Ob­zor č. 39 – 5. 10. 1992

V Ob­zo­ru č. 39 na­jde­me na prv­ní stra­ně tři otáz­ky pro ob­last­ní­ho ře­di­te­le OŘ Olo­mouc Ing. Voj­tě­cha Kno­p Kost­ku. Tý­ka­ly se mož­né­ho pro­pouš­tě­ní i osu­du tzv. ne­ren­ta­bil­ních tra­tí. Ten v sou­vis­los­ti se za­měst­na­nec­kou po­li­ti­kou ho­vo­ří o mož­ném od­čle­ně­ní čin­nos­tí, kte­ré ne­sou­vi­se­jí s vlast­ním pro­vo­zem ČSD. Co se tý­ká ru­še­ní tra­tí, oblast­ní ře­di­tel od­ka­zu­je na pro­bí­ha­jí­cí prů­zkum frek­ven­ce, z nějž má vze­jít roz­dě­le­ní sí­tě na ob­chod­ní a re­gio­nál­ní a ná­vrh na dal­ší ře­še­ní. „Ten­to ná­vrh by měl být před­mě­tem ve­řej­ně práv­ních ří­ze­ní a k ce­lé pro­ble­ma­ti­ce se mu­sí vy­jád­řit i stát­ní sprá­va a ve­řej­nost,“ uvá­dí Ing. Knop Kost­ka v od­po­vě­di. Krát­ký člá­nek na prv­ní stra­ně ozna­mu­je, že 22. 9. schvá­li­lo Mi­nis­ter­stvo prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí Čes­ké re­pub­li­ky zří­ze­ní Že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny se síd­lem v Pře­ro­vě.

Ústře­dí OSŽ, kte­ré za­se­da­lo 22. 9. v Bra­ti­sla­vě, se mi­mo ji­né za­bý­va­lo jízd­ní­mi vý­ho­da­mi pro pra­cov­ní­ky pri­va­ti­zo­va­ných jed­no­tek s. o. ČSD (např. ŽOS, že­lez­nič­ní zdra­vot­nic­tví, Me­cha­ni­za­ce tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství, Tra­ťo­vé stroj­ní sta­ni­ce a dal­ší). OSŽ usi­lo­va­lo o to, aby těm­to pra­cov­ní­kům (po od­pra­co­vá­ní urči­té­ho po­č­tu let) by­ly jízd­ní vý­ho­dy za­cho­vá­ny, či aby jim by­ly po­sky­to­vá­ny ale­spoň vol­né jíz­den­ky. Člá­nek na tře­tí stra­ně s ti­tul­kem „Je ži­vel­ná ex­pan­ze au­to­mo­bi­lis­mu v na­ší ze­mi oprav­du ne­vy­hnu­tel­ná?“ ro­ze­bí­rá text uve­řej­ně­ný v Tech­nic­kém ma­ga­zí­nu a ob­ra­cí se na ústřed­ní­ho ře­di­te­le s otáz­kou, zda že­lez­ni­ce bu­de i na­dá­le ustu­po­vat tla­ku au­to­mo­bi­lo­vé lob­by. Člá­nek upo­zor­ňu­je pře­de­vším na to, že z úspor­ných dů­vo­dů hro­zí zá­sad­ní re­duk­ce hro­mad­né do­pra­vy ČSD, ČSAD a MHD. „Vy­plý­vá to jed­nak z hlu­bo­ké­ho hos­po­dář­ské­ho po­kle­su na­ší eko­no­mi­ky, jenž dras­tic­ky sní­žil po­ptáv­ku po do­prav­ních sužbách, jed­nak z ne­sys­té­mo­vé­ho pří­stu­pu k pro­blé­mům do­pra­vy,“ uvá­dí se v člán­ku. (Po­zna­me­nej­me, že ústřed­ní ře­di­tel ČSD na ten­to člá­nek ne­re­a­go­val, v čís­le 44 však by­la otiš­tě­na re­ak­ce Ing. An­to­ní­na Pel­trá­ma z Fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy).

Ob­zor č. 40 – 12. 10. 1992

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ in­for­mu­je mi­mo ji­né o tom, že by­lo uvol­ně­no 300 mi­li­o­nů Kč do mzdo­vé ob­las­ti a ČSD je te­dy moh­ly s oka­mži­tou plat­nos­tí za­čít čer­pat. Dá­le se v té­to rub­ri­ce mi­mo ji­né do­čí­tá­me o tom, že po jed­ná­ní před­sta­vi­te­lů OSŽ s Ing. Baudy­šem, mís­to­před­se­dou vlá­dy, po­vě­ře­ným ří­ze­ním do­pra­vy, OSŽ po­ža­do­va­lo, aby ústřed­ní ře­di­tel ČSD od 1. 10. 1992 za­jis­til vlast­ním opat­ře­ním na­pl­ňo­vá­ní zá­mě­rů v ob­las­ti mezd tak, jak do­po­ru­či­la ne­zá­vis­lá ko­mi­se. Zá­ro­veň jsou zde otiš­tě­ny i hlav­ní po­ža­dav­ky OSŽ pro ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, mi­mo ji­né zvý­še­ní mzdo­vých ta­ri­fů až o 150 Kč, či od­po­ví­da­jí­cí mzdo­vé oce­ně­ní po­su­no­va­čů.

Ob­zor dá­le otis­ku­je zpra­vo­daj­ství z ak­ti­vů OSŽ ko­na­ných v Plz­ni a Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích. Dis­ku­to­va­lo se na nich pře­de­vším o mzdách, o osu­du pri­va­ti­zo­va­ných or­ga­ni­za­cí či o pod­sta­vu pro­voz­ních pra­cov­ní­ků.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 153 hostů a žádný gestor