Obzor č. 13 – 6. 4. 1992

„Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti!“– ozna­mu­je vý­raz­ný ti­tu­lek na prv­ní strán­ce Obzoru čís­lo 13. Před­sta­ven­stvo OSŽ to­tiž na svém mi­mo­řád­ném za­se­dá­ní dne 31. 3. 1992 roz­hod­lo vy­hlá­sit dnem 1. 4. od 18.00 ho­din stáv­ko­vou po­ho­to­vost z dů­vo­du ne­u­zav­ře­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy na rok 1992, jak se zde do­čí­tá­me. Před­sta­ven­stvo OSŽ své roz­hod­nu­tí odů­vodni­lo tím, že za­měst­na­va­tel při­stou­pil na ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní až 2. 3. a ne­před­lo­žil po­třeb­né pod­kla­dy, při­čemž nej­vý­raz­ně­ji se ta­to ne­při­pra­ve­nost pro­je­vi­la v ná­vr­hu no­vé mzdo­vé sou­sta­vy.

Na prv­ní stra­ně po­kra­ču­je an­ke­ta, sle­du­jí­cí ná­zo­ry že­lez­ni­čá­řů na stáv­ku. Re­dak­to­ři a spo­lu­pra­cov­ní­ci Ob­zo­ru ten­to­krát sbí­ra­li ná­zo­ry v Olo­mou­ci, Pře­ro­vě a v Bra­ti­sla­vě. Z an­ke­ty vy­ply­nu­lo, že ná­zo­ry na stáv­ku v té do­bě zda­le­ka ne­by­ly jed­not­né. „Stáv­ka je nut­ná ze­jmé­na pro­to, aby se už za­ča­ly ře­šit zá­klad­ní vě­ci. Za­tím se stá­le jen sli­bu­je, všech­no se od­klá­dá a ´ře­ší­´ jen na pa­pí­ře. Ten­to stav mů­že vy­ře­šit pou­ze stáv­ka – mě­la být vy­hlá­še­na již v ro­ce 1990. Li­dé po­cho­pí hos­po­dář­ské těž­kos­ti, ale již ma­jí dost sli­bů,“ od­po­vě­děl na­pří­klad do­zor­ce vý­hy­bek z Olo­mou­ce. Na­opak sa­mo­stat­ný re­fe­rent z OŘ Olo­mouc uve­dl: „Stáv­kou se stav ne­zlep­ší, ne­ní co vystávko­vat, je nut­né dě­lat. Od­bo­ry jsou sla­bé a ne­jed­not­né – stáv­ku ne­zvlád­nou.“ Po­dob­ně od­po­vě­děl i voz­mistr z Pře­ro­va: „Od­bo­ry jsou k ni­če­mu, v ni­čem nám ne­po­mo­hou a ni­ko­ho se ne­za­sta­nou. Sou­čas­ný stav v od­bo­rech je hor­ší jak za mi­nu­lé­ho re­ži­mu – od­bo­ry ne­ma­jí vů­bec žád­né slo­vo. Stáv­ka je te­dy na­nic.“  Nejistota a nerozhodnost se projevila i v několika dalších názorech.

V rub­ri­ce vy­hra­ze­né ná­zo­rům čte­ná­řů na­jde­me mi­mo ji­né kri­ti­ku no­vé mzdo­vé sou­sta­vy: „Za­se ne­uvá­že­ně a ploš­ně za­vá­dí­me na­pros­to ne­funkč­ní sys­tém od­mě­ňo­vá­ní, na kte­rém pa­ra­zi­tu­jí ti, kdo jsou zod­po­věd­ni za de­vas­ta­ci že­lez­nič­ní do­pra­vy. Je tře­ba zve­řej­nit smluv­ní pla­ty hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní s. o. ČSD a je­jich po­měr k pla­tům pro­voz­ních pra­cov­ní­ků, kte­ří za­jiš­ťu­jí vlast­ní rea­li­za­ci a bez­peč­nost pro­vo­zu. Ten­to po­měr je v sou­čas­ném sta­vu že­lez­ni­ce ne­spra­ved­li­vý a ne­mo­rál­ní,“ pí­še au­tor­ka.

Obzor č. 14 – 13. 4. 1992

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ in­for­mu­je o dal­ším po­stu­pu ve spo­ru me­zi od­bo­ry a hos­po­dář­ským ve­de­ním ČSD. „Dne 3. 4. pro­běh­lo jed­ná­ní od­bo­ro­vých úst­ře­den na že­lez­ni­ci na mi­nis­ter­stvu prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí ČR ve vě­ci ur­če­ní zpro­střed­ko­va­te­le,“ uvá­dí se v člán­ku, kde jsou rov­něž vy­jme­no­vá­ny pře­tr­vá­va­jí­cí roz­po­ry: jde o do­pla­tek mzdy při ztrá­tě zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti, zkrá­ce­ní pra­cov­ní do­by pro ně­kte­ré vy­bra­né pro­fe­se, mzdo­vý sys­tém, mo­ra­to­rium na za­vá­dě­ní jed­no­člen­né ob­slu­hy lo­ko­mo­tiv a ně­kte­ré dal­ší.

Stáv­ka a stáv­ko­vá po­ho­to­vost pat­ří v tom­to čís­le z po­cho­pi­tel­ných dů­vo­dů k nej­čas­tě­ji uží­va­ným slo­vům. Ob­zor při­ná­ší po­drob­né vy­svět­le­ní roz­po­rů v ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní a ta­ké po­drob­ný vý­klad práv­ní­ka OSŽ k otáz­ce stáv­ky a stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti.

Po­kra­ču­je i an­ke­ta Ob­zo­ru ke stáv­ce. Re­dak­to­ři a spo­lu­pra­cov­ní­ci Ob­zo­ru sbí­ra­li ten­to­krát ná­zo­ry v Be­ne­šo­vě, Tá­bo­ře, na ně­ko­li­ka pra­co­viš­tích na Slo­ven­sku a na se­ver­ní Mo­ra­vě. „Za­stá­vá­me ná­zor, že že­lez­ni­čá­ři cou­va­jí už dostatečně dlou­ho, aby se už moh­li ko­neč­ně za­sta­vit a pro­sa­dit své spra­ved­li­vé po­ža­dav­ky. Ano, jsme pro dob­ře or­ga­ni­zo­va­nou, spra­ved­li­vou ak­ci. Ur­či­tě se při­po­jí­me,“ od­po­vě­děl na­pří­klad vý­prav­čí ze žst. Vo­ja­ny, po­dob­ně ja­ko vlak­ve­dou­cí ze Such­do­la nad Od­rou: „Na ČSD se nic ne­mě­ní, vše zů­stá­vá při sta­rém. Prav­du ma­jí ti, kte­ří chtě­jí stáv­ko­vat. Po­kud bu­de vy­hlá­še­na stáv­ka, zúčast­ním se.“

Ob­zor po­ukazuje i na „ne­zá­vis­lost“ ve­řej­ných sdě­lo­va­cích pro­střed­ků, kte­ré čas­to pro­ble­ma­ti­ku na že­lez­ni­ci po­pi­sují zkres­le­ně. „Stá­le ví­ce se uka­zu­je zá­jem ně­kte­rých re­dak­to­rů a no­vi­ná­řů uzpů­so­bit vý­voj si­tua­ce na že­lez­ni­ci k ob­ra­zu své­mu. Pak ne­zbý­vá než s úža­sem sle­do­vat, jak in­for­ma­ce do­stá­va­jí z pe­ra no­vi­ná­řů či dí­ky sestři­hům a ko­men­tá­řům re­dak­to­rů zce­la ji­ný smy­sl,“ píše se v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 267 hostů a žádný gestor