Obzor č. 45 – 12. 11. 1991

Ob­zor č. 45 při­ne­sl po­drob­něj­ší in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ než ob­vyk­le. To­to jed­ná­ní by­lo to­tiž vý­znam­né pří­tom­nos­tí dvou hos­tů – jed­ním z nich byl Kim Tho­mas, zá­stup­ce brit­ských od­bo­rů v Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ci prá­ce, dru­hým ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ing. Jan Hampl.

Ob­zor vě­no­val vy­stou­pe­ním obou hos­tů sa­mo­stat­né člán­ky. Kro­mě dis­ku­se s hos­ty se Ústře­dí OSŽ na svém za­se­dá­ní dne 30. 10. 1991 za­bý­va­lo hod­no­ce­ním ak­ti­vů před­se­dů ZO a kon­sta­to­va­lo mi­mo ji­né, že v dis­ku­si na ně­kte­rých z nich za­zně­la ne­dů­vě­ra vů­či ústře­dí OSŽ, ze­jmé­na v sou­vis­los­ti s po­sto­jem Ú OSŽ ke stáv­ce Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců.

V be­se­dě se zá­stup­cem brit­ských od­bo­rů Ki­mem Tho­ma­sem za­zně­ly mi­mo ji­né ty­to myš­len­ky: „Vol­ný trh fun­gu­je v zá­pad­ních ze­mích ví­ce než 100 let. Pro­to ne­ní správ­né po­sí­lat do va­ší ze­mě li­di, kte­ří vám bu­dou ří­kat: teď oka­mži­tě za­čně­te s vol­ným tr­hem, všech­no zpri­va­ti­zujte a pak všech­no bu­de bá­ječ­né. Je mno­ho li­dí, kte­ří tvr­dí, že pra­cu­jí­cí mu­sí tr­pět, pro­to­že to je ce­na za vol­ný trh. Ale ne­ní! I vol­ný trh mů­že mít so­ci­ál­ní di­men­zi.“ Prá­vě pro­bí­ha­jí­cí ku­pó­no­vou pri­va­ti­za­ci ozna­čil Kim Tho­mas za ne­smy­sl. „Žá­dat li­di, aby si ku­po­va­li akcie ne­bo ku­pó­ny pro spo­leč­nos­ti, o kte­rých nic ne­vě­dí, to ne­ní ka­pi­ta­lis­mus, to je lo­te­rie.“ Pan Tho­mas se dá­le za­mýš­lel i nad otáz­kou stáv­ky a va­ro­val od­bo­rá­ře, aby se ne­ne­cha­li po­li­ti­ky vy­pro­vo­ko­vat k ta­ko­vé stáv­ce, kte­rou by chtě­li po­li­ti­ci vy­užít pro své cí­le.

Ob­sáh­lý člá­nek je vě­no­ván i vy­stou­pe­ní ústřed­ní­ho ře­di­te­le s. o. ČSD Ing. Ja­na Hampla. Ten se vy­jád­řil mj. k ru­še­ní ne­e­fek­tiv­ních tra­tí. „K té­to va­rian­tě bych při­stou­pil až po dů­klad­ném zvá­že­ní všech mož­ných al­ter­na­tiv, jak to­mu za­brá­nit. Spo­leč­ně s mi­nis­ter­stvem do­pra­vy se sna­ží­me pře­svěd­čit zod­po­věd­né pra­cov­ní­ky včet­ně po­slan­ců, že ces­ta ru­še­ní ne­e­fek­tiv­ních tra­tí ná­rod­ní­mu ho­spo­dář­ství nic ne­při­ne­se.“ Ústřed­ní ře­di­tel při­slí­bil zís­kat pro­střed­ky pro va­lo­ri­za­ci mezd i pro po­skyt­nu­tí jed­no­ho týd­ne do­vo­le­né na­víc, ale mě­lo to být po­dle je­ho slov za ce­nu sní­že­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, při­čemž po­čí­tal se spo­lu­pra­cí s od­bo­ry. Ter­mín za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy k 1. 1. 1992 ozna­čil za ne­reál­ný a va­ro­val před vy­uži­tím stáv­ky k pro­sa­ze­ní to­ho­to po­ža­dav­ku.

Ústřed­ní ta­jem­ník OSŽ Mi­ro­slav Ja­ná­ček ve své re­ak­ci na vy­stou­pe­ní ústřed­ní­ho ře­di­te­le ČSD uve­dl mi­mo ji­né, že od­bo­ry jsou ochot­ny pod­po­ro­vat hos­po­dář­skou po­li­ti­ku ČSD, ale nej­prve mu­sí vi­dět, že hos­po­dář­ské ve­de­ní ÚŘ po ce­lé ose ří­ze­ní má funk­ční struk­tu­ru a cí­le – a o tom za­tím po­dle je­ho slov ne­jsou od­bo­rá­ři pře­svěd­če­ni. Dá­le po­tvr­dil po­ža­da­vek OSŽ na za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy od 1. 1. 1992 a do­dal, že ne­vě­ří, že ve­de­ní ČSD udě­la­lo vše pro to, aby mz­do­vá sou­stava moh­la být v tom­to ter­mí­nu za­ve­de­na.

 

Obzor č. 46 – 19. 11. 1991

„Dva­krát o bu­douc­nos­ti že­lez­ni­ce“ – člá­nek s tím­to ti­tul­kem na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru č. 46 in­for­mu­je o schůz­ce mi­nis­tra do­pra­vy s mi­nis­trem pro hos­po­dář­skou po­li­ti­ku a roz­voj ČR a mi­nis­trem do­pra­vy a spo­jů Slo­ven­ské re­pub­li­ky. Hlav­ním před­mě­tem je­jich jed­ná­ní by­lo roz­dě­le­ní kom­pe­ten­cí v ob­las­ti do­pra­vy. Mi­nis­tři se shod­li na do­po­ru­če­ní, aby na úrov­ni fe­de­ra­ce do vý­kon­né pra­vo­mo­ci v ob­las­ti že­lez­nič­ní do­pra­vy pat­řil vý­kon stát­ní sprá­vy a do­zo­ru na dra­hách pro za­jiš­tě­ní zá­vaz­ků z me­zi­ná­rod­ních smluv, ve­řej­né služ­by a ob­ra­ny. K ne­sho­dě však do­šlo při jed­ná­ní o ma­jet­ku. Slo­ven­ský mi­nis­tr to­tiž ne­sou­hla­sil s tím, aby do­prav­ní ces­ta ce­lo­stát­ní­ho a me­zi­ná­rod­ní­ho vý­zna­mu pat­ři­la do ob­las­ti fe­de­ra­ce, ale po­ža­do­val, aby by­la ve vlast­nictví re­pu­blik.

Člá­nek ve své dru­hé čás­ti in­for­mu­je i o jed­ná­ní mi­nis­tra do­pra­vy ČSFR s praž­ským pri­má­to­rem, je­hož vý­sled­kem byl pro­to­kol o zru­še­ní do­ho­dy o sne­se­ní že­lez­nič­ní tra­tě v úse­ku Pra­ha-Bub­ny a Pra­ha-Dej­vi­ce, kte­rá mě­la ustou­pit vý­stav­bě sil­nič­ní ko­mu­ni­ka­ce.

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na­jde­me mi­mo ji­né zprá­vu o jed­ná­ní o vzni­ku že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny, kte­rá se v té do­bě po­tý­ka­la s chy­bě­jí­cí­mi le­gi­sla­tiv­ní­mi pod­mín­ka­mi.

Ob­zor dále in­for­mu­je o tom, že na ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní by­lo do­hod­nu­to po­sky­to­vá­ní bez­plat­né stra­vy pro pra­cov­ní­ky že­lez­nič­ní do­pra­vy ve vy­bra­ných pro­fe­sích v noč­ních smě­nách i v ro­ce 1992. Jak se dá­le uvá­dí v člán­ku, „před­po­klá­dá se, že s plat­nos­tí od 1. 1. 1993 bu­de bez­plat­né po­dá­vá­ní jí­del zru­še­no s tím, že všem pra­cov­ní­kům s. o. ČSD ve všech smě­nách bu­de za­bez­pe­če­no zá­vod­ní stra­vo­vá­ní za pod­mí­nek sta­no­ve­ných pří­sluš­nou práv­ní nor­mou“.

Na stra­ně 4 je otiš­těn no­vý ta­rif jízd­né­ho a pře­prav­né­ho pro pra­cov­ní­ky ČSD včet­ně pra­cov­ní­ků spe­ci­fi­ko­va­ných or­ga­ni­za­cí a „ne­dráž­ních“ pod­ni­ků. Pro za­jí­ma­vost, pra­cov­ní­ci ČSD teh­dy pla­ti­li za „re­žij­ku“ 50,– Kčs, dů­chod­ci 20,– Kčs.  
 

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 306 hostů a žádný gestor