Ob­zor č. 23 - 5. 6. 1995
„V Čes­ké Tře­bo­vé by­lo hor­ko“
– tím­to ti­tul­kem cha­rak­te­ri­zo­val Ob­zor jed­ná­ní mi­mo­řád­né kon­fe­ren­ce OSŽ v Čes­ké Tře­bo­vé. Kon­fe­ren­ce zvo­li­la no­vým před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka. V sou­vis­los­ti s orga­ni­zač­ní­mi změ­na­mi a od­čle­ňo­vá­ním ně­kte­rých or­ga­ni­za­cí by­ly na kon­fe­ren­ci schvá­le­ny změ­ny ve struk­tu­ře OSŽ.

V dis­ku­si za­zně­lo mno­ho kri­tic­kých při­po­mí­nek na ad­re­su ve­de­ní Čes­kých drah, ho­vo­ři­lo se i o zne­vý­hod­ně­ní od­čle­ně­ných or­ga­ni­za­cí, kri­ti­zo­va­la se ne­do­sta­teč­ná so­li­da­ri­ta me­zi jed­not­li­vý­mi od­vět­ví­mi, dis­ku­to­va­lo se i o ná­vr­hu na zvý­še­ní od­vo­du člen­ských pří­spěv­ků do cent­ra. Mno­zí de­le­gá­ti vy­jád­ři­li od­hod­lá­ní vy­mo­ci si lep­ší pla­to­vé oce­ně­ní tře­ba i stáv­kou. Jed­ná­ní se zú­čast­nil před­se­da ČMKOS Ri­chard Fal­br (kte­rý při­slí­bil pod­po­řit po­ža­dav­ky že­lez­ni­čá­řů ohled­ně mezd) a ko­le­go­vé ze slo­ven­ské­ho OZŽ.

Na jed­ná­ní se ob­je­vil i ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp, kte­rý však ne­byl na kon­fe­ren­ci po­zván. Přes­to se ob­je­vil v před­sá­lí, kde se do­stal do ost­ré vý­mě­ny ná­zo­rů s de­le­gá­ty sjez­du (což za­zna­me­na­la a od­vy­sí­la­la TV No­va).

Ob­zor č. 24 – 12. 6. 1995
„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel na­bí­dl zvý­še­ní pla­tů o 50 ko­run“
– ří­ká ti­tu­lek zprá­vy z jed­ná­ní zá­stup­ců sed­mi od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci se zá­stup­ci GŘ ČD. Po skon­če­ní ne­úspěš­né­ho jed­ná­ní jednaly od­bo­ro­vé sva­zy o dal­ším po­stu­pu.

Na prv­ní stra­ně najde­me rov­něž in­for­ma­ci o tom, že ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp po­žá­dal k 31. 7. 1995 o uvol­ně­ní z funk­ce. Ja­ko dů­vod uve­dl ná­zo­ro­vé roz­po­ry s před­se­dou Správ­ní ra­dy ČD M. Té­rou.

Ob­zor in­for­mu­je i o tis­ko­vé kon­fe­ren­ci Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, uspo­řá­da­né 29. 5., na kte­ré před­sta­vi­te­lé OSŽ se­zná­mi­li no­vi­ná­ře s vý­sled­ky čes­kotře­bovské kon­fe­ren­ce i s dal­ším po­stu­pem od­bo­rů při pro­sa­zo­vá­ní mzdo­vých po­ža­dav­ků. Ja­ro­mír Du­šek uve­dl, že za pra­pří­či­nu všech pro­blé­mů po­va­žu­je způ­sob ří­ze­ní a roz­ho­do­vá­ní ve­de­ní Čes­kých drah. Ja­ko dru­hou pří­či­nu na­pě­tí uve­dl ne­exis­ten­ci vlád­ní do­prav­ní po­li­ti­ky. „Ať vlá­da ko­neč­ně řek­ne, zda má jít na že­lez­ni­ci o útlum, ne­bo o roz­voj, a ať ze své­ho roz­hod­nu­tí vy­vo­dí pat­řič­né dů­sled­ky,“ ře­kl Du­šek.

Ob­zor dá­le ob­sa­hu­je mj. re­por­táž ze Že­lez­nič­ních opra­ven a stro­jí­ren, s. r. o., Čes­ká Tře­bo­vá. Člá­nek shr­nu­je his­to­rii „žos­ky“, kte­ré sa­há až do ro­ku 1844, kdy se za­ča­lo s vý­stav­bou. V Čes­ké Tře­bo­vé se o­pra­vo­va­ly hlav­ně mo­to­ro­vé lo­ko­mo­ti­vy. Po pri­va­ti­za­ci v ro­ce 1992 zde do­šlo k roz­ší­ře­ní vý­rob­ní­ho pro­gra­mu mi­mo ji­né v ob­las­ti eko­lo­gic­kých vý­rob­ků. 

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 408 hostů a žádný gestor