Ob­zor č. 35 – 6. 9. 1993
Na prv­ní strán­ce je otiš­těn roz­ho­vor se zmoc­něn­cem vlá­dy ČR pro ří­ze­ní Čes­kých drah Ing. Ema­nue­lem Ší­pem, pří­zniv­cem myš­len­ky oži­ve­ní do­prav­ní ces­ty. To by mě­lo po­dle je­ho názoru umož­nit prů­hled­né fi­nanč­ní to­ky me­zi di­vi­ze­mi i pů­so­be­ní ji­ných do­prav­ců na drá­ze. Po­čí­ta­lo se s tím, že do­prav­ní ces­tu bu­dou vy­uží­vat i za­hra­nič­ní že­lez­ni­ce.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o spo­leč­ném jed­ná­ní zá­stup­ců od­bo­ro­vých sva­zů na že­lez­ni­ci k otáz­ce jízd­ních vý­hod. Účast­ní­ci se do­hod­li na spo­leč­ném po­stu­pu a pro­je­vi­li jed­no­znač­ný ne­sou­hlas s ná­vr­hem mi­nis­ter­stva do­pra­vy, aby ro­din­ní pří­sluš­ní­ci pra­cov­ní­ků ČD pla­ti­li jízd­né ve vý­ši 50.%.

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ dá­le při­ná­ší in­for­ma­ci o po­ra­dě zá­stup­ců že­lez­nič­ních od­bo­ro­vých cent­rál Ra­kous­ka, Ně­mec­ka, ČR, Ma­ďar­ska, Slo­ven­s­ka a Slo­vin­ska, kte­rá pro­běh­la v srp­nu ve Víd­ni. Srov­ná­vá se zde si­tua­ce na že­lez­ni­ci v jed­not­li­vých ze­mích. Zá­stup­ce z Ra­kous­ka vy­slo­vil oba­vy z to­ho, že la­ci­né pra­cov­ní sí­ly ze ze­mí vý­cho­du bu­dou v pří­pa­dě ote­vře­ní do­prav­ní ces­ty vy­uží­vá­ny na úkor ra­kous­kých že­lez­ni­čá­řů. Dále mimo jiné uve­dl, že Rakušané pro­to bu­dou žá­dat, aby dří­ve než do­jde ke změ­nám, se pla­ty všech že­lez­ni­čá­řů do­sta­ly na stej­nou úro­veň, či aby se k ní as­poň při­blí­ži­ly.

Ob­zor č. 36 – 13. 9. 1993

Na prv­ní stra­ně na­jde­me krát­ký roz­ho­vor s před­se­dou OSŽ Zdeň­kem Ško­pem na té­ma re­struk­tu­ra­li­za­ce na že­lez­ni­ci. „Aby že­lez­ni­ce moh­ly ob­stát v kon­ku­renč­ním bo­ji s os­tat­ní­mi do­pra­va­mi, roz­hod­ně mu­sí při­stou­pit k ra­di­kál­ní změ­ně. Prv­ní krok, kte­rý byl u nás uči­něn od­dě­le­ním do­prav­ní ces­ty, je ana­lo­gic­ký s tím, co pro­bí­há v Evro­pě,“ ře­kl Zde­něk Škop. Vy­jád­řil se i k chys­ta­né­mu pro­pouš­tě­ní pra­cov­ní­ků: „Jest­li­že chce­me, aby že­lez­ni­čá­ři ně­kdy v bu­douc­nu mě­li sluš­né pla­ty, mu­sí­me po­čí­tat s tím, že že­lez­ni­ce uži­ví jen ur­či­tý po­čet li­dí.“

Jak in­for­mu­je rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“, zá­stup­ci OSŽ jed­na­li s mi­nis­trem do­pra­vy Ja­nem Stráským o za­měst­na­nec­kém jízd­ném, o do­pa­dech pri­va­ti­za­ce na za­měst­nan­ce a o od­čle­ně­ní že­lez­nič­ní po­li­cie od ČD. Ve všech otáz­kách se jim do­sta­lo pou­ze pří­sli­bu, že se ji­mi mi­nis­tr bu­de za­bý­vat. „Změ­ny po­strá­da­jí kon­cep­ci,“ upo­zor­ňu­je člá­nek z pe­ra čle­na re­dak­ce na ne­do­ře­še­né aspek­ty „ži­vé do­prav­ní ces­ty“.„Uva­žo­va­né změ­ny po­strá­da­jí kon­cep­ci a jsou spí­še ja­kým­si po­ku­sem, kte­rý ne­mu­sí dob­ře do­pad­nout,“ ří­ká au­tor.        
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor