových Podnikových výborů OSŽ při ČD (25 členů), ČD Cargo (21 členů) a SŽDC (počet členů PV byl navýšen z 22 na 29; PK schválila rozšíření počtu členů o jednoho zástupce geodézie, stavebních správ, TÚDC a SON, kvůli vyváženému zastoupení řízení provozu byl navýšen i počet členů zastupujících řízení provozu z 11 na 14 o zástupce tří největších OŘ), pro další volební období 2017-2021, a jejich předsedy:
Vladislav Vokoun - PV OSŽ při ČD,
Radek Nekola - PV OSŽ ČD Cargo,
Mgr. Martin Malý - PV OSŽ SŽDC,

a také tajemníky:
PV OSŽ při ČD: Věra Nečasová a Antonín Leitgeb;
PV OSŽ ČD Cargo: Bc. Marta Urbancová;
PV OSŽ SŽDC: Miloš Paleček, Petr Štěpánek, Dušan Richter.

Dále pak kandidáty na členy Ústředí OSŽ za jednotlivé Podnikové výbory OSŽ:
PV OSŽ při ČD 9 kandidátů (Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová, Jana Štanclová, Ivana Strbačková, Petr Dvořák, Alexandr Holub, František Vopátek, Milan Kovács),
PV OSŽ ČD Cargo 5 kandidátů (Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořek Jiránek, Petr Doležal, Petr Kubička),
PV OSŽ SŽDC celkem 9 kandidátů, z toho 5 za řízení provozu (Jan Rychnovský, Bc. Petr Toman BA (Hons), Pavel Krhounek, Josef Janáček, František Pavlík) a 4 za infrastrukturu (Stanislav Hlouch, Jan Slováček, Miroslav Loužil, Jiří Drbal),

zástupce do Revizní komise OSŽ
za PK OSŽ ČD: Barunka Sasínová, Tomáš Sopko,
za PK OSŽ ČD Cargo: Lenka Lopraisová a Jana Stejskalová,
za PK OSŽ SŽDC: Milena Onderková, Jana Straková, Pavel Ploc, Miroslav Škota,
případně svého kandidáta na předsedu Revizní komise OSŽ (PK OSŽ ČD doporučila Barunku Sasínovou, PK OSŽ ČD Cargo doporučila Barunku Sasínovou, PK OSŽ SŽDC Milenu Onderkovou).

Konference rovněž schválily, respektive vzaly na vědomí (účastníci Podnikové konference OSŽ ČD vzali na vědomí doporučení jednotlivých Výborů OSŽ), seznam delegátů VII. sjezdu OSŽ (včetně náhradníků), sjezd se uskuteční letos v listopadu (10. a 11. 11.) v Ostravě.

Složení Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.: Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová; Jiří Bláha, Vlasta Kovaříková, Josef Matůšů, Karel Tomeček, František Vopátek, Jiří Miklas, Miloslava Pečinková, Ivana Strbačková, Jana Štanclová, Martin Janeček, Štěpán Lev (za ZAP), Stanislav Holáčík, Zdenek Jindra, Miroslav Vorek, Martin Zatloukal, Pavel Koblížek, Zdeněk Kodalík, Jiří Běhounek, Petr Dvořák, Jaroslav Kavka (za DKV), Bc. Roman Svoboda (RSM), Alena Sulková (GŘ ČD).

Složení Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo: Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořivoj Jiránek, Linda Lišková, Bc. Blanka Lomnančíková, Jiří Závora, Eva Hurychová, Zdeněk Radkovič, Tomáš Gilg, Bohumil Šafránek, Ivana Malounová, Petr Kubička, Jindřich Nohal, Ing. Věra Janáková, Eva Chovancová, Petr Doležal, Marek Kochan, Pavel Kundrik, Petr Skrečka, Rostislav Heinz, Pavel Antolič

Složení Podnikového výboru OSŽ SŽDC: Mgr. Martin Malý, Petr Štěpánek, Miloš Paleček, Dušan Richter (za vedení PV OSŽ SŽDC); Jaromír Strýček, Helena Fabiánková, Lýdie Vatterová, František Tomeš, Jaroslav Veselý, Ing. Vladimír Petr, Jan Sekera, Bc. Zdeněk Bek, Marcel Bortl, Ing. Vladimír Vinkler, Ing, Radovan Kudělásek, Mgr. Pavel Jašek, Ing. Jan Hemala (za infrastrukturu), Marcela Kohoutová, Miroslav Maincl, Milan Blažek, Roman Polok, Pavel Ploc, Petr Řezníček, Libor Šimůnek, Pavla Krystková, Arnošt Grunt, Bedřich Bednář, Pavel Lněnička, Zbyněk Kovář (za řízení provozu)

Jak začátkem tohoto týdne napsal na web (www.osz.org) předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša (Pejša: OSŽ je naším společným dílem, starejme se o to, kam bude dále směřovat!), členové OSŽ z Českých drah, ČD Cargo i ze SŽDC již nyní vědí (viz výše uvedený seznam), kdo je z jejich základní organizace (nebo nejbližší ZO OSŽ) delegátem sjezdu, a mohou se na něj obracet se svými připomínkami, nápady i podněty. „OSŽ je naším společným dílem, starejme se o to, kam bude dále směřovat, jaké bude mít cíle a jak je bude naplňovat,“ zdůraznil Jaroslav Pejša.


Michael Mareš
 

Právě přítomno: 329 hostů a žádný gestor