Ob­zor č. 33 – 24. 8. 1992

Vý­tah z tis­ko­vé be­se­dy s ústřed­ním ře­di­te­lem s. o. ČSD Ing. Kunstem, uve­řej­ně­ný na prv­ní stra­ně č. 33, ne­se pří­znač­ný ti­tu­lek „Sou­mrak že­lez­ni­ce?“. Ing. Kunst v úvo­du uve­dl, že ná­klad­ní do­pra­va bu­de vel­mi rych­le eko­no­mic­ky uza­vře­na, tzn., že mu­sí vy­pro­du­ko­vat to­lik zdro­jů, aby by­la schop­na být ne­zá­vis­lá na stát­ním roz­poč­tu; osob­ní do­pra­va by po­dle je­ho slov mě­la být eko­no­mic­ky uza­vře­na do 3 – 5 let. Uve­dl rov­něž, že je tře­ba po­čí­tat se zeštíhlo­vá­ním že­lez­nič­ní sí­tě a ome­ze­ním či ru­še­ním osob­ní do­pra­vy na tra­tích, kde ne­ní do­sta­teč­ná in­ten­zi­ta a kde ne­bu­de ni­kdo, kdo by do­pra­vu za­pla­til. Na otáz­ku, tý­ka­jí­cí se spo­lu­prá­ce s od­bo­ry, Ing. Kunst od­po­vě­děl, že se­rióz­ní vzá­jem­ná in­for­mo­va­nost jen pro­spě­je, od­bo­ry však mu­sí po­cho­pit ob­chod­ní zá­mě­ry ČSD, ne­boť ne­úměr­né kla­de­ní po­ža­dav­ků by moh­lo pod­ni­ka­tel­skou ak­ti­vi­tu ochro­mit.

Ob­zor dá­le otis­ku­je dru­hou část ob­sáh­lé stu­die ČSKOS – Eko­no­mic­ké dů­sled­ky pří­pad­né­ho roz­dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska. „Roz­dě­le­ní obou stá­tů, i když by by­lo pro­ve­de­no le­gál­ní­mi me­to­da­mi v ´přá­tel­ském ovzdu­ší´, po­ve­de ke zpo­ma­le­ní až pře­chod­né stag­na­ci trans­for­ma­ce smě­rem k trž­ní­mu ho­spo­dář­ství. Na dru­hé stra­ně lze před­po­klá­dat roz­voj čer­né­ho ob­cho­du, pa­šo­vá­ní, veksláctví atd. Vý­raz­ně ne­ga­tiv­něj­ší do­pad lze oče­ká­vat v re­la­tiv­ně slab­ší slo­ven­ské eko­no­mi­ce,“ uvá­dí se v zá­vě­ru stu­die.
V roz­ho­vo­ru na dru­hé stra­ně se moh­li čte­ná­ři se­zná­mit se zá­sa­da­mi Že­lez­nič­ní­ho kon­zum­ní­ho družst­va (ŽE­KON), kte­ré by­lo za­lo­že­no 14. 5. 1992. Před­mě­tem je­ho čin­nos­ti by­la kou­pě zbo­ží a je­ho dal­ší pro­dej, po­sky­to­vá­ní hos­tin­ských a uby­to­va­cích slu­žeb a pro­vo­zo­vá­ní za­ří­ze­ní slou­ží­cích k re­ge­ne­ra­ci a re­kondi­ci.

Ob­zor č. 34 – 31. 8. 1992

V člán­ku „Otaz­ní­ky nad že­lez­nič­ním zdra­vot­nict­vím“, in­for­mu­jí­cím o po­ra­dě k trans­for­ma­ci že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví za účas­ti od­bo­rů, je uvedeno, že zá­stup­ci od­bo­ro­vých cent­rál vy­jád­ři­li zne­po­ko­je­ní nad po­stu­pem trans­for­ma­ce že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví (ŽZ) vzhle­dem k je­ho před­po­klá­da­né­mu od­stát­ně­ní k 1. 1. 1993. Od­bo­ry zároveň uved­ly, že po­va­žu­jí trans­for­ma­ci ŽZ za ne­zbyt­nou, a po­ža­do­va­ly vlo­žit do­sud spra­vo­va­ný ma­je­tek do vzni­ka­jí­cí ak­cio­vé spo­leč­nos­ti, pro­jed­nat ob­sah pri­va­ti­zač­ních pro­jek­tů za účas­ti zá­stup­ců ŽZ a od­bo­rů a zin­ten­ziv­nit in­for­mo­va­nost pra­cov­ní­ků ŽZ o po­stu­pu trans­for­ma­ce a mož­nos­tech pri­va­ti­za­ce.

V pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se pí­še o jed­ná­ní před­sta­ven­stva OSŽ ze dne 17. 8. 1992, které se za­bý­va­lo úrovní čin­nos­ti zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí. „Je tře­ba vy­zvat všech­ny zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ, aby ne­do­pusti­ly roz­klad člen­ské zá­klad­ny a zá­vod­ních vý­bo­rů, pro­to­že ne­bu­de v tom­to stá­tě vů­či za­měst­na­va­te­lům ani na úrov­ni Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství, ani vý­kon­ných jed­no­tek žád­ná ji­ná sí­la, než od­bo­ro­vá or­ga­ni­za­ce. Do­vo­lu­je­me si tvr­dit, že v sou­čas­nos­ti se sku­teč­ně za­čí­ná lá­mat že­lez­ni­čář­ský chléb. Je pro­to ne­zbyt­né mo­bi­li­zo­vat ce­lou člen­skou zá­klad­nu a za­jis­tit vzá­jem­nou in­for­mo­va­nost o všech sou­čas­ných pro­blé­mech a úko­lech, i o těch, kte­ré nás spo­leč­ně če­ka­jí,“ uvá­dí se v člán­ku.

Kro­mě řa­dy dal­ších člán­ků (na­pří­klad na velmi časté téma -  připomínky k no­vé mzdo­vé sou­sta­vě) přináší Ob­zor re­por­táž z let­ní­ho dět­ské­ho tá­bo­ra v liptovské ob­ci Bobro­vec či vzpo­mín­ku na vy­uži­tí vla­ků ve Slo­ven­ském ná­rod­ním po­vstá­ní.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor