Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.

Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh tarifních mezd a výkonové odměny, který znamená celkový nárůst mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů o 4,4 %. Návrh tarifních mezd a výkonové odměny předložený odborovými organizacemi znamená nárůst 13,73 % mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů.

Zaměstnavatel seznámil odborové organizace s připravenými pokyny k výplatě mimořádné jednorázové odměně generálního ředitele splatné se mzdou za měsíc listopad ve výši 2 000 Kč v souladu s dohodou uzavřenou při sjednání 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 – 2017.

Zaměstnavatel informoval odborové organizace o nové evidenci FKSP na personálním portálu (STKR) a požádal o definování garantů akcí po 1. 1. 2018 (těch, kteří nejsou zaměstnanci SŽDC).

Odborové organizace byly seznámeny s aktuálním průběhem vývoje problematiky jízdních výhod mj. i navržené nové období platnosti od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018. Odborové organizace a zaměstnavatel se shodli na nutnosti otevřít již dohodnutý text kolektivní smlouvy a podmínky upravit v PKS pro rok 2018.

Další jednání proběhne 7. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.


Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil postupně dva nové návrhy v oblasti poskytování výkonové odměny; úpravy pásem pro osobní příplatek a výši minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1 a výše tarifních mezd.

Zástupci odborových organizací přistoupili na návrh zaměstnavatele v rozpětí základní sazby výkonové odměny 4,5 – 20 % v případě dohody ředitele OŘ a příslušných odborových organizací. Zaměstnavatel přistoupil na návrh odborových organizací o sazbách minimální výše osobního příplatku a minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1. Tím je nový článek o poskytování osobního příplatku dohodnut.

V oblasti tarifních mezd došlo ke shodě o principech odstupňování výše tarifní mzdy v jednotlivých tarifních stupních. Nadále však trvá rozpor v procentuálním nárůstu tarifních mezd. V absolutní výši navrhuje zaměstnavatel v návrhu mzdových a ostatních osobních nákladů navýšení o cca 3,7 %; odborové organizace navrhují 10% nárůst navržené tarifní mzdy zaměstnavatelem, což spolu s požadavky na výkonovou odměnu a již uzavřenými příplatky a odměnami generuje požadavek na nárůst o cca 16,5 % objemu mzdových a ostatních osobních nákladů.

Byla diskutována oblast poskytování jízdních výhod.

Odborové organizace obdrželi informaci o rozhodnutí generálního ředitele poskytnout na základě návrhu ředitelů organizačních jednotek mimořádnou odměnu generálního ředitele se mzdou za měsíc říjen 2017 ve výši 2 000 Kč zaměstnancům SŽDC, kteří se podíleli na odstraňování následků orkánu Herwart.

Další jednání proběhne 15. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.


Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravcní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 2. 11. 2017.

Zástupci odborových organizací předložili a prezentovali rozbor a nový návrh výše tarifných mezd včetně změny struktury. Následně zaměstnavatel analyzoval předložený návrh a seznámil odoborové organizace s analýzou předloženého návrhu a s východisky se kterými přistoupí k dalšímu návrhu zaměstnavatele, který předloží na dalším jednání.

V další části jednání byla schválena úprava textu Rámcových zásad FKSP v oblasti příspěvku na TDM.

Další jednání proběhne 7. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele

Informace z tohoto jednání PV  jsou zveřejněny v článku Volební výsledky VII. sjezdu OSŽ rozhodnou i o tom, zda bude svolána mimořádná konference SŽDC

 

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 dále pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo ke shodě v následujících oblastech:

 • odstupné (navýšení max. měsíční výše odstupného v bodě B) z 35 tisíc Kč na 40 tisíc Kč) a nabídky pracovního uplatnění v případě ztráty zdravotní, psychické či fyzické způsobilosti s dorovnáváním mzdy do původního průměrného výdělku po dobu jednoho roku;
 • navýšení Odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru na:
  • a)           nejméně jeden rok, avšak méně než pět let     10 000 Kč,

  • b)           nejméně pět let, avšak méně než dvacet let     12 000 Kč,

  • c)           dvacet a více let                                                15 000 Kč,

 • překážky na straně zaměstnavatele: sjednocení procentuální výše náhrady mzdy při prostojích a nemožnosti konat práci pro nepříznivé povětrnostní vlivy apod. na 85 % (písm. a) a b));

 • počtu pásem osobního příplatku na 8.

V rozporu zůstávají následující oblasti:

 • doba platnosti PKS;
 • možnosti prodloužení platnosti PKS;
 • podmínky přiměřené doby na oddech a jídlo;
 • výkonové odměny (minimální základní sazba; rozpětí výkonové odměny v případě dohody zaměstnavatele a odborových organizací OŘ; disponibilní výše objemu mzdových prostředků pro výkonové odměny);
 • výše tarifních mezd;
 • minimální výše osobního příplatku (v procentu vůči tarifní mzdě) a počty roků v jednotlivých pásmech;
 • hodnota stravenek;
 • kondiční program vs kondiční pobyty.

Došlo ke shodě nad textem Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC vyjma možnosti příspěvku pro rodinné příslušníky na kondičních pobytech (viz rozpor v PKS kondiční program vs kondiční pobyty).

Další jednání proběhne 2. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.


 

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo k podrobnému probrání všech rozporných bodů a následně zaměstnavatel předložil několik návrhů.  Během dnešního jednání došlo ke shodě v následujících oblastech:

 • penzijního spoření;
 • životního pojištění;
 • výše finančních prostředků k odstraňování případných závad v oblasti BOZP, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců do celkové výše 60 mil. Kč;
 • principů a zásad poskytování osobního příplatku;
 • poskytování zvláštní odměny i v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč);
 • ve zvláštních ustanoveních pro odměňování zaměstnanců HZS – příplatek při použití izolačních dýchacích přístrojů se zvyšuje na 250 Kč za 1 hodinu výkonu práce, odměna za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat se zvyšuje na 350 Kč; dále došlo k navýšení služebního příplatku u některých tarifních stupňů;
 • příplatku za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací – navýšení sazby od 5 do 10 metrů (včetně) na 30 Kč, od 10 metrů na 50 Kč a za hodinu práce s určenými stroji (nově se rozšiřuje o rozbrušovačku) na 30 Kč.

 

Dále zaměstnavatel předložil návrh Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; návrh Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a návrh Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC.


Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 bylo zahájeno předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Ing. Pavlem Surým odborovým organizacím dne 26. září 2017. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Struktura návrhu (podstatné změny oproti roku 2017):

 • jedna stupnice sazeb tarifní mzdy;
 • zavedení osobního příplatku (zejm. pro ocenění praxe a odborné způsobilosti zaměstnanců);
 • zvýšení základní sazby výkonové odměny (na 5 %);
 • zavedení zvláštní odměny (komerční odbavení, licence strojvedoucího, obsluha MUV 75 a MTW 100; výpravčí v žst. Praha hl. n. a v žst. Brno hl.);
 • zrušení profesní odměny;
 • změna způsobu poskytování odměny za střežení pracoviště a její zvýšení;
 • zavedení kondičního programu (každoroční poukázky pro vybraná zaměstnání) místo kondičních pobytů;
 • zavedení náborového příspěvku (30 000,- a 50 000,-) pro profese výpravčí, elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik a zaměstnanec na pozici s požadavkem na licenci strojvedoucího.

Zaměstnavatel deklaroval, že jeho předložený návrh představuje zvýšení objemu MOON proti roku 2017 o více než 1,5 % s tím, že cílem je, aby v žádném tarifním stupni nedošlo při použití osobního příplatku podle navržených pravidel a nové výše min. výkonové odměny ke snížení mzdy oproti stávajícímu stavu.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 16. 10. 2017. Zároveň bylo dohodnuto výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně od 16. do 20. 10. 2017.

Dne 16. 10. 2017 došlo k uzavření Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.  Dále došlo k uzavření Dohody o úhradě nákladů za místnosti pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC.

Dne 16. 10. 2017 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání v Berouně.

V úterý 17. 10. 2017 se generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý zúčastnil výjezdního kolektivního vyjednávání.

Základní body společného protinávrhu odborových organizací:

 • navrhují platnost PKS na období 2018 - 2019;
 • nesouhlasí s Kondičním programem, požadují zachování kondičních pobytů;
 • požadují úpravu ustanovení o penzijním spoření a životním pojištění zaměstnanců (požadují text dle stávající PKS) – požadavek na zachování vazby na koncepci;
 • navrhují navýšit finanční prostředky u akcí BOZP a soc. charakteru z 50 mil. na 60 mil.;
 • požadují úpravu ustanovení u odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti - stejně postupovat také u ztráty psychické způsobilosti a dále u zaměstnanců HZS při ztrátě fyzické způsobilosti; uplatnění zaměstnanců a navýšení násobků odstupného (3, 4, 5 na 4, 6, 7; zvýšení limitu z 35 000,- na 45 000,-); požadují zrušit podmíněnost odstupného nepřijetím nabízeného místa;
 • u Přílohy č. 1 požadují ponechat původní definici vícesměnného pracovního režimu dle stávající PKS (čl. 1, bod 13); ponechat původní definici přiměřené doby na oddech a jídlo (čl. 2, bod 1); u čl. 8 navrhují vypustit návrh zaměstnavatele o nemožnosti využití pružné pracovní doby u dlouhodobě uvolněných odborových funkcionářů; souhlasí s navýšením „sick-days“ (neplacených) o dva dny na celkem 5 dní v kalendářním roce;
 • u Přílohy č. 2 souhlasí se zaměstnavatelem navrženým zrušením sazby A a B; u osobního příplatku navrhují rozšířit zohlednění délky praxe a přidat další období (25, 30, 35+); nesouhlasí s možností diferenciace osobního příplatku vedoucím zaměstnancem (+ 1%); požadují aktualizaci každý měsíc;  u čl. 13 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 20, bod 2 navrhují zachovat text dle stávající PKS; navrhují navýšit příplatky u čl. 21 – příplatek za použití izolačních dýchacích přístrojů ze 150 Kč na 350 Kč; u čl. 22 – navrhují navýšit odměnu za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat z 250 Kč na 500 Kč; u čl. 24 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 27 písm. b) navrhují u překážek na straně zaměstnavatele navýšit z 60 % na 100 % průměrného výdělku zaměstnance; u čl. 33 - výkonová odměna – navýšit základní sazbu VO z 5 % na 6 %, navrhují rozšířit seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží;  navrhují rozpětí VO mezi 5 až 19 %; navýšení disponibilního objemu pro VO z 5,1 % na 8 %; u čl. 38 - zvláštní odměna – navrhují přidat zvláštní odměnu také zaměstnancům v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč); u čl. 39 navrhují navýšit odměny o + 1 000 Kč dle bodu 1 a 2 a rovněž přidat odměnu při životním výročí 60 let věku (doplnit do bodu 1 čl. 39);
 • u Přílohy 2.1 navrhují při sloučení sazeb A a B dle návrhu zaměstnavatele vycházet ze stávající sazby B navýšené o 12 %, příplatek za režim práce navrhují ve stavu 2017; navýšit služební příplatek zaměstnancům HZS (+ 100 u každé sazby), rozšířit a zvýšit příplatky (o 100 %) za výšky, hloubky a  za práci u dalších strojů (rozšíření druhů strojů);
 • u Přílohy č. 3 navrhují navýšit nominální hodnoty stravenek na 110 Kč a 90 Kč; požadují dořešení stravného zaměstnanců HZS;
 • u Přílohy č. 4 požadují ponechat znění ve smyslu zachování kondičních pobytů dle stávající PKS; požadují přesun nárokovosti ze 3 na 2 roky u některých profesí;
 • u Přílohy č. 5 (Náborový příspěvek) – akceptují návrh zaměstnavatele.

 

Dále výjezdní kolektivní vyjednávání pokračuje projednáváním sporných bodů.

 


Kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření PKS SŽDC na období po 31.12.2017 bylo zahájeno předáním návrhu textu PKS SŽDC 2018 zpracovaného zaměstnavatelem zástupcům odborových centrál (OC) působících při SŽDC na společném jednání 26. září 2017. Na tomto jednání bylo dále dohodnuto, že společné stanovisko OC  bude vyjednavačům SŽDC předáno nejpozději do 17 hodin prvního dne výjezdního kolektivního vyjednávání, které se uskuteční ve dnech 16. - 20 října. Zaměstnavatel také předložil OC návrh textu dohody o letošním kolektivním vyjednávání, která stejně jako v minulých letech neumožňuje zveřejnění návrhu textu PKS ani dílčích návrhů v kolektivním vyjednávání. Důvodem je zejména skutečnost, že se jedná o vnitřní záležitost SŽDC, kterou není vhodné ventilovat do externího prostředí mimo železnici. 

Vedení PV OSŽ SŽDC proto zvolilo následující postup v započatém kolektivním vyjednávání:

- Na jednání PV OSŽ SŽDC 27. září byly členům PV prezentovány hlavní novinky z návrhu PKS předloženého vedením  SŽDC a následně jim byl celý text návrhu přeposlán s tím, aby s ním mohli pracovat ve svých Výborech OSŽ a ZV OSŽ a informovat o jejho obsahu vhodným způsobem členy svých ZO OSŽ a poté zaslat na vedení PV připomínky a návrhy ke KV.

- Následně PV ustanovil ze svých členů sedmičenný tým kolektivních vyjednavačů OSŽ a tři poradce. Vedoucím týmu KV byl opět ustanoven předseda PV Mgr. Martin Malý.

- V dalším průběhu jednání PV však převládl názor, že ještě dříve, než budou týmem kolektivních vyjednavačů OSŽ vyhodnoceny připomínky a nápady z jednotlivých Výborů OSŽ a ZV OSŽ, je třeba už dopředu stanovit kolektivním vyjednavačům OSŽ závaznou minimální výši celkového mzdového nárůstu, který mají v protinávávrhu OC požadovat. Tuto hodnotu následně PV OSŽ SŽDC po delší diskusi  stanovil na 15 %.

- Dále bylo na jednání PV dohodnuto, že před podpisem nové PKS budou (stejně jako loni) svolány obě republikové rady OSŽ při SŽDC  (řízení provozu a infrastruktury) pro poradu o nejvhodnějším dalším postupu kolektivních vyjednavačů. Předpokládá se termín svolání tohoto jednání dne 6. prosince 2017 v Praze.

Je ale třeba zdůraznit, že kolektivní vyjedávání zdaleka není jen dohadování o mzdovém nárůstu, protože PKS upravuje celou řadu podmínek pracovního poměru zaměstnanců SŽDC, jako např. strukturu různých příplatků a odměn, zakotvení existence dalšch  benefiů (FKSP, PP, ŽP)  délku a uspořádání pracovní doby a přestávek,  překážky v práci, dovolenou, KOP, péči o BOZP, odstupné při skončení prac. poměru, atd. Teprve všechny tyto záležitosti ve svém souhrnu vytváří určitou kvalitu podmínek pro výkon zaměstnání u SŽDC a je proto třeba jim věnovat náležitou pozornost. Pro získání co největšího množství podnětných připomínek a nápadů ke všem oblastem, které PKS upravuje, byl dnes návrh textu PKS SŽDC 2018 zaslán přímo také  ještě všem členům republikových OSŽ (řízení provozu a infrastruktury) a členům poradní sekce OSŽ SON.

PPV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý

 

-

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku Podnikový výbor OSŽ SŽDC schválil tým kolektivních vyjednavačů

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ ve dvou  článcích:

Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC byli pozváni také odboroví zástupci zaměstnanců Správ osobních nádraží

Správy osobních nádraží budou posíleny přijetím nových zaměstnanců

 

 

 

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku Podnikový výbor OSŽ SŽDC přivítal nové členy

Zpráva předsedy PV OSŽ SŽDC na IV. konferenci OSŽ SŽDC 18.05.2017 je ke stažení ZDE

Z důvodu ochrany obchodních zájmů SŽDC nezveřejňujeme na webu OSŽ přílohy zprávy - grafy a tabulky se mzdovými údaji, které obdrželi všichni delegáti konference v písemné podobě a mohou je samozřejmě ve svých ZO OSŽ poskytnout neveřejně  všem členům OSŽ - zaměstnancům SŽDC.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martin Malý, PPV OSŽ SŽDC

 

Podkategorie

Právě přítomno: 248 hostů a žádný gestor