Ač je v zá­hla­ví Ob­zo­ru č. 23 da­tum vy­dá­ní 17. 12, te­dy šest dní po I. řád­ném sjez­du OSŽ (ko­nal se 11. 12. 1990), o je­ho prů­bě­hu to­to čís­lo vů­bec ne­in­for­mu­je. Vý­ro­ba Ob­zo­ru by­la v té do­bě to­tiž do­sti zdlou­ha­vá, ce­lý pro­ces od re­dak­ce ke čte­ná­ři tr­val kolem 14 dní.

Ru­ko­pi­sy člán­ků se psa­ly v re­dak­ci na kla­sic­kém psa­cím stro­ji a po­té je sa­ze­či v tis­kár­ně pře­pi­so­va­li zno­vu a od­lé­va­li je do ko­vo­vých řá­dek, ty se po­dle re­dakč­ní gra­fic­ké před­lo­hy se­sta­vo­va­ly do sloup­ců a spo­lu s otis­ky fo­to­gra­fií, tzv. štočky, se ze strá­nek vy­ro­bi­la mat­ri­ce a z ní se odli­ly ko­vo­vé plá­ty pro ro­tač­ku. By­la to tzv. „hor­ká saz­ba“; o elek­tro­nic­kém pře­no­su dat jsme teh­dy vě­dě­li jen teo­re­tic­ky a po­va­žo­va­li jej za hud­bu vel­mi vzdá­le­né bu­douc­nos­ti.

Ob­zor č. 23 tedy vy­šel po sjez­du, ale vzni­ka­l před sjez­dem. To se od­ra­zi­lo i na je­ho ob­sa­hu, v němž pře­va­žu­jí „nad­ča­so­vé“ člán­ky. Na prv­ní stra­ně na­jde­me roz­ho­vor o vý­sled­cích so­cio­lo­gic­ké­ho šet­ře­ní me­zi pra­cov­ní­ky vla­ko­vých čet. Zá­věr je la­ko­nic­ky shr­nut v ti­tul­ku: „Vy­so­ké ná­ro­ky –  špat­né pod­mín­ky“. Vý­zkum­ný ústav že­lez­nič­ní, kte­rý ten­to vý­zkum pro­vá­děl, do­po­ru­čil Ústřed­ní­mu ře­di­tel­ství ČSD po­stup­ně zkva­lit­ňo­vat pro­stře­dí vla­ko­vých čet, pře­de­vším noc­le­žen. Dá­le mi­mo ji­né do­po­ru­čil z­ohled­nit prá­ci přes­čas při vý­poč­tu do­vo­le­né, dů­cho­do­vě zvý­hod­nit tur­nu­so­vé pra­cov­ní­ky, vy­ře­šit pla­to­vé pod­mín­ky či zrovno­měrnit roz­lo­že­ní pra­cov­ní do­by v ro­ce.

Dne 4. pro­sin­ce, tý­den před vy­dá­ním řád­né­ho Ob­zo­ru č. 23, vy­šlo čís­lo mi­mo­řád­né, kte­ré by­lo na roz­díl od čís­la 23 na­bi­té in­for­ma­ce­mi. Ob­sa­ho­va­lo to­tiž po­drob­né zpra­vo­daj­ství z před­sjez­do­vých jed­ná­ní všech teh­dej­ších šest­nác­ti od­vět­vo­vých sek­cí OSŽ, kte­rá se ko­na­la me­zi 14. a 27. lis­to­pa­dem. Ně­kte­rá z nich, zvláš­tě u nej­vět­ších sek­cí, před­sta­vo­va­la ja­ké­si ma­lé sjez­dy, vždyť na­pří­klad nej­po­čet­něj­ší sek­ce OSŽ, od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy, si do Olo­mou­ce po­zva­la 741 de­le­gá­tů (!), z nichž by­lo pří­tom­no 486. Všech­ny sek­ce di­sku­to­va­ly o si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci, o prio­ri­tách od­bo­ro­vé prá­ce, vy­jád­ři­ly se k bu­dou­cí­mu uspo­řá­dá­ní OSŽ a zvo­li­ly své zá­stup­ce v Ústře­dí OSŽ. Při­po­meň­me, že kaž­dá sek­ce mě­la jed­no­ho zá­stup­ce z Čes­ké re­pub­li­ky a jed­no­ho ze Slo­ven­s­ka.

Z vel­ké­ho množ­ství in­for­ma­cí, kte­ré ob­sa­hu­je mi­mo­řád­né čís­lo Ob­zo­ru, uveď­me ale­spoň ně­ko­lik po­stře­hů. Na sek­ci do­pra­vy a pře­pra­vy za­zně­la kri­ti­ka Ústře­dí OSŽ za ne vždy objek­tiv­ní pří­stup k po­ža­dav­kům zá­stup­ců této sekce a také za to, že od­mít­lo po­užít nej­sil­něj­ší ná­tla­ko­vé ak­ce, kte­ré sek­ce na­vr­ho­va­la. Jed­ná­ní sek­ce že­lez­nič­ní­ho prů­mys­lo­vé­ho opra­vá­ren­ství (ŽPO) by­lo po­zna­me­ná­no oba­va­mi pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ních opra­ven o dal­ší exis­ten­ci že­lez­nič­ní­ho prů­mys­lo­vé­ho opra­vá­ren­ství, pro­to­že, jak se zde uvá­dí, „ob­je­vi­ly se po­plaš­né zprá­vy o tom, že se od­trh­nout od ČSD“. Tajemník OSŽ tehdy ujis­til pří­tom­né, že sna­hou je, aby se trž­ní me­cha­nis­mus co nej­mé­ně do­tknul za­měst­na­nos­ti v ŽPO. Sek­ce že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví po­ža­do­va­la udr­žet že­lez­nič­ní zdra­vot­nic­tví v rám­ci re­sor­tu do­pra­vy a vy­tvo­řit pod­mín­ky pro zří­ze­ní že­lez­nič­ní ne­mo­cen­ské po­jiš­ťov­ny. Oba­vy o od­tr­že­ní od re­sor­tu do­pra­vy se obá­va­li i de­le­gá­ti že­lez­nič­ní­ho uč­ňov­ské­ho škol­ství. Od­vět­ví lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství se mi­mo ji­né za­bý­va­lo vzta­hem k Fe­de­ra­ci stroj­vůd­ců a kri­ti­zo­va­lo lik­na­vé pl­ně­ní sli­bů ze stra­ny Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD. K nejdiscipli­no­va­nějším jed­ná­ním pat­ři­lo dle Obzoru dvou­den­ní za­se­dá­ní služ­by tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství. „Vý­zva všem že­lezni­čá­řům“, kte­rá z jed­ná­ní vze­šla, by­la otiš­tě­na na prv­ní stra­ně to­ho­to čís­la. Ape­lo­va­la na jed­no­tu od­bo­rů a dů­raz­ně upo­zor­ni­la ve­de­ní re­sor­tu a že­lez­ni­ce, že tra­ťo­vá­ci už ne­bu­dou to­le­ro­vat po­lo­vi­ča­tá ře­še­ní svých po­ža­dav­ků a v pří­pa­dě nut­nos­ti vy­u­ži­jí všech účin­ných pro­střed­ků k ná­pra­vě vě­cí.

„Ob­zorbu­de tý­de­ní­kem“ - vý­raz­ný ti­tu­lek na čtvr­té stra­ně mi­mo­řád­né­ho čís­la Ob­zo­ru upozorňuje na zásadní změnu ve vydávání Obzoru. Krát­ký člá­nek, do­pl­ně­ný objedna­cím líst­kem, vy­svět­lu­je, že změ­na v pe­rio­di­ci­tě by­la vy­vo­lá­na pře­de­vším opa­ku­jí­cí se kri­ti­kou na ne­do­sta­tek in­for­ma­cí, na je­jich jed­no­stran­nost a neaktuálnost. Re­dak­ce pro­to slí­bi­la čte­ná­řům zkrá­ce­ní vý­rob­ní lhů­ty a te­dy vět­ší ak­tu­ál­nost a pe­s­t­rost ob­sa­hu.   

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor