Ob­zor č. 17 – 25. 4. 1994
Úvod­ní člá­nek je vě­no­ván dru­hé ce­loevrop­ské kon­fe­ren­ci o do­pra­vě, kte­rá se ko­na­la na Kré­tě ve dnech 14. – 16. 3. 1994. V roz­ho­vo­ru s pří­mým účast­ní­kem té­to kon­fe­ren­ce, PhDr. Sta­ni­sla­vem De­ko­jem, po­rad­cem před­se­dy OSŽ, se moh­li zá­jem­ci se­zná­mit se sna­ha­mi o ev­rop­skou do­prav­ní in­te­gra­ci. „Roz­dí­ly v tech­nic­ké úrov­ni do­prav­ních in­fra­struk­tur, ve vy­ba­ve­nos­ti vo­zi­del, v le­gis­la­tiv­ní ob­las­ti me­zi vy­spě­lý­mi ze­mě­mi EU a stá­ty střed­ní a vý­chod­ní Evro­py jsou ob­rov­ské a zdá se, že se přes veš­ke­ré sna­hy a de­kla­ra­ce spí­še zvět­šu­jí,“ by­lo kon­sta­to­vá­no na kon­fe­ren­ci.

Dal­ší člá­nek z prv­ní stra­ny Ob­zo­ru je vě­no­ván od­bor­né­mu se­mi­ná­ři Pri­va­ti­za­ce a re­struk­tu­ra­li­za­ce že­lez­nic, kte­rý se ko­nal 14. 4. 1994 v Pra­ze. „Do­mní­vá­me se, že po­kud bu­dou spl­ně­ny zá­klad­ní pod­mín­ky, bu­de­me mo­ci po­měr­ně rych­le pri­va­ti­zo­vat do­prav­ní čin­nost ČD, pro­dat ne­bo spo­luvlast­nit ce­lou řa­du tra­tí, ze­jmé­na re­gio­nál­ní po­va­hy, a utvo­řit stát­ní pod­nik ne­bo dva stát­ní pod­ni­ky, kte­ré bu­dou po­krý­vat zby­tek tra­tí, kte­ré se ne­pro­da­jí ne­bo ne­pře­jdou do pri­vát­ní­ho sek­to­ru. Ten­to pro­jekt by měl od­star­to­vat ob­do­bí roz­sáh­lé pri­va­ti­za­ce že­lez­nič­ních čin­nos­tí ně­kde v ro­ce 1995 – 1996,“ ře­kl na kon­fe­ren­ci ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp.

Ob­zor č. 18 – 2. 5. 1994
Na člá­nek o pri­va­ti­za­ci z Ob­zo­ru č. 17 na­va­zu­je dal­ší text s ti­tul­kem „V Ně­mec­ku jas­no, v Če­chách hus­tá ml­ha“. Jsou zde uve­řej­ně­ny hlav­ní myš­len­ky z pro­je­vů mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa a obo­ro­vé­ho ře­di­te­le ně­mec­ké­ho Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy Hans–Gerharda Gerna.

Za­tím­co prv­ní dva jme­no­va­ní se za­bý­va­li pře­de­vším otáz­ka­mi pri­va­ti­za­ce Čes­kých drah a v je­jich pro­je­vech chy­bě­la cel­ko­vá kon­cep­ce roz­vo­je do­pra­vy, Hans–Gerhard Gern uve­dl mi­mo ji­né: „Re­for­ma že­lez­nic v SRN je sou­čás­tí re­for­my do­prav­ní sou­sta­vy Ně­mec­ka ja­ko cel­ku v šir­ších ce­loevrop­ských sou­vis­los­tech. Do­prav­ní po­li­ti­ka mu­sí být har­mo­ni­zo­vá­na ja­ko ce­lek, do­prav­ní in­fra­struk­tu­ra je pod­mín­kou hos­po­dář­ské­ho růs­tu, je­jí roz­voj je vý­znam­ným zdro­jem pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí.“ Na roz­díl od na­šich před­sta­vi­te­lů dá­le kon­sta­to­val, že stát má svou ro­li v ob­las­ti do­prav­ní in­fra­struk­tu­ry, fi­nan­co­vá­ní pro­jek­tů a roz­vo­ji do­prav­ní sou­sta­vy. Jak dá­le uve­dl, při fi­nan­co­vá­ní pro­jek­tů, kte­ré se „ne­vy­pla­tí“, se stát ne­mů­že vyvlé­ci ze zod­po­věd­nos­ti a te­dy z do­ta­cí ztrá­to­vých čin­nos­tí.

Osmistrán­ko­vý Ob­zor při­ná­ší dá­le mi­mo ji­né shr­nu­tí no­vi­nek vy­plý­va­jí­cích z no­ve­ly Zá­ko­ní­ku prá­ce, kte­rý zna­me­nal pro za­měst­nan­ce hor­ší pra­cov­ní pod­mín­ky i mé­ně vý­hod­né po­sta­ve­ní při sjed­ná­vá­ní pra­cov­ních smluv; ce­lá dvojstra­na je vě­no­vá­na in­for­ma­cím pro že­lez­nič­ní ces­to­va­te­le (včet­ně roz­sa­hu jízd­ních vý­hod FIP) a po­kra­ču­je dal­ší díl „Otá­zek na tě­lo“ pro ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa, kte­rý v od­po­vě­di na do­taz tý­ka­jí­cí se kon­cep­ce ří­ze­ní Čes­kých drah uve­dl mi­mo ji­né: „V trans­for­mu­jí­cí se eko­no­mi­ce ne­ní mož­né utvá­řet uce­le­né a jed­no­znač­né kon­cep­ce. Čes­ké drá­hy ne­jsou kla­sic­kým vý­rob­ním pod­ni­kem, kte­rý ví, co má vy­rá­bět a v ja­kých pod­mín­kách mů­že pro­spe­ro­vat. Sou­čas­ná eko­no­mi­ka ne­ní sta­bi­li­zo­va­ná na­to­lik, aby by­lo mož­né sjed­nat dlou­ho­do­bé pře­prav­ní vzta­hy.“
      
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 261 hostů a žádný gestor