Ob­zor č. 23 – 15. 6. 1992

„Ni­kdy jsme ne­by­li pro­ti po­ža­dav­kům stroj­vůd­ců,“zní ti­tu­lek sta­no­vis­ka Ústře­dí OSŽ k vý­vo­ji si­tua­ce po­té, co ve­de­ní ČSD po­de­psa­lo ko­lek­tiv­ní smlou­vu ČSD se čtyř­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi, bez Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců (FS). Spor­ným bo­dem by­lo sta­no­ve­ní prio­rit – za­tím­co FS pro­sa­zo­va­la zkrá­ce­nou pra­cov­ní do­bu roz­ší­řit i pro stroj­ve­dou­cí na po­su­nu, OSŽ ji po­ža­do­va­la nejen pro tuto profesi, ale i pro dal­ší náročné pro­voz­ní pro­fe­se. Po­té, co ve­de­ní ČSD roz­hod­lo, že se vzhle­dem k ne­pod­pi­su ze stra­ny FS ko­lek­tiv­ní smlou­va ne­bu­de vzta­ho­vat na čle­ny FS, obrá­ti­ly se ostat­ní čty­ři od­bo­ro­vé cen­trá­ly na ve­de­ní ČSD s po­ža­dav­kem, aby to­to své roz­hod­nu­tí zru­ši­lo, ne­boť by na něj do­pla­ti­li řa­do­ví stroj­ve­dou­cí, kte­ří za chyb­né roz­hod­nu­tí před­sta­vi­te­lů své od­bo­ro­vé cen­trá­ly ne­mo­hou.

Roz­hod­nu­tí o tom, že se ko­lek­tiv­ní smlou­va ne­bu­de vzta­ho­vat na čle­ny FS, vy­vo­la­la v de­pech ku­ri­óz­ní stav, jak se do­čí­tá­me v roz­ho­vo­ru s před­se­dou ZV OSŽ lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa Břec­lav. Za stej­né pe­ní­ze měl to­tiž ně­kte­rý stroj­ve­dou­cí pra­co­vat ví­ce, ně­kte­rý mé­ně.

V Ob­zo­ru se dá­le do­čte­me in­for­ma­ci o za­lo­že­ní Že­lez­nič­ní­ho kon­zum­ní­ho družst­va, vý­zvu klu­bům dů­chod­ců i jed­not­liv­cům o sdě­le­ní ná­zo­ru na za­lo­že­ní Aso­cia­ce dů­chod­ců při OSŽ a ta­ké in­for­ma­ci o no­vin­ce na ČSD – Ki­lo­me­tric­ké ban­ce na 2000 km, kte­rá by­la za­ve­de­na od 1. červ­na 1992 a kte­rá při­ná­še­la mož­nost lev­něj­ší­ho jízd­né­ho na del­ší vzdá­le­nos­ti.

Ob­zor č. 24 – 22. 6. 1992

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se do­čí­tá­me o změ­ně roz­hod­nu­tí ve­de­ní Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců ve vě­ci pod­pi­su ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD. FS nej­prve strikt­ně tr­va­la na svém po­ža­dav­ku roz­ší­řit zkrá­ce­nou pra­cov­ní do­bu 36 ho­din i pro stroj­ve­dou­cí na po­su­nu a chys­ta­la na podporu je­ho pro­sa­ze­ní i stáv­ku.

Dne 12. 6. 1992 však do­šlo k obra­tu a FS se roz­hod­la ko­lek­tiv­ní smlou­vu po­de­psat. Ko­lek­tiv­ní smlou­va ob­sa­ho­va­la pro­ti pře­de­šlé KS, po­de­psa­né čtyř­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi dne 29. 5., no­vý bod, kte­rým se roz­ši­řovala zkrá­ce­ná pra­cov­ní do­ba na stroj­ve­dou­cí u po­su­nu, na stroj­ve­dou­cí ne­za­řa­ze­né do ne­pře­tr­ži­té­ho pro­vo­zu, na po­su­no­va­če a ve­dou­cí po­su­nu, a to po­stup­ně od 1. 6. 1992 na zá­kla­dě zhod­no­ce­ní tech­no­lo­gic­kých mož­nos­tí na jednotlivých pracovištích. Do­šlo tak k uklid­ně­ní si­tua­ce a k od­vrá­ce­ní mož­né stáv­ky Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, uspo­řá­da­né vedením Českých drah dne 12. 6., ře­kl ústřed­ní ře­di­tel ČSD mi­mo ji­né: „Do­šlo obou­stran­ně ke kom­pro­mi­su. Pří­stup od­bo­ro­vých sva­zů hod­no­tím vel­mi po­zi­tiv­ně. Pod­pis kolektivní smlou-vy za­brá­nil stáv­ce Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců, kte­rá by mě­la ne­do­zír­né eko­no­mic­ké ná­sled­ky ne­jen pro ČSD, ale po­kud by by­la dlou­ho­do­bé­ho rá­zu, mys­lím i pro ce­lé ná­rod­ní ho­spo­dář­ství.“                                                       

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 304 hostů a žádný gestor