Ob­zor č. 19 – 18. 5. 1992

„Ži­vel­ná stáv­ka v Ži­li­ně tr­va­la čty­ři dny,“ří­ká ti­tu­lek úvod­ní­ho člán­ku v Ob­zo­ru č. 19. In­for­mu­je o dů­vo­dech a prů­bě­hu té­to stáv­ky, kte­rá by­la vy­vo­lá­na ne­spo­ko­je­nos­tí s pla­to­vým o­hod­no­ce­ním po­su­no­va­čů i ne­jis­to­tou při chy­bě­jí­cí ko­lek­tiv­ní smlou­vě. Stáv­ku­jí­cí po­su­no­va­či, za­měst­nan­ci žst. Ži­li­na, vy­stu­po­va­li ži­vel­ně a bez po­třeb­né le­gis­la­tiv­ní opo­ry, a pro­to své po­ža­dav­ky ne­vy­mohli. Je­jich ak­ce přes­to měla vel­ký ohlas me­zi dal­ší­mi vý­kon­ný­mi jed­not­ka­mi.

Na­pja­tá si­tua­ce by­la ne­jen v Ži­li­ně, ale na ce­lé sí­ti ČSD. Svěd­čí o tom mi­mo ji­né krát­ký, ale vý­raz­ný člá­nek s ti­tul­kem„Pů­jde OSŽ do stáv­ky?“. In­for­mu­je o sedmi­ho­di­no­vém jed­ná­ní mi­mo­řád­né­ho Ústře­dí OSŽ, kte­ré se se­šlo v Pra­ze 12. 5. a kte­ré by­lo roz­ší­ře­no o zá­stup­ce fe­de­rál­ních od­vět­vo­vých sek­cí a re­gio­nál­ních rad. Jed­ná­ní se zú­čast­nil ta­ké pre­zi­dent Fe­de­ra­ce pro­voz­ních pra­cov­ní­ků (ta­to cent­rá­la by­la spo­lu s OSŽ ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti). Jed­ná­ní do­spě­lo k ná­vr­hu, aby po do­lo­že­ní ví­ce než 50% pod­po­ry stáv­ky od zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí od­bo­ry k to­mu­to nátla­ko­vé­mu kro­ku při­stou­pi­ly. Dů­vo­dem stáv­ky mě­la být ne­po­depsa­ná ko­lek­tiv­ní smlou­va v bo­dech mzdo­vé ná­ro­ky a ná­hra­da při ztrá­tě zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti. O vy­hlá­še­ní stáv­ky mě­lo být roz­hod­nu­to do 10. 6. a je­jí dél­ka by­la ur­če­na na 4 ho­di­ny.

Mi­mo­řád­né za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ se usku­teč­ni­lo po jed­ná­ní u „ku­la­té­ho sto­lu“, na němž před­sta­vi­te­lé OSŽ dne 22. 4. před­lo­ži­li zá­stup­cům ve­de­ní ČSD v če­le s ústřed­ním ře­di­te­lem Ing. Hamplem své po­ža­dav­ky. Ob­zor z to­ho­to jed­ná­ní při­ne­sl ob­sáh­lé zpra­vo­daj­ství, kte­ré však svěd­či­lo o zleh­čo­vá­ní ně­kte­rých pro­blé­mů či úhybných ma­név­rech ze stra­ny ve­de­ní ČSD a ne­při­nes­lo z po­hle­du OSŽ po­ža­do­va­né kon­krét­ní ře­še­ní.

Ob­zor č. 20– 25. 5. 1992

Ani jed­ná­ní před zprostředko­va­te­lem ve vě­ci ne­uza­vře­né ko­lek­tiv­ní smlou­vy na rok 1992, o němž Ob­zor in­for­mu­je v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, ne­do­spěl pro OSŽ k při­ja­tel­nému ře­še­ní spo­ru. Na­pja­tou at­mo­sfé­ru těch dní vy­sti­hu­je ti­tu­lek ob­sáh­lé­ho člán­ku „Si­tua­ce spě­je k so­ci­ál­ní­mu kon­flik­tu“, kte­rý shr­nu­je vý­hra­dy OSŽ k ve­de­ní ČSD. „Za ob­do­bí po­sled­ních dvou let ne­jen­že ne­do­šlo ke kva­li­ta­tiv­ním změ­nám, ale kri­ze v že­lez­nič­ní do­pra­vě se na­opak pro­hlou­bi­la,“ kon­sta­tu­je se v úvo­du. Jak se dá­le uvá­dí, OSŽ dlou­ho­do­bě upo­zor­ňo­va­lo na po­tře­bu kom­pe­tent­ní a kva­li­fi­ko­va­né re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD a na po­tře­bu zá­sad­ním způ­so­bem zlep­šit ří­dí­cí prá­ci re­sor­tu i ČSD, ře­še­ní však stá­le ne­při­chá­ze­lo. „Dlou­ho­do­bě ne­ře­še­ný stav v že­lez­nič­ní do­pra­vě pře­rostl dí­ky ne­činné­mu při­hlí­že­ní vlá­dy, par­la­men­tu, pří­sluš­ných mi­ni­ster­stev i ve­de­ní s. o. ČSD v ka­tas­tro­fál­ní a kri­tic­kou si­tu­a­ci,“ zdů­raz­ňu­je se člán­ku. Po­kud ve­de­ní ČSD ne­bo re­sor­tu do­pra­vy ne­při­jde v krát­ké do­bě s jas­ným ře­še­ním, bu­de po­dle OSŽ so­ci­ál­ní kon­flikt ne­vy­hnu­tel­ný.

Ješ­tě ra­zant­něj­ší pro­test, než by­la na­vr­že­ná čtyř­ho­di­no­vá stáv­ka, po­ža­do­va­li od ve­de­ní OSŽ účast­ní­ci jed­ná­ní Slo­ven­ské ko­mo­ry OSŽ, kte­ří za­se­da­li spo­lu se zá­stup­ci jed­not­li­vých od­vět­ví a před­sta­vi­te­lů Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců ve Vrút­kách dne 19. 5. Účast­ní­ci to­ho­to za­se­dá­ní po­ža­do­va­li vy­hlá­sit od 28. 5. ča­so­vě ne­o­me­ze­nou stáv­ku.

Za zaznamenání stojí, že rok 1992 byl ro­kem par­la­ment­ních vo­leb. Ob­zor proto uve­řej­nil se­znam že­lez­ni­čá­řů, kte­ří fi­gu­ro­va­li na kandi­dátkách do Čes­ké ná­rod­ní ra­dy, Slo­ven­ské ná­rod­ní ra­dy a do Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní. By­lo to cel­kem 32 kan­di­dá­tů – že­lez­ni­čá­řů a Obzor vyzval k jejich podpoře.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 367 hostů a žádný gestor