Ob­zor č. 35 – 7. 9. 1992

Bouř­li­vou at­mo­sfé­ru před roz­dě­le­ním Čes­ko­slo­ven­ska na dvě sa­mo­stat­né re­pub­li­ky od­rá­ží po­znám­ka na prv­ní stra­ně s pří­znač­ným ná­zvem „Kdo chce roz­vod?“ Au­tor­ka, stej­ně ja­ko vět­ši­na hla­sů, kte­ré teh­dy za­zní­va­ly ze strá­nek Ob­zo­ru, pre­fe­ru­je za­cho­vá­ní jed­not­né­ho stá­tu a vy­slo­vu­je ar­gu­men­ty na je­ho pod­po­ru. V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ Ob­zor in­for­mu­je o za­há­je­ní ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní s cí­lem no­ve­li­zo­vat Řád pro od­mě­ňo­vá­ní za­měst­nan­ců s. o. ČSD. Od­bo­ry – s vý­jim­kou Fe­de­ra­ce stroj­ve­dou­cích – předložily kon­krét­ní spo­leč­ný ná­zor.

Na stra­ně 2 je ob­sáh­lé zpra­vo­daj­ství z ak­ti­vů OSŽ, ko­na­ných v Ko­ši­cích, Zvo­le­nu a Trna­vě. Ak­ti­vy se usku­teč­ni­ly z ini­cia­ti­vy Slo­ven­ské ko­mo­ry OSŽ a je­jich cí­lem by­la dis­ku­se nad no­vou mzdo­vou sou­sta­vou i nad osu­dem že­lez­ni­ce po roz­pa­du fe­de­ra­ce. I. mís­to­před­se­da OSŽ M. Ra­dev po skon­če­ní ak­ti­vů vy­jád­řil zkla­má­ní z niž­ší účas­ti li­dí, kte­rou při­čí­tal mj. apa­tii a ne­zá­jmu o od­bo­ro­vé dě­ní.„Z prů­bě­hu vy­plý­vá, že se z jed­ná­ní vy­trá­cí re­vo­luč­nost a li­dé jsou una­ve­ni prů­bě­hem zdlou­ha­vé­ho ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní a so­ci­ál­ní ne­jis­to­tou ČSD.“

Na­jde­me zde i re­por­táž ze Že­lez­nič­ních opra­ven a stro­jí­ren (ŽOS) Čes­ké Ve­le­ni­ce. „Jsme je­di­ný­mi ŽOS v ČSFR, kte­ré jsou schop­ny ješ­tě dnes pro­vést kom­plet­ní ge­ne­rál­ní opra­vu par­ní lo­ko­mo­ti­vy s opra­vou je­jí­ho kot­le ne­bo i vý­ro­bou no­vé­ho,“ ří­ká v re­por­tá­ži před­se­da ZV OSŽ Ji­ří Ma­chá­ček. Slo­vo do­stal i ře­di­tel ŽOS Ing. Ji­ří Sed­lá­ček, kte­rý se mi­mo ji­né za­mýš­lí nad kon­ku­ren­cí dep a ŽOS. „Obě slož­ky že­lez­ni­ce po­tře­bu­je, obě jsou je­jí or­ga­nic­kou sou­čás­tí. Je­jich vztah by měl být a mnoh­de sku­teč­ně ta­ké je har­mo­nic­ký. Pro­voz­ní ošet­ře­ní, běž­né opra­vy men­ší­ho roz­sa­hu a pro­hlíd­ky vo­zi­del by mě­la pro­vá­dět de­pa. Těž­ké běž­né opra­vy, vy­va­zo­va­cí a hlav­ní opra­vy trakč­ních vo­zi­del, re­viz­ní, střed­ní a ge­ne­rál­ní opra­vy vo­zů by mě­ly i na­dá­le pro­vá­dět ŽOS,“ ří­ká Ing. Sedlá­ček.

Ob­zor č. 36 – 14. 9. 1992

Stě­žej­ním člán­kem Ob­zo­ru č. 36 je ote­vře­ný do­pis An­to­ní­nu Baudy­šo­vi, mís­to­před­se­do­vi vlá­dy ČSFR, po­de­psa­ný před­se­dou OSŽ Zdeň­kem Ško­pem. V do­pi­se s ti­tul­kem „Si­tua­ce na že­lez­ni­ci vy­ža­du­je oka­mži­té ře­še­ní“ se zdů­raz­ňu­je, že že­lez­nič­ní do­pra­va je stát­ní­mi or­gá­ny pod­ce­ňo­vá­na, mzdo­vé a so­ci­ál­ní pod­mín­ky že­lez­ni­čá­řů jsou jed­ny z nej­hor­ších v ČSFR a na­víc jsou jim po­stup­ně odní­má­ny so­ci­ál­ní jis­to­ty. „Z to­ho­to dů­vo­du se je­ví na po­vá­že­nou např. i trans­for­ma­ce že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví a zří­ze­ní Že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny,“ pí­še se zde dá­le. Do­pis upo­zor­ňu­je i na špat­nou spo­lu­prá­ci od­bo­rů s ve­de­ním ČSD, po­uka­zu­je na ne­in­for­mo­va­nost, ne­konzulto­vá­ní a ne­pro­jed­ná­vá­ní zá­sad­ních zá­le­ži­tos­tí. Před­se­da OSŽ v zá­vě­ru žá­dá o při­je­tí a osob­ní pro­jed­ná­ní vznik­lé si­tua­ce, kte­rá by moh­la vy­ús­tit i k po­ru­še­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru.

Na prv­ní strán­ce se dá­le mů­že­me mi­mo ji­né do­číst o tom, že Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců ne­má zá­jem na vy­tvá­ře­ní spo­leč­né ko­lek­tiv­ní smlou­vy z dů­vo­du údaj­né ne­spo­leh­li­vos­ti part­ne­rů, ne­do­dr­žo­vá­ní do­hod a ma­jet­ko­vého ne­vy­po­řá­dá­ní me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy.

I v tom­to čís­le se Ob­zor vě­no­val Že­lez­nič­ním o­prav­nám a stro­jír­nám v Čes­kých Ve­le­ni­cích, ten­to­krát pře­de­vším se za­mě­ře­ním na bu­douc­nost. Před­se­da ZV OSŽ i ře­di­tel ŽOS se v člán­ku shod­li na tom, že by ŽOS ne­mě­ly být od ČSD vy­čle­ně­ny, mi­mo ji­né pro­to, že by do­šlo k zpře­trhá­ní hlu­bo­kých tech­no­lo­gic­kých a or­ga­ni­zač­ních va­zeb me­zi pro­vo­zem a opra­vá­renstvím a ta­ké ke ztrá­tě pří­mé­ho vli­vu že­lez­ni­ce na ří­ze­ní a kon­tro­lu opra­vá­ren­ství.

V mimořádné pří­lo­ze Obzoru číslo 36 byly otiš­tě­ny kompletní tes­ty k pe­rio­dic­kým zkouš­kám, sa­mo­zřej­mě bez uve­de­ní správ­ných od­po­vě­dí.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor