Ob­zor č. 7- 24. 2. 1992

Stejně jako ostatní únorová čísla, i Ob­zo­r č. 7 od­rá­ží na­pja­tou si­tu­a­ci na drá­ze v sou­vis­los­ti se zá­mě­rem ru­še­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí. Jed­ná­ní, kte­rá do­sud ve­de­ní OSŽ ab­sol­vo­va­lo, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, za­tím ne­při­nes­la žád­né kon­krét­ní vý­sled­ky. „Od­bo­ro­vé ústřed­ny v do­pra­vě se na svém se­ze­ní dne 6. 2. shod­ly na spo­leč­ném po­stu­pu, při kte­rém i na­dá­le vy­u­ži­jí všech mož­nos­tí vy­ře­šit sou­čas­nou kri­tic­kou si­tu­a­ci v do­pra­vě jed­ná­ní­mi s od­po­věd­ný­mi před­sta­vi­te­li stá­tu a re­sor­tu. Sou­čas­ně s tím však bu­dou po­kra­čo­vat v orga­ni­zač­ním za­bez­pe­čo­vá­ní ge­ne­rál­ní stáv­ky do­prav­ců, ohlá­še­né v pří­pa­dě dal­ší­ho pře­hlí­že­ní pro­blé­mů do­pra­vy na den 6. 4. 1992,“ uvá­dí se v člán­ku.

Je­di­ná po­zi­tiv­ní zprá­va v té­že rub­ri­ce in­for­mu­je o tom, že po jed­ná­ní na Okres­ním úřa­dě v Chru­di­mi se pro trať Heř­ma­nův Měs­tec – Chru­dim měs­to na­šlo ře­še­ní a pro­voz na té­to tra­ti, na­vr­že­né ke zru­še­ní, za­sta­ven ne­bu­de.

Ob­zor dá­le při­ná­ší vý­sled­ky an­ke­ty, kte­rou Ú OSŽ za­sla­lo do všech 1328 ZO OSŽ. Ná­vrat­nost či­ni­la 667 ZO OSŽ. Pro za­cho­vá­ní jed­not­né­ho stá­tu, jed­not­né že­lez­ni­ce a pro pod­po­ru pří­pad­ně vy­hlá­še­ných ak­cí se klad­ně vy­slo­vi­lo 598 ZO OSŽ. K pří­pad­né kon­krét­ní ak­ci – ke stáv­ce – by se při­po­ji­lo 309 or­ga­ni­za­cí. Ústře­dí hod­no­ti­lo ja­ko zne­po­ko­ji­vý fakt, že na an­ke­tu rea­go­va­la pou­ze ne­ce­lá po­lo­vi­na zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí.

Ob­zor č. 8 – 2. 3. 1992

„Ješ­tě se vy­čká­vá“ je ti­tu­lek zprá­vy z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ 25. 2., kte­ré pro­bí­ha­lo v do­bě, kdy se če­ka­lo na vý­sled­ky prá­ce akč­ní sku­pi­ny, kte­rá mě­la za úkol do kon­ce úno­ra na­jít ře­še­ní si­tua­ce v do­pra­vě a zvláš­tě na že­lez­ni­ci. By­la to si­tua­ce, jak kon­sta­to­val před­se­da OSŽ Zde­něk Škop, kte­rá moh­la vy­vr­cho­lit stáv­kou všech dva­nác­ti od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě (tj. ne­jen na že­lez­ni­ci).

Od­po­led­ní­ho jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ se zú­čast­nil mi­nis­tr do­pra­vy ČSFR Ing. Ji­ří Ne­zval. Na­zna­čil, že me­zi čle­ny vlá­dy jsou na že­lez­ni­ci roz­díl­né ná­zo­ry. „Vět­ši­na čle­nů vlá­dy (v če­le s mi­nis­trem Klau­sem) kla­de že­lez­ni­ci na ro­veň s ji­ný­mi pod­ni­ky a zdrá­há se za­sa­ho­vat do stát­ní­ho roz­poč­tu v je­jí pro­spěch. Si­tu­a­ci na­víc znač­ně kom­pli­ku­jí ne­šťast­né kom­pe­ten­ce, ne­boť stá­le ješ­tě ne­do­šlo k do­ho­dě, zda do­jde či ne­do­jde k roz­dě­le­ní ČSD (na čes­kou a slo­ven­skou část, pozn. red.) Ten­to fakt způ­so­bil i stá­lé od­sou­vá­ní zá­ko­na o ČSD,“ pí­še se v člán­ku. K ohlá­še­né­mu za­sta­vo­vá­ní pro­vo­zu na ně­kte­rých tzv. ne­ren­ta­bil­ních tra­tích mi­nis­tr Ne­zval po­zna­me­nal, že Ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD ne­ní kom­pe­tent­ní k to­mu, aby ten­to ná­vrh při­ja­lo. No­vý GVD je zpra­co­ván se vše­mi do­sa­vad­ní­mi tra­tě­mi.

Snad na všech od­bo­rář­ských jed­ná­ních těch­to týd­nů se dis­ku­to­va­lo o mož­nos­ti vy­hlá­sit stáv­ku na pod­po­ru po­ža­dav­ků OSŽ, ať co se tý­ká ru­še­ní tra­tí, tak pro­pouš­tě­ní na ČSD či dal­ších ne­ře­še­ných pro­blé­mů. Ve­de­ní OSŽ však zá­ro­veň ne­mě­lo pro pří­pad­nou stáv­ku pl­nou pod­po­ru zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí, ne­boť ně­kte­ré ZO ji od­mí­ta­ly, ji­né na­opak kri­ti­zo­va­ly ve­de­ní OSŽ za ne­do­sta­tek ra­di­ka­lis­mu a za ne­roz­hod­nost, ně­kte­ré ZO již sa­mo­stat­ně vy­hla­šo­va­ly stáv­ko­vou po­ho­to­vost, ji­né se ne­vy­jad­řo­va­ly vů­bec.

K těm ra­di­kál­něj­ším pat­ři­lo od­vět­ví lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství OSŽ, kte­ré na za­se­dá­ní fe­de­rál­ní ra­dy sek­ce dne 19. 2. vy­jád­ři­lo ne­spo­ko­je­nost se sou­čas­ným vy­čká­vá­ním. „Ve­de­ní OSŽ by už ne­mě­lo hos­po­dář­ské­mu ve­de­ní to­le­ro­vat fakt, že se ko­lek­tiv­ní smlou­va v zá­sad­ních bo­dech ne­pl­ní. Vět­ši­na li­dí chá­pe, že na ČSD ne­lze udr­žet za­měst­na­nost za kaž­dou ce­nu, ne­chá­pe však, proč Ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD do­sud nepře­dlo­ži­lo se­rióz­ní roz­bor, z kte­ré­ho by vy­ply­nu­la sku­teč­ná po­tře­ba pra­cov­ní­ků,“ uvá­dí se v člán­ku. Z jed­ná­ní pro­to vze­šel ná­vrh, aby po skon­če­ní jed­ná­ní akč­ní sku­pi­ny by­li svo­lá­ni zá­stup­ci všech sek­cí OSŽ, aby se do­hod­li na dal­ším po­stu­pu, pří­pad­ně na vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti a stáv­ky.

Ob­zor č. 8 při­ná­ší i jed­nu po­zi­tiv­ní in­for­ma­ci: ja­ko od­po­věď na člá­nek „Je za­sta­ve­ní pro­vo­zu je­di­ným ře­še­ním?“, uve­řej­ně­ný v Ob­zo­ru č. 5 na podporu zachování provozu na trati Petrov n. D. - Sobotín, při­šlo na ad­re­su re­dak­ce to­to sta­no­vis­ko Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD Olo­mouc­ké ob­las­ti: „Ra­cio­na­li­za­cí pro­vo­zu ČSD a odsouhla­se­ným pří­spěv­kem obec­ní­ho úřa­du v So­bo­tí­ně, pře­prav­ců Sm stát­ní le­sy, les­ní zá­vod Louč­ná, a Ve­la­mos So­bo­tín ve vý­ši Kč 200 000,– by­la od­stra­ně­na cel­ko­vá ztrá­ta na té­to tra­ti, i když zů­stá­vá ztrá­ta v osob­ní do­pra­vě. Jsou vy­tvo­ře­ny před­po­kla­dy, že trať za­sta­ve­na ne­bu­de.“

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 173 hostů a žádný gestor