Souhrn volebních výsledků ze tří  podnikových konferencí OSŽ 16., 17. a 18. května 2017 v Praze je zveřejněn ve Zpravodajství On-Line OSŽ v  článku:

SOUHRN: Jaké jsou výsledky jednání tří stěžejních podnikových konferencí OSŽ?

Informace z této konference jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: Na Podnikovou konferenci OSŽ SŽDC dorazil i generální ředitel SŽDC Pavel Surý

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve  Zpravodajství On-line OSŽ v článku: Podnikový výbor potvrdil kandidáty navržené výbory OSŽ OŘ a Republikovou radou infrastruktury

Infornace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku:

Republiková rada infrastruktury navrhla své tajemníky a také členy Ústředí OSŽ

Členové Podnikových výborů se sešli na Slovensku v Podhajské

Tentokrát připadla role hostitelů slovenským kolegům a společné jednání českého PV OSŽ SŽDC  s členy PV OZŽ ŽSR (Železnice slovenskej republiky) se uskutečnilo ve dnech 14.-16. března v Podhajské. To je obec, kterou navštěvují také řady českých turistů, díky termálním lázním, kam se jezdí za odpočinkem a relaxací. Tady, v areálu lázní se sešli na společné večeři členové obou podnikových výborů spolu s pozvanými hosty. Místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV ŽSR Ing. Darina Fabuľová přivítala našeho generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého, za slovenskou stranu Ing. Miroslava Kocáka, náměstka GŘ ŽSR pro provoz, Ing. Dušana Šefčíka, náměstka GŘ pro ekonomiku, MSc Pavola Hudáka, náměstka GŘ pro lidské zdroje a Ing. Mário Oleša, ředitele O510 GŘ.Za hospodářské vedení SŽDCIng. Pavla Kouckého, personálního ředitele, Bc. Jitku Dolejšovou, dále předsedu OZŽ Mgr. Františka Zaparaníka, místopředsedu OZŽ Ľudevíta Mikloše, předsedu Podnikového výboru SŽDC Mgr. Martina Malého spolu s tajemníky PV. Samozřejmě také všechny přítomné české a slovenské členy PV. „Jsem velmi rád, že dobře funguje spolupráce nejen mezi naší a slovenskou železnicí, ale také mezi našimi a slovenskými odborovými svazy,“ řekl Ing. Surý. Zmínil se pochvalně o turnaji v kopané, který má hezkou přátelskou atmosféru a je každoročně pořádán Odborovým sdružením železničářů. „Setkáváme se nejen tady při sportu se slovenskými kolegy, ale i na takových akcích jako je brněnská VINOPA.“ Zmínil se také o uzavřené PKS na SŽDC a připomněl, že letošní rok je významný pro OSŽ konáním podzimního sjezdu. Popřál všem hezký večer a omluvil se, že se nemůže účastnit zítřejšího společného jednání. Druhý den, 15. 3. dopoledne měly oba podnikové výbory samostatná jednání. Náš PV s účastí Ing. Pavla Kouckého a Bc. Dolejšové zrekapituloval stav plnění uložených úkolů, u řady z nich konstatoval, že dále trvají. To se týkalo mimo jiné Hasičské záchranné služby SŽDC, kde tajemník PV Adolf Hradílek a člen PV Marcel Bortl informovali o hledání finančních prostředků na realizaci plánovaných staveb, kdy jsou vyčleněny prostředky na novou techniku a vybavení prostředky, ale nejsou prostory, kam je uložit. V bloku informací zazněla informace z jednání komise pro strukturu OSŽ, novém pojišťovacím produktu pro zaměstnance, jeho výhodnosti s použitím příspěvku zaměstnavatele.Jedná se o  pojištění s  jednotným příspěvkem SŽDC 750 Kč měsíčně, které by v případě uzavření smlouvy se SŽDC mohlo být novým zaměstnancům nabízeno namísto kapitálového životního pojištění pojištění NN Životní pojišťovny, které pojišťovna přestala novým zaměstnancům SŽDC nabízet ke 30.11. loňského roku. K tomu proběhla i rušná diskuse, kdy někteří členové PV dokonce navrhovali na nové produkty životného pojištění vůbec nepřispívat a namísto toho poskytovat pouze příspěvek na penzijní připojištění navýšený o 750 Kč. „Mělo by být ponecháno na vůli zaměstnance, jaký produkt si vybere,“ uzavřel diskusi o výhodnosti, nebo nevýhodnosti investičního životního pojištění tajemník PV Petr Štěpánek. O obsahu jednání Republikové rady řízení provozu 3. března v Praze a společném jednání OC s vedením SŽDC 24. února, kde byl předložen rozpis MOON a prostředků FKSP pro OJ hovořil předseda PV Martin Malý. Připojil také některé ze svých poznatků a dojmů z jednání železniční sekce ETF v Bruselu 9. března, kterého se účastnil. Mimo jiné poznamenal, že „podnikatel pan Jančura plánuje jezdit do Vídně s tím, že by se měnily posádky vlaků na hranicích, což by měla zajišťovat personální agentura, toho se rakouští železniční odboráři samozřejmě obávají.“ „Mnohé tu bylo již diskutováno,jedna z věcí, která trápí naše zaměstnance, jsou režijní jízdenky, to tu ještě nebylo otevřeno,“ zahájil své vystoupení Ing. Koucký. Celou věc budeme pozorně sledovat a jistě existuje názor, jak by se mělo postupovat z hlediska SŽDC, řekl. Dále hovořil o postavení zaměstnanců HZS u nás a na Slovensku. Doplnil také informace k novému produktu investičního životního pojištění, hovořil o tom, co se řeší v současné době  v oblasti čerpání prostředků z C-FKSP, začínajícím nástupu zaměstnanců na KOP s tím, že podle jeho názoru není problém akceptovat návrh OSŽ na  rozšíření portfolia ozdravných pobytů o tzv. dodatkové ozdravné pobyty pro pojištěnce ZP MV. O řadě témat ve vystoupení Ing. Kouckého se pak dlouze diskutovalo, na příklad o tom, jak by mohla probíhat nabídka ozdravných pobytů zaměstnanců, o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu při dopravní nehodě na pracovní cestě, využívání prostor pro činnost odborové organizace atd. Tématu pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem se podrobně věnoval JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ. V dalším bloku jednání pak předseda PV popsal uvažované varianty postupu volby tajemníků PV a předsedy PV na podnikové konferenci, na kterou zároveň pozval zástupce hospodářského vedení SŽDC. Při přípravě této konference mají velkou roli Výbory OSŽ při Oblastních ředitelstvích tím, že navrhují nejen delegáty konference, ale také kandidáty na tajemníky PV, na členy PV, členy Ústředí OSŽ a dávají návrh i na kandidáta na předsedu OSŽ. Dopolední jednání zakončil informací inspektor BOZP OSŽ Jaroslav Leština o prověrkách na pracovištích a termínech školení dobrovolných inspektorů BOZP při ZO. Poslední tečku udělal tajemník PV Adolf Hradílek sdělením, že fotbalový turnaj OSŽ SŽDC letos proběhne ve dnech 20.-22. června.

Společné jednání Podnikových výborů OSŽ SŽDC a OZŽ ŽSR zahájila Ing. Darina Fabuľová.

Po samostatných jednáních českého a slovenského PV proběhlo v odpoledních hodinách společné jednání za účasti již jmenovaných čtyř zástupců hospodářského vedení ŽSR a dvou zástupců SŽDC. Přítomné opět přivítala místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV ŽSR Ing. Darina Fabuľová. O úvodní slova požádala personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého. „Pan generální ředitel Surý řekl včera večer téměř vše a tím bych mohl skončit,“ začal Ing. Koucký a popřál hned slovenským odborářům, aby na svém květnovém sjezdu dobře a odpovědně zvolili své zástupce. Hovořil pak o tom, co se od posledního setkání událo na SŽDC, vzpomenul nábor nových zaměstnanců a velké investiční akce, které se již v loňském roce začaly realizovat a letos pokračují. Hovořil o centralizaci v řízení provozu, která měla podle původních předpokladů přinést úsporu 1250 zaměstnanců, (dnes je to již 1289 zaměstnanců) kteří by měli z řízení provozu odejít, aniž by to mělo negativní vliv na naši firmu, dále o přijetí nových zaměstnanců do OJ Správ osobních nádraží a dalším očekávaném vývoji u SŽDC. Zmínil potřebu kvalifikovaných zaměstnanců a také jejich odměňování. To krátce okomentovala Ing. Fabuľová, že stejnou potřebu náboru kvalifikovaných zaměstnanců mají také, ale z velkého počtu zájemců je jen málo vhodných uchazečů o tuto práci. O situaci na slovenské železnici hovořil Ing. Kocák, náměstek generálního ředitele ŽSR pro provoz. „Co závidíme české straně, jsou rozsáhlé investice, druhá strana zase nám naše uspořádání“ řekl Kocák, poděkoval za pozvání a řekl, že si velmi váží toho, že udržujeme vzájemně tyto vztahy. Na slovenské železnici došlo během roku k výměně několika generálních ředitelů, zabezpečujeme správu a údržbu infrastruktury, prošli jsme do dnešního stavu také mnoha změnami, myslím, že současný model je nastaven dobře, máme rozběhnuté některé projekty centralizace kontrolingu činností, zajímaly by mě vaše zkušenosti, jaké máte, dodal Ing. Kocák. Za pozvání pak poděkoval předseda PV Martin Malý a navázal na informaci Ing. Kouckého o snižování počtu zaměstnanců v řízení provozu, že jsme zpočátku měli velké obavy z tohoto kroku. Přiblížil pak současnou strukturu SŽDC, přechod zaměstnanců (z RSM ČD) zabezpečujících správu budov, hovořil o kolektivním vyjednávání a podepsané PKS, navýšení tarifních mezd o 3,4 %. Připomněl také, že máme „supervolební rok“, kdy se bude v květnu volit do podnikových výborů, v říjnu budou parlamentní volby a v listopadu sjezd OSŽ. O složitém vyjednávání na ŽSR a uzavření Podnikové kolektivní smlouvy, které směřovalo až k vyhlášení stávkové pohotovosti, hovořila Ing. Fabuľová. „Jakýkoli nárůst mzdy byl podmiňován propouštěním zaměstnanců, s tím jsme zásadně nesouhlasili, stáli jsme před rozhodnutím, zda vstoupit od ostré stávky,“ dodala Ing. Fabuľová. Došlo to až k jednání před zprostředkovatelem, které trvalo téměř měsíc, potom došlo konečně k dohodě a částečnému navýšení mezd. Dnešní jednání PV bylo také poslední, předsjezdové a chtěli bychom posílit pravomoci podnikových výborů, uzavřela Ing. Fabuľová. Závěrečné slovo dostal předseda OZŽ Mgr. František Zaparaník. „Myslím, že si máme vždy co říci, je to o vzájemné spolupráci a dobrých vztazích a já vám chci velmi poděkovat, jsem rád, že jsem s vámi tady mohl být,“ Rozhovor s předsedou OZŽ přineseme v některém z čísel Obzoru.

Miroslav Gloss


 


V úterý 7. 3. 2017 se sešly odborové centrály působící při OŘ Praha na svém pravidelném jednání se zaměstnavatelem. Hlavními okruhy jednání byla výkonová odměna pro rok 2017 a schválení zásad FKSP u OŘ Praha pro rok 2017.

Zásady FKSP byly již na předchozích schůzích diskutovány a tak posléze byla schválena finální verze. Zaměstnanci se mohou s těmito zásady seznámit v knize normálií. Znovu se počítá s maximální částkou příspěvku na stravenky a s příspěvkem pro individuální rekreaci. Byla posílena i kapitola kulturní a sportovní akce.

Výkonové odměny pro zaměstnance řízení provozu byly stanoveny pro rok 2017 dle kolektivní smlouvy. Všichni zaměstnanci dle čl. 33 odst. 3 bod a) KS ji mají zajištěnu v minimální výši 4,5 % tarifní mzdy. Byla vyjmenována pracoviště s vyšší pracovní zátěží dle čl. 33 odst. 3 bodu b) KS, Praha Vršovice, Praha Libeň, Praha Masarykovo, Kolín, Nymburk hl.n. a Kralupy n.Vlt.s výší 7 % tarifní mzdy. Praha hl.n. 7,5 %.
Dále bude přednostům stanic k dispozici 0,4 % objemu mzdových prostředků, které použijí dle náročnosti práce na jednotlivá pracoviště ve svém obvodu. Též byl definován rozsah finančních prostředků na odměny za mimořádné pracovní vypětí a to i pro zaměstnance infrastruktury.
Účinnost této dohody je od 1. 4. 2017. Za období 1. 1. - 31. 3. 2017 použijí přednostové nevyplacené prostředky na výkonové odměny ve výši 1,2 % objemu mzdových prostředků, které rozdělí po dohodě s místními příslušnými odborovými organizacemi.

Veškeré Informace ke KOP SŽDC 2017 jsou zveřejněny na intranetu SŽDC - KLIKNĚTE ZDE

Pokud nemáte přístup do intranetu SŽDC, můžete si informace ke KOP 2017 stáhnout z těchto stránek OSŽ zde:

Rozpis poukazů KOP SŽDC 2017

Nabídka pro rodinné příslušníky KOP SŽDC 2017

Příspěvek z FKSP pro rodinné příslušníky KOP SŽDC 2017

Pokyny pro účastníky KOP SŽDC 2017 Jeseník

Pokyny pro účastníky KOP SŽDC 2017 Luhačovice

Pokyny pro účastníky KOP SŽDC 2017 Rajecké Teplice

Pokyny pro účastníky KOP SŽDC 2017 Lúčky

 

 

Reportáž  z tohoto jednání je zveřejněna ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: 

Podnikový výbor OSŽ SŽDC jednal také o kondičních pobytech pro zaměstnance

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny na webu OSŽ ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku:Podnikový výbor OSŽ SŽDC potvrdil a schválil rozdělení mandátů na podnikovou konferenci

Přehled změn dohodnutých při kolektivním vyjednávání u SŽDC pro rok 2017 v PKS SŽDC, Zásadách FKSP SŽDC a Směrnici SŽDC č. 29 (směrnice pro příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců SŽDC) je ke stažení ZDE

Dne 21.12.2016 byla mezi SŽDC a odborovými centrálami podepsána 1. změna  PKS SŽDC 2016 - 2017, která upravuje podobu této PKS na období od 1.1.2017.

Text 1. změny PKS SŽDC 2016 - 2017 ze dne 21.12.2016 ke stažení ZDE

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 ve znění pro období od 1.1.2017 (tj.se zapracovanou 1. změnou ze dne 21.12.2016) ke stažení ZDE

Podkategorie

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor