Obzor č. 49 - 10. 12. 1991

Ve zpra­vo­daj­ství z vý­jezd­ní­ho jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ v Bratislavě se do­čí­tá­me, že již zřej­mě by­lo roz­hod­nu­to o bu­dou­cí po­do­bě že­lez­ni­ce. „Má zů­stat fe­de­rál­ní, spo­lu se spo­ji a energe­ti­kou, což je v sou­la­du s úsi­lím OSŽ,“ uvá­dí se v tex­tu. Účast­ní­ci jed­ná­ní vy­slech­li dá­le in­for­ma­ci o tom, že pracovní materiál Studie restrukturalizace s. o. ČSD“ byl ve značné části vládou ČSFR odmítnut s doporučením, aby byl koncipován novým způsobem.

Z dokumentu tak byly vypuštěny statě o zaměstnanosti a počtech propouštěných pracovníků. Na jednání zazněla i dobrá zpráva, že vlá­da při­slí­bi­la stát­ní do­ta­ci 1,5 mi­li­ar­dy Kčs na za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy na ČSD od 1. 1. 1992. De­fi­ni­tiv­ní roz­hod­nu­tí mě­lo být při­ja­to 28. 11. 1991. Na tom­to jed­ná­ní však vlá­da ČSFR roz­po­čet ne­pro­jed­na­la a OSŽ za­ča­lo uva­žo­vat o vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti. Toto roz­hod­nu­tí by­lo od­lo­že­no na 2. 12. 1991, po jed­ná­ní vlá­dy. Ve­de­ní OSŽ zá­ro­veň informova­lo pre­mié­ra Ma­riána Čalfu o tom, že po­ža­dav­ky od­bo­rá­řů stá­le zů­stá­va­jí bez konkrétních vý­sled­ků, a žá­da­lo ho o pod­po­ru že­lez­ni­ce ve vlá­dě. Těs­ně před uzá­věr­kou čís­la došla in­for­ma­ce o tom, že fe­de­rál­ní roz­po­čet ne­byl pro­jed­nán ani 1. 12. 1991.

Pod ti­tul­kem „Po­ža­du­je­me jas­ná pra­vid­la hry“ je uve­řej­něn ote­vře­ný do­pis 92 před­nos­tů že­lez­nič­ních sta­nic ústřed­ní­mu ře­di­te­li s. o. ČSD. Pí­še se v něm o tom, že od lis­to­pa­du 1989 si vět­ši­na pro­voz­ních za­měst­nan­ců sli­bo­va­la za­čá­tek po­zi­tiv­ních pro­ce­sů, kte­ré bu­dou zna­me­nat na­vrá­ce­ní od­po­ví­da­jí­cí dů­le­ži­tos­ti že­lez­nič­ní do­pra­vě v rám­ci hos­po­dář­ské­ho sys­té­mu stá­tu. „Sou­čas­ná sku­teč­nost je však zce­la ji­ná. Kom­pe­ten­ce vy­ře­še­ny ne­jsou, pro­blé­my in­fra­struk­tu­ry snad vy­ře­ší vel­ká pri­va­ti­za­ce, pod­mín­ky kon­ku­ren­ceschop­nos­ti jsou opět od­vis­lé od kom­pe­ten­cí a zá­sad do­prav­ní po­li­ti­ky stá­tu,“ uvá­dí se v do­pi­se. Do­pis dá­le po­drob­ně po­pi­su­je hlav­ní pro­ble­ma­tic­ké otáz­ky že­lez­ni­ce, ja­ko je ne­pro­fe­sio­nál­ní ří­ze­ní, cent­ra­li­za­ce mís­to sa­mo­stat­nos­ti, ne­umož­ně­ní pod­ni­ká­ní že­lez­nič­ních sta­nic či špatná informovanost. „Již nyní jsme si zvykli, že kterýkoliv odborový funkcionář je lépe informován než přednosta stanice,“ uvádí se v textu. Dopis shrnuje i výtky ke spo­leč­nos­ti Rail­Re­klam, kte­rá odebrala vý­kon­ným jed­not­kám zis­k z rek­lam­ní čin­nos­ti. Signatáři dopisu vy­zý­vají od­po­věd­né pra­cov­ní­ky ČSD, aby se vzda­li svých osob­ních cí­lů a za­mě­ři­li se na po­sí­le­ní dů­vě­ry pod­ni­ku v před­nos­ty že­lez­nič­ních sta­nic a po­sí­le­ní je­jich pra­vo­mo­cí tak, aby se moh­li po­dí­let na pře­mě­ně že­lez­ni­ce. „K to­mu však bez­pod­mí­neč­ně po­tře­bu­je­me jas­ná pra­vid­la hry, jas­ný a kon­krét­ní sys­tém ří­ze­ní, od­po­ví­da­jí­cí eko­no­mic­ká pra­vid­la a do­sta­teč­nou in­for­mo­va­nost,“ zdů­raz­ňu­je se v zá­vě­ru do­pi­su, kte­rý byl po­de­psán 92 před­nos­ty že­lez­nič­ních sta­nic v ob­vo­du PP Pra­ha. Ústřed­ní ře­di­tel ČSD ná­sled­ně při­slí­bil, že na tento ote­vře­ný do­pis od­po­ví pí­sem­ně v tis­ku.

Ob­zor č. 50 – 17. 12. 1991

Ob­zor, kte­rý vy­šel těs­ně před Vá­no­ci, je na­bit ni­ko­li vá­noč­ní, ale pře­váž­ně váž­nou te­ma­ti­kou. Do­ doby uzávěrky to­tiž ne­by­la vy­ře­še­na do­ta­ce pro ČSD, kte­rá mě­la být ur­če­na pro za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy. V sou­vis­los­ti s ohro­že­ním za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy se Ústře­dí OSŽ obrá­ti­lo na všech­ny ZO OSŽ s žá­dos­tí o sta­no­vis­ko k dal­ším uva­žo­va­ným po­stu­pům OSŽ. „Sou­čas­ná si­tua­ce sku­teč­ně ne­za­ru­ču­je pro bu­douc­nost že­lez­ni­ce pří­liš na­dě­jí a ne­chá­vat se do­ne­ko­neč­na uná­šet pou­ze sli­by je zřej­mě v sou­čas­né do­bě pří­liš vel­kým pře­py­chem,“ uvá­dí se v člán­ku. Na 3..12. by­la ini­cio­vá­na schůz­ka se zá­stup­ci ostat­ních od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci se sna­hou ujed­no­tit se na dal­ší­mu po­stu­pu.

Krát­ká in­for­ma­ce o mi­mo­řád­ném jed­ná­ní sek­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství za účas­ti zá­stup­ců Ústřed­ní­ho ře­di­te­le ČSD uvá­dí, že do­šlo k pro­jed­ná­ní se­zna­mu ŽOS, kte­ré zů­stá­va­jí u s. o. ČSD, a k pro­jed­ná­ní stát­ní účas­ti u ŽOS, na­vr­že­ných do pri­va­ti­za­ce.

Článek s názvem „Podaná ruka“ cituje dopis, který zaslal předseda OSŽ Zdeněk Škop prezidentovi Federace strojvůdců Tomáši Slunkovi. Zve jej v něm na zasedání Ústředí OSŽ dne 18. prosince. „Jsme toho názoru, že bychom měli ukončit zdánlivě neřešitelné spory jednání ku prospěchu železničářů,“ uvádí se v pozvánce.

Ob­zor č. 51 – 52 (27. 12. 1991)

V zá­vě­ru ro­ku vy­šel osmistránko­vý Ob­zor, kte­rý přes na­pja­tou at­mo­sfé­ru na drá­ze při­ne­sl i ně­kte­rá odlehče­ná té­ma­ta a sil­ve­strov­ský hu­mor. Ve své hlav­ní čás­ti ale in­for­moval pře­váž­ně o váž­ných zá­le­ži­tos­tech, mi­mo ji­né o jed­ná­ní stáv­ko­vé­ho vý­bo­ru uz­lu Dě­čín s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD Ing. Hamplem dne 12. pro­sin­ce 1991. „Ústřed­ní ře­di­tel před­lo­žil plán re­strik­tiv­ních opa­tře­ní, kte­rá nás če­ka­jí v pří­štím ro­ce. Z dů­sled­ků, kte­ré ta­to opa­tře­ní při­ne­sou, má­me mra­ze­ní v zá­dech. Ne­při­hlí­ží se to­tiž k to­mu, že ač jsme stát­ní pod­nik, stát se o ČSD ne­sta­rá. Stát pou­ze po­sky­tu­je pře­kle­no­va­cí úvě­ry, kte­ré ne­jsou vý­cho­dis­kem z kri­ze. Pře­ru­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti pro­dlu­žu­je­me do 2. 1. 1992, te­dy do do­by, kdy nám Ústře­dí OSŽ ozná­mí vý­sled­ky ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní,“ uvá­dí se ve sta­no­vis­ku od­bo­rá­řů.

Ob­zor dá­le otis­ku­je ob­sáh­lou od­po­věď ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství na ote­vře­ný do­pis (viz Ob­zor č. 49). Tis­ko­vý mluv­čí v něm po­dle oče­ká­vá­ní ob­ha­ju­je do­sa­vad­ní kro­ky ÚŘ ČSD a vel­kou po­zor­nost vě­nu­je i ob­ha­jo­bě rek­lam­ní spo­leč­nos­ti Rail­Re­klam.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor