Reportáž z jednání PV OSŽ SŽDC 21. května je zveřejněna ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku Mroslava Glosse Stejnokroje pro zaměstnance Centrálního dispečerského pracoviště nejsou na pořadu dne

Vedle záležitostí uvedených v tomto článku se PV OSŽ SŽDC  na svém jednání zabýval mj. také postupem realizace přístupu zaměstnanců k rozpisům směn na vyrovnávací období elektronickou cestou přes STKR. S tímto požadavkem se vyjedavači OSŽ obrátili na zaměstnavatele už koncem roku 2014 a to v souvislosti s tím, že se  SŽDC zaměřilo na důsledné dodržování zákonné povinnosti zpracovat rozpisy směn na celé vyrovnávací období pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby (viz. opatření GŘ č. 7/2014).

Rozpis na celé vyjednávací období na jedné straně umožňuje zaměstnancům lépe dopředu plánovat své soukromé aktivity ve volných dnech, na druhé straně ale výrazně komplikuje možnost výměny směn mezi zaměstnanci, neboť zaměstnavatel musí pro případnou kontrolu ze strany inspekčních orgánů doložit včasné písemné seznámení zaměstnanců s provedenou změnou rozpisu směn. Plnění této povinnosti tradiční "papírovou" formou není zejména pro komandující provozních obvodů u řízení provozu  jednoduché a proto se v řadě PO brání výměnám směn u "turnusových zaměstnanců" (slovy PKS "zaměstnaců s pevným rozvržením pracovní doby na vyrovnávací období)" a tito potom po dohodě raději přecházejí do režimu letmo.

Vedení PV OSŽ SŽDC   vidí možnost snadnějšího řešení výměn směn právě v tom, že by zaměstnanci měli možnost nahlížet do svého rozpisu směn elektronicky z počítačů SŽDC  přes STKR. Přes STKR bude nejen možnost rychlé informace zaměstnanců o změně rozpisu směn, ale současně také možnost elektronického zadání  potvrzení o seznámení se s touto změnou s tím, že aplikace vygeneruje  komandující toto potvrzení pro doložení splnění povinnosti seznámení dotčených zaměstnanců pro případnou kontrolu ze strany inspekčních orgánů. Vedení SŽDC tento návrh OSŽ akceptovalo a činí kroky pro jeho realizaci. Podle infomací zástupců O10 GŘ SŽDC na jednání  PV OSŽ SŽDC 21.5.2015 je v  současné době  již provedena potřebná úprava docházkové úlohy EVYDO, není však bohužel ještě uzavřeno výběrové řízení na dodavatele úpravy samotného STKR. Z těchto informací je zřejmé, že se tuto novou funkcionalitu STKR nepodaří uvést do provozu před zahájením druhého vyrovnávacího období letošního roku, je však reálné, že bude uvedena do provozu někdy v průběhu druhého pololetí. Vedení PV OSŽ SŽDC  v každém případě považuje budoucí  zprovoznění této funkcionality STKR za velmi významné  zlepšení jak pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby (zejména "turnusáky")  tak také pro  komandující nebo jiné zaměstnance, kteří se tvorbou rozpisů směn zabývají.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

Dne 12. května 2015 v odpoledních hodinách proběhlo na GŘ SŽDC další kolo projednávání návrhu nového znění Směrnice SŽDC č.75 o posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Za OSŽ se jednání zúčastnili Mgr. Martin Malý - předseda PV OSŽ SŽDC,  Miloš Paleček - tajemník PV OSŽ SŽDC pro řízení provozu a JUDr. Petr Kožmín - vedoucí oddělení BOZP OSŽ, které ve spolupráci s oddělením ESO OSŽ-Ú zpracovalo pro PV OSŽ SŽDC odborné připomínky k návrhu směrnice.

V průběhu jednání zástupce zaměstnavatele předložil odborovým centrálám několik vstřícných návrhů změn textu, které jsou v souladu s požadavky OSŽ i většiny ostatních odborových centrál. Nejvýznamějším návrhem je změna v textu článku 3.2.1, kde zaměstavatel vyhověl požadavku na vypuštění povinnosti  periodického posuzování psychické způsobilosti u výpravčích a traťových dispečerů ve věku 41 - 64 let.  K periodickému posuzování psychické způsobilosti tak budou dle nové směrnice č. 75  vysíláni pouze  zaměstnanci vybraných profesí ve věku nad 64 let a to každé dva roky.

Jelikož po zapracování těchto  změn (a řady dalších dílčích změn dohodnutých na předchozích jednáních) je nová směrnice SŽDC č. 75 pro OSŽ i většinu ostatních OC již akceptovatelná (Přestože všechny připomínky OSŽ a dalších OC zaměstnavatelem akceptovány nebyly), bylo  projednávání směrnice dnešním jednáním ukončeno a směrnice v nejbližších dnech nabude platnosti a účinnosti.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

V dopoledních hodinách dne 12. května 2015 proběhlo v budově GŘ SŽDC další jednání Pracovní skupiny pro OOPP a VS.

Za OSŽ se jednání zúčastnili Pavel Krhounek, člen komise PV OSŽ SŽDC pro problematiku OOPP a VS a Bc. Daniel Cemper, oblastní inspektor BOZP OSŽ. Po informaci o plnění úkolů z minulého jednání, kdy ředitel odboru nákupu a veřejných zakázek Bc. Jiří Svoboda konstatoval, že většina z nich byla splněna nebo se realizuje (např. odlehčený materiál pro výpravčí, odstranění nárameníků a patkových kapes u košil, šátky ad.; diskutovat se ještě bude o „sandálech“ nebo výstroji budoucích dispečerů CDP), se debatovalo o nově vznesených podnětech na ochranné pracovní prostředky a výstrojní součásti.

V termínu 22. - 24. dubna 2015 se uskutečnilo společné výjezdní  jednání PV OSŽ SŽDC a PV OZŽ ŽSR.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

V Beskydech se setkaly dva podnikové výbory - OSŽ a OZŽ

Informace z tohoto jednání jsou uvedeny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:  

Generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Pavel Surý překvapil svým příchodem na jednání Republikové rady

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny na webu OSŽ ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

Podnikový výbor OSŽ SŽDC předal zaměstnavateli své stanovisko ke Směrnici č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání"

 

Všechny strany se shodly a odsouhlasily Dohodu o poskytování VO, a to nejméně do 30.9.2015. Základní (dle PKS) sazbou jsou 4%, zvýšená VO u ŘP je 8% u vyjmenovaných pracovišť. U pracovišť infrastruktury se využívá plné povolené rozpětí VO.

Zároveň byly projednány a schváleny Zásady FKSP OŘ Praha, které přináší zvýšené i nové benefity.

 

SŽDC OŘ Praha – Ing. Zdeněk Vondrák

OSŽ – Jaroslav Veselý, Libor Šimůnek

ADP -  Petr Lorenc

FVČ –Vladimír Mařinec

UŽZ  - Hana Francová


Vítězem výběrového řízení na realizaci KOP v roce 2015 se stala společnost Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

Středisky KOP SŽDC 2015 jsou:

Rozpis termínů poukazů KOP na jednotlivá střediska je zveřejněn na stránkách O10 intranetu  SŽDC ve složce KOP 2015:  Rozdělení poukazů KOP 2015

Účast rodinných příslušníků účastníků KOP

Stejně jako v minulém roce je i letos možné, aby  splolečně se zaměstnancem SŽDC na KOP ve stejném termínu pobýval také 1 rodinný příslušník zaměstnance.

Kompletní nabídka a informace o postupu přihlašování RP a čerpání příspěvku z C-FKSP jsou uvedeny na stánkách O10 intranetu SŽDC ve složce KOP 2015:   Nabídka pro rodinné příslušníky KOP  a  Příspěvek z C-FKSP pro RP KOP

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v kategorii Informace v článku  Miroslava Glosse   

Jednal PV OSŽ SŽDC, mimo jiné i o problematice poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům

 

Ve středu 18. 2. 2015 se uskutečnilo jednání, které se týkalo problematiky FKSP. Za účasti ředitele OŘ Praha Ing. Vondráka, ekonomického náměstka Ing. Gánovského, Mgr. Malého (OSŽ), Ing. Zazvonila (ADP), předsedů s mandátem jednat na úrovni OŘ Praha pana Šimůnka (OSŽ) a pana Lorence (ADP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení. Bylo dosaženo shody v oblasti pokračování existence duálních rozpočtů u OJ OŘ Praha,  do 31. 3. 2015 jsou v platnosti "Zásady FKSP" z roku 2014.

Od 1. 4. 2015 bude zaměstnavatel poskytovat příspěvek na stravu ve výši 10 Kč pro segment řízení provozu. V následujícím týdnu dojde k definitivnímu schválení výše uvedených skutečností. Průběžně bude analyzována situace čerpání FKSP u OJ a nesníží se nárokovost  jednotlivých kapitol rozpočtu v daném roce.

V závěru se jednající strany  písemně zavázaly akceptovat výše uvedené skutečnosti.

Pražská hádanka

 

Mnoho lidí se ptá, proč se ještě neuzavřelo jednání o FKSP v OŘ Praha. Vy, kteří umíte pátrat a máte schopnosti vyhledávat na internetu, jste už jistě četli zvěsti o ošklivé OSŽ a rytířích z ADP. Velká organizace nechce dotovat stravenky pro zaměstnance řízení provozu z fondu! Malá organizace myslí na lidi a chce jim dopřát ještě levnější stravenku! To je skandál, že?

Protože malá organizace už všechny své argumenty zveřejnila, je určitě načase uvést i důvody, pro které velká organizace s tímto návrhem nesouhlasí.

 

Podkategorie

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor