Ob­zor č. 27 – 9. 7. 1991

I během let­ních prázd­nin se člán­ky tý­de­ní­ku Ob­zor za­bý­va­ly zá­važ­ný­mi té­ma­ty. Hned úvod­ní člá­nek„Pl­ně­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ohro­že­no!“

in­for­mu­je o tom, že na jed­ná­ní ústře­dí OSŽ, kte­ré se ko­na­lo dne 25. 6. 1991 za účas­ti zá­stup­ců ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství, s. o., ČSD, za­zně­lo, že úŘ ne­za­ru­ču­je slí­be­ný ná­růst mezd ve vý­ši 22 % pro II. čtvrt­le­tí. Z vy­stou­pe­ní zá­stup­ců úŘ dá­le vy­ply­nu­lo, že je ohro­žen dru­hý pr­vek so­ci­ál­ních jis­tot že­lez­ni­čá­řů, tý­ka­jí­cí se vý­po­vě­dí při or­ga­ni­zač­ních změ­nách, a ne­byl spl­něn har­mo­no­gram pra­cí na no­vé mzdo­vé sou­sta­vě. S ar­gu­men­ta­cí pří­tom­ných zá­stup­ců úŘ ne­by­li čle­no­vé ústře­dí OSŽ spo­ko­je­ni a ulo­ži­li před­se­do­vi OSŽ Zdeňku ško­po­vi pro­jed­nat spor­né bo­dy s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD Ing. Ivo Ma­li­nou.

O po­stu­pu při pří­pra­vě no­vé­ho mzdo­vé­ho sys­té­mu ČSD in­for­mu­je Ob­zor v dal­ším člán­ku po­drob­ně­ji. Při­ja­tý ter­mín je­ho zpra­co­vá­ní – 1. 7. 1991 – to­tiž ne­byl do­dr­žen. Ob­zor otis­ku­je dlou­hé zdů­vod­ně­ní, kte­ré Od­bo­ro­vé­mu sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů za­sla­lo ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD. Pro­to­že do­šlo k po­ru­še­ní do­hod­nu­tých ter­mí­nů har­mo­no­gra­mu pra­cí, po­žá­da­la mz­do­vá ko­mi­se OSŽ o pro­jed­ná­ní to­ho­to sta­vu s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD. Jed­ná­ní mě­lo pro­běh­nout za účas­ti před­se­dy OSŽ Zdeň­ka ško­pa.

„Schy­lu­je se k tra­gé­dii: Zni­če­ní že­lez­nič­ní­ho do­prav­ní­ho sys­té­mu re­pub­li­ky“,pí­še se v nadti­tulku člán­ku vě­nu­jí­cí­ho se do­pa­dům ru­še­ní tra­tí na eko­lo­gii. Po­de­psa­li jej od­bo­rá­ři z OSŽ i Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců na šum­pers­ku. Člá­nek kri­ti­zu­je fakt, že na ČSD pro­bí­ha­jí úspo­ry za kaž­dou ce­nu a na­víc vlá­da uva­žu­je o zru­še­ní 35.% že­lez­nič­ní sí­tě. „Ob­do­bím ru­še­ní čás­ti že­lez­nič­ní sí­tě pro­šlo mno­ho stá­tů. Dnes si ty­to ná­ro­dy zou­fa­jí nad zne­čiš­tě­ným ovzdu­ším a vy­na­klá­da­jí ob­rov­ské část­ky na zlep­še­ní ži­vot­ní­ho pro­stře­dí,“ při­po­mí­ná člá­nek a zdů­raz­ňu­je, že veš­ke­rá ná­klad­ní do­pra­va v ob­las­tech se zru­še­nou že­lez­ni­cí pře­jde na sil­ni­ce. „Vý­stav­ba, údrž­ba a mo­der­ni­za­ce těch­to že­lez­nic zna­me­na­la mno­ho dři­ny, po­tu a mnoh­dy i znač­né­ho se­be­za­pře­ní kaž­dé­ho jed­not­liv­ce. Roz­vrá­tí se pou­ze to, co se ví­ce než před 100 le­ty vy­bu­do­va­lo, a ko­neč­ný efekt mu­sí být zá­ko­ni­tě vel­mi zá­por­ný. Lze pře­ce pou­ze na­hléd­nout na eko­lo­gic­ká opa­tře­ní za hra­ni­ce na­ší re­pub­li­ky,“ zdů­raz­ňu­je se v člán­ku.

V roz­ho­vo­ru s ře­di­te­lem od­bo­ru že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství úŘ ČSD s ná­zvem„Chce­me být sou­čás­tí ČSD“ se Ob­zor vě­nu­je otáz­ce chys­ta­né pri­va­ti­za­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství.„Je pře­ce zjev­ná chy­ba, aby se ČSD zba­vo­va­ly znač­né­ho ma­jet­ku, kte­rý byl v mi­nu­los­ti z je­jich pro­střed­ků po­ří­zen, a na­víc se zba­vo­va­lo i re­la­tiv­ně vy­so­kých zis­ků z té­to čin­nos­ti. Jde nám o to za­cho­vat si i v no­vých eko­no­mic­kých pod­mín­kách trž­ní­ho ho­spo­dář­ství svo­ji o­pra­vá­ren­skou iden­ti­tu; pri­va­ti­zo­va­lo by se je­nom ve for­mě dce­ři­ných ak­cio­vých spo­leč­nos­tí v rám­ci ČSD s tím, že by byl za­bez­pe­čen po­ža­da­vek ČSD na všech­ny dru­hy oprav a vy­tvo­řen ma­xi­mál­ní pro­stor pro pod­ni­ka­tel­skou čin­nost jed­not­li­vých zá­vo­dů že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství s mož­nos­tí roz­ho­do­vá­ní o roz­dě­le­ní zis­ku,“ za­zní­vá v roz­ho­vo­ru mi­mo ji­né.

Na 4. strán­ce Ob­zo­ru najdemeje in­for­ma­ci práv­ní­ka OSŽ o mož­nos­tech pod­ni­ká­ní or­gá­nů a zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ.

 

Ob­zor č. 28 – 16. 7. 1991

V ob­sáh­lém roz­ho­vo­ru s pra­cov­ní­kem eko­no­mic­ké­ho a práv­ní­ho od­dě­le­ní ú OSŽ J. Stejska­lem pod ti­tul­kem „Pro­blé­my se mzdo­vou re­for­mou“ jsou ro­ze­bí­rá­ny sou­vis­los­ti tý­ka­jí­cí se za­vá­dě­ní změn v mzdo­vém sys­té­mu. Co se tý­ká ča­so­vé­ho sklu­zu při je­ho pří­pra­vě, je ozna­čen za váž­ný, ne­boť mů­že ovliv­nit uplat­ně­ní vlast­ních mzdo­vých sys­té­mů v pod­ni­cích, k nimž má do­jít k 1. 1. 1992.                                                                                 

Krát­ký roz­ho­vor s mi­nis­trem do­pra­vy ČSFR Ji­řím Ne­zva­lem se vě­nu­je pře­de­vším no­vé­mu orga­ni­zač­ní­mu uspo­řá­dá­ní na mi­nis­ter­stvu, k ně­muž do­šlo od 1. 6. 1991. Změ­na by­la vy­vo­lá­na po­tře­bou no­vé děl­by kom­pe­ten­cí, po­tře­bou zkva­lit­nit in­for­mač­ní tok a upravit čin­nos­ti v sou­vis­los­ti s po­stu­pu­jí­cí eko­no­mic­kou re­for­mou.

Před­se­da OSŽ Zde­něk škop na­psal do Ob­zo­ru člá­nek s ná­zvem „Slo­vo do pra­ni­ce“, v němž se opět za­mýš­lí nad množ­stvím od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí, pů­so­bí­cích na že­lez­ni­ci.                              Ptá se zá­stup­ců těch­to or­ga­ni­za­cí, co za do­bu své­ho pů­so­be­ní do­ká­za­li. „Pod rouš­kou údaj­ně spra­ved­li­vé ob­ha­jo­by zá­jmů pra­cu­jí­cích na že­lez­ni­ci pro­kla­ma­tiv­ně hlá­sa­jí, že oni jsou ti pra­ví, že jen je­jich před­sta­vy a cí­le před­sta­vu­jí tu správ­nou od­bo­ro­vou prá­ci, s ni­miž lze do­sáh­nout úspě­chu,“ ří­ká na ad­re­su no­vých od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí a na zá­věr své­ho člán­ku při­po­mí­ná, že OSŽ vznik­lo a for­mo­va­lo se ze­spo­du, za­tímco„ostatní jak­si z vr­chu“.

Člá­nek „Jsme pro­ti úspo­rám za kaž­dou ce­nu“ ob­ha­ju­je prá­vo na exis­ten­ci tra­tě Ra­kov­ník – Mla­do­ti­ce pro ná­klad­ní i osob­ní do­pra­vu. Pro za­cho­vá­ní té­to tra­tě se vy­jád­ři­li míst­ní ob­čas­né v pro­test­ním pro­hlá­še­ní.

To, že je lé­to a čas ces­to­vá­ní, se při­po­mí­ná ale­spoň na po­sled­ní stra­ně Ob­zo­ru v krát­ké re­por­tá­ži v rub­ri­ce „Že­lez­ni­čář­ské toul­ky“ a v rub­ri­ce „Z tá­bo­ro­vé­ho zá­pis­ní­ku“.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 442 hostů a žádný gestor