Ob­zor č. 47 – 30. 11. 1992

Roz­dě­le­ní re­pub­li­ky již by­lo na pod­zim 1992 na do­sah – je­ho před­zna­me­ná­ním by­ly i změ­ny kom­pe­ten­cí v OSŽ plat­né od 1. 12. 1992, o nichž roz­hod­lo Ústře­dí OSŽ dne 18. 11. 1992. Tý­ka­ly se de­le­go­vá­ní kom­pe­ten­cí z Ústře­dí na Čes­kou a Slo­ven­skou ko­mo­ru, a to na pře­chod­né ob­do­bí, do ko­ná­ní sjez­du OSŽ.

O blí­ží­cím se zá­ni­ku ČSD a dě­le­ní je­jich ma­jet­ku jsme se v Ob­zo­ru č. 47 moh­li do­číst i v roz­ho­vo­ru s An­to­ní­nem Baudy­šem, mís­to­před­se­dou fe­de­rál­ní vlá­dy ČSFR, na té­ma zá­ko­na o zá­ni­ku stát­ní or­ga­ni­za­ce Čes­ko­slo­ven­ské stát­ní drá­hy. Jak je zde uve­de­no, ma­je­tek ČSD se dě­lil po­dle to­ho, na úze­mí kte­ré re­pub­li­ky se na­chá­zel; ma­je­tek, na kte­rý ne­šlo po­užít územ­ní prin­cip (na­pří­klad ná­klad­ní vo­zy), se dě­lil v po­mě­ru 2:1, lo­ko­mo­ti­vy se dě­li­ly po­dle pří­sluš­nos­ti k do­mov­ským de­pům. An­to­nín Baudyš při­pus­til, že v prv­ním ná­vr­hu zá­ko­na by­ly ur­či­té ne­do­stat­ky v za­jiš­tě­ní pra­cov­ně­práv­ních vzta­hů že­lez­ni­čá­řů, ale při dal­ším jed­ná­ní, jak uve­dl v roz­ho­vo­ru, prak­tic­ky všech­ny po­ža­dav­ky od­bo­rá­řů akcep­to­val, ne­boť je shle­dal ja­ko opráv­ně­né.

V člán­ku na prv­ní stra­ně se dá­le do­čí­tá­me, že OSŽ pro­sa­di­lo dů­le­ži­tou změ­nu v že­lez­nič­ní le­gisla­ti­vě – mís­to na­vrho­va­né­ho zně­ní zá­ko­na o zru­še­ní s. o. ČSD by­la pro­sa­ze­na for­mu­la­ce „zá­nik“. „Z to­ho­to zně­ní zá­ko­na vy­plý­vá, že ná­stup­nic­ké or­ga­ni­za­ce bu­dou pře­bí­rat všech­ny pra­cov­ně­práv­ní zá­le­ži­tos­ti, tzn., na­pří­klad ne­do­jde k roz­vá­zá­ní pra­cov­ní­ho po­mě­ru, jak by to­mu by­lo při zru­še­ní ČSD, ale do­sa­vad­ní pra­cov­ní smlou­vy bu­dou pla­tit i na­dá­le,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 48 – 7. 12. 1992

V pra­vém hor­ním ro­hu prv­ní stra­ny Ob­zo­ru čís­lo 48 na­jde­me vprav­dě his­to­ric­ký údaj: „25. 11. 1992, 13 ho­din, 21 mi­nut, 43 se­kund: v té­to chví­li roz­hod­li po­slan­ci obou sně­mo­ven Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní o zá­ni­ku spo­leč­né­ho stá­tu Če­chů a Slo­vá­ků ke dni 31. 12. 1992. Zhod­no­ce­ní vý­zna­mu to­ho­to oka­mži­ku po­nech­me his­to­ri­kům a věř­me, že se na­še tak blíz­ké ná­ro­dy ni­kdy ne­sta­nou sku­teč­ný­mi ci­zin­ci,“ uvá­dí se v tex­tu.

Ti­tu­lek na prv­ní stra­ně to­ho­to čís­la ozna­mu­je „K dě­le­ní že­lez­ni­ce při­pra­ve­ni“. Jde o zprá­vu z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství s. o. ČSD, na níž ústřed­ní ře­di­tel s. o. ČSD Ing. Ja­ro­mír Kunst vy­svět­lo­val no­vi­ná­řům prin­ci­py dě­le­ní ma­jet­ku ČSD. V rám­ci od­po­vě­dí na do­ta­zy no­vi­ná­řů pak uve­dl mi­mo ji­né, že Čes­ké drá­hy bu­dou pro rok 1993 po­ža­do­vat do­ta­ce ve vý­ši 7,8 mld. Kčs, z to­ho 4,8 mld. na osob­ní do­pra­vu a 3 mld. na in­ves­ti­ce. Při­pus­til ovšem, že i ta­to do­ta­ce po­sta­čí jen k to­mu, aby by­lo za­sta­ve­no zhor­šo­vá­ní tech­nic­ké úrov­ně Čes­kých drah.

Na prv­ní stra­ně se rov­něž do­čte­me, že na OROS (Oblast­ní ra­da od­vět­vo­vých sek­cí OSŽ) Olo­mouc byl 13. lis­to­pa­du 1992 usta­ven kri­zo­vý štáb. Jak Ob­zo­ru sdě­lil vý­kon­ný ta­jem­ník OROS Olo­mouc Mi­ro­slav Ka­poun, dě­le­ní že­lez­ni­ce při­ne­se ne­vy­hnu­tel­né změ­ny ve vla­ko­tvor­bě, pře­roz­dě­lo­vá­ní vý­ko­nů a cel­ko­vou změ­nu struk­tu­ry. To vše po­dle OROS Olo­mouc nej­ví­ce do­pad­ne na že­lez­ni­čá­ře Olo­mouc­ké ob­las­ti. Zří­ze­ním kri­zo­vé­ho štá­bu pro­to že­lez­ni­čá­ři chtě­li na ten­to pro­blém upo­zor­nit a účast­nit se roz­ho­do­vá­ní o no­vé struk­tu­ře a do­pa­dech dě­le­ní ČSD na za­měst­nan­ce.

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ in­for­mu­je mi­mo ji­né o pro­bí­ha­jí­cím jed­ná­ní na Slo­ven­sku v sou­vis­los­ti s před­lo­že­ným ná­vr­hem zá­sad stát­ní­ho roz­poč­tu SR na rok 1993. Ná­vrh to­tiž ob­sa­ho­val for­mu­la­ci o tom, že po­sky­to­vá­ní do­sa­vad­ních jízd­ních vý­hod pro pra­cov­ní­ky a je­jich ro­din­né pří­sluš­ní­ky z pod­ni­ků, vy­ko­ná­va­jí­cích do­prav­ní čin­nost, jsou ne­opod­stat­ně­né. Slo­ven­ská ko­mo­ra OSŽ pro­to upo­zor­ni­la mís­to­před­se­du vlá­dy SR Romana Ko­vá­če na mož­nost vzni­ku so­ci­ál­ních ne­po­ko­jů na že­lez­ni­ci při ne­úspěš­ných jed­ná­ních v té­to zá­le­ži­tos­ti.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor