Ob­zor č. 40 – 4. 10. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me zpra­vo­daj­ství z pra­cov­ní po­ra­dy zá­stup­ců 41 od­bo­ro­vých sva­zů sdru­že­ných v ČMKOS, kte­rá se ko­na­la 25. 9. 1993. Člá­nek s ti­tul­kem „Pro­tiodbo­ro­vá po­li­ti­ka vlá­dy oprav­ňu­je od­bo­ry k dů­raz­něj­ším kro­kům“ in­for­mu­je o zá­vě­rech po­ra­dy, kte­rá se ko­na­la s vy­lou­če­ním no­vi­ná­řů. V ko­mu­ni­ké, při­ja­tém na zá­věr, se uvá­dí mi­mo ji­né: „Po­va­žu­je­me za ne­spra­ved­li­vé a ne­při­ja­tel­né, aby z pro­spe­ri­ty mě­la pro­spěch jen ma­lá sku­pi­na podni­kavců. Zce­la od­mí­tá­me vy­tvá­ře­ní pro­sto­ru pro pů­so­be­ní še­dé eko­no­mi­ky, ma­fií a zlo­dě­jů.“

Od­bo­rá­ři dá­le kri­tizo­va­li ten­den­ce po­sta­vit za­měst­nan­ce do podřadné­ho po­sta­ve­ní a ome­zit vliv tri­par­ti­ty. Pre­mié­ro­vi Vác­la­vu Klau­so­vi zaslali do­pis, ve kte­rém upo­zor­ni­li na to, že ne­pl­ně­ní Ge­ne­rál­ní do­ho­dy oprav­ňu­je odbo­rá­ře k uplat­ňo­vá­ní i ji­ných me­tod než vy­jed­ná­vá­ní. Po­ža­dovali mj. vy­hlá­sit mi­ni­mál­ní mzdo­vé ta­ri­fy, pro­vést úpra­vu práv­ních před­pi­sů o pla­tech za­měst­nan­ců roz­poč­to­vých a dal­ších or­ga­nizací, před­lo­žit ná­vrh zá­ko­na o doplňkových dů­cho­do­vých sys­té­mech a zá­ko­na o za­me­ze­ní stře­tu zájmů. Ta­ké vy­jád­ři­li ne­sou­hlas s po­su­nem hrani­ce pro od­chod do dů­cho­du.

V krát­kém roz­ho­vo­ru redaktora Obzoru s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ema­nue­lem Ší­pem se do­zví­dá­me na­pří­klad o chys­ta­ném „očiš­tě­ní“ drá­hy: „Před­nos­to­vé dep a sta­nic bu­dou osob­ně zod­po­věd­ní za po­řá­dek a čis­to­tu ve svě­ře­ných ob­las­tech a bu­dou z to­ho ta­ké vy­vo­zo­vá­ny mzdo­vé a per­so­nál­ní dů­sled­ky,“ řekl Emanuel Šíp. Na ná­kup čis­ti­cích prostředků uvol­ni­lo ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ství ČD 3,5 mi­li­o­nu Kč.

„Že­lez­nič­ní voj­sko má své dny se­čte­ny,“ na­psal spolupracovník Obzoru Mi­ro­slav Zik­mund v člán­ku, po­ří­ze­ném na stře­lec­ké sou­tě­ži no­vi­ná­řů, kde vy­u­žil pří­tom­nos­ti mi­nis­tra ob­ra­ny Antonína Baudy­še a ze­ptal se ho na dal­ší osud že­lez­nič­ní­ho voj­ska. Z mi­nistro­vy od­po­vě­di vy­ply­nu­lo, že že­lez­nič­ní voj­sko, kte­ré čí­ta­lo zhru­ba pět ti­síc osob, bu­de po pře­ve­de­ní pod mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny roz­puš­tě­no a ve­li­tel­ský ká­dr bu­de pro­puš­těn do zá­lo­hy.

Ob­zor č. 41 – 11. 10. 1993
V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se do­zví­dá­me mi­mo ji­né o sta­no­vis­ku od­bo­rů k ná­vr­hu zá­ko­na o stát­ním roz­poč­tu či k ná­vr­hům no­ve­li­za­ce zá­ko­nů z ob­las­ti da­ňo­vé či so­ci­ál­ní. Ná­vr­hy no­vých da­ňo­vých zá­ko­nů podle nich zna­me­na­jí mír­né sní­že­ní da­ňo­vé­ho za­tí­že­ní pou­ze nej­vyš­ších pří­jmo­vých sku­pin a na­opak mír­ně vyš­ší da­ňo­vé za­tí­že­ní niž­ších pří­jmo­vých sku­pin.

V té­že rub­ri­ce se pí­še o tom, že „za ví­ce než tři ro­ky se změ­ni­lo pou­ze obsa­ze­ní různých ve­dou­cích po­stů na mi­nis­ter­stvu do­pra­vy a na ge­ne­rál­ním ře­di­tel­ství ČD. Z růz­ných úrov­ní pro­sa­zo­va­né ex­pe­ri­men­ty při­nes­ly že­lez­nič­ní do­pra­vě za­tím pou­ze vět­ší za­tí­že­ní a ži­velnost. Přes to všech­no, byť je to čas­to s po­di­vem, vla­ky dí­ky úsi­lí že­lez­ni­čá­řů z pro­vo­zu na­dá­le jez­dí. A to zřej­mě do­dá­vá ří­dí­cím před­sta­vi­te­lům chu­tě ex­pe­ri­men­to­vat na­dá­le. Na­víc o růz­ných sku­pi­no­vých zá­jmech na nejvyšších hos­po­dář­ských a stát­ních or­gá­nech že­lezni­ční do­pra­vy si již del­ší do­bu – a ne­je­nom na ná­bře­ží L. Svo­bo­dy – cvrli­ka­jí vrab­ci.“        

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 325 hostů a žádný gestor