Ob­zor č. 27– 13. 7. 1992

V lé­tě 1992 vrcho­li­la jed­ná­ní o roz­dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska na dva sa­mo­stat­né stá­ty. Ta­to si­tua­ce se stá­le čas­tě­ji od­rá­ží i v ob­sa­hu tý­de­ní­ku Ob­zor. Čís­lo 27 na prv­ní strán­ce otis­ku­je pro­hlá­še­ní ge­ne­rál­ní ra­dy Čes­ké a Slo­ven­ské kon­fe­de­ra­ce od­bo­ro­vých sva­zů (ČSKOS) k teh­dej­ší vnitro­po­li­tické si­tu­a­ci pod ti­tul­kem „Jen ústav­ní ces­tou!“ Ge­ne­rál­ní ra­da ve svém pro­hlá­še­ní vy­jád­ři­la zne­po­ko­je­ní z to­ho, že při jed­ná­ních o stá­to­práv­ním uspo­řá­dá­ní ustu­pu­jí do po­za­dí so­ci­ál­ní otáz­ky a usku­teč­ňová­ní so­ci­ál­ní re­for­my. ČSKOS pro­to vy­jád­ři­la po­ža­da­vek, aby všech­ny kro­ky ve­dou­cí ke stá­to­práv­ní­mu uspo­řá­dá­ní pro­bí­ha­ly ústav­ní ces­tou.

„I v té­to si­tu­a­ci bu­de ČSKOS dů­sled­ně vy­stu­po­vat na ochra­nu lid­ských práv, ze­jmé­na svo­bo­dy sdru­žo­vá­ní, a pro­sa­zo­vat re­spek­to­vá­ní so­ci­ál­ní di­men­ze při trans­for­ma­ci ří­ze­né eko­no­mi­ky na eko­no­mi­ku so­ci­ál­ně trž­ní,“ uvá­dí se v pro­hlá­še­ní. ČSKOS zá­ro­veň po­žá­da­la jed­not­li­vé od­bo­ro­vé sva­zy sdru­že­né v ČSKOS (v té do­bě jím by­lo i Odborové sdružení že­lez­ni­čá­řů), aby od před­sta­vi­te­lů stá­tu po­ža­do­va­ly roz­bor hos­po­dář­ských a so­ci­ál­ních dů­sled­ků pří­pad­né­ho roz­dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska.
V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na­jde­me do­pl­ně­ní výčtu že­lez­nič­ních opra­ven, kte­ré k 1. 7. 1992 ukon­či­ly svou čin­nost (výčet byl uveřejněn v Obzoru č. 26): jsou to že­lez­nič­ní oprav­ny Cho­mu­tov a Ko­lín. A také je zde doplněna informace o tom, že se Železniční opravny a strojírny Čes­ká Lí­pa sta­ly k 1. 5. 1992 ak­cio­vou spo­leč­nos­tí.

Ob­zor č. 28 – 20. 7. 1992

Kro­mě in­for­ma­ce o pod­pi­su změ­ny ko­lek­tiv­ní smlou­vy č. 2 (vy­rov­ná­va­cí pří­plat­ky při ztrá­tě smys­lo­vé způ­so­bi­los­ti) a in­for­ma­ce z ná­vště­vy německých od­bo­rá­řů – že­lez­ni­čá­řů u nás svědčí obsah Ob­zoru č. 28 o ur­či­tém prázd­ni­no­vém od­leh­če­ní od­bo­ro­vé čin­nos­ti. Snad ještě kro­mě ote­vře­né­ho do­pi­su ústřed­ní­mu ře­di­te­li ČSD, po­uka­zu­jí­címu na – po­dle ná­zo­ru au­to­ra – špat­ný eko­no­mic­ký pří­stup při e­lekt­ri­za­ci tra­ti Olo­mouc – Ne­za­mys­li­ce, či kro­mě ně­ko­li­ka ná­zo­rů že­lez­ni­čá­řů na si­tu­a­ci na drá­ze, se to­to let­ní čís­lo Ob­zo­ru vě­nu­je spí­še nadča­so­vým té­ma­tům, ja­ko je 95 let tra­ti Lo­vo­si­ce – Ře­te­ni­ce, his­to­rie vla­ku Vin­do­bo­na či cesto­va­telským za­jí­ma­vos­tem z Nor­ska a Švéd­ska.          
Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor