Ob­zor č. 44 – 1. 11. 1993
Ob­zor č. 44 ob­sa­hu­je na prv­ní stra­ně dů­le­ži­tou zprá­vu s titulkem„Že­lez­nič­ní po­li­cie pře­chá­zí pod vnit­ro“. Ta­to or­ga­ni­zač­ní změ­na, plat­ná od 1. 1. 1994, zna­me­na­la pro pří­sluš­ní­ky Že­lez­nič­ní po­li­cie ukon­če­ní slu­žeb­ní­ho po­mě­ru. Na ukončení mě­lo bez­pro­st­řed­ně na­va­zo­vat při­je­tí do slu­žeb­ní­ho po­mě­ru u Po­li­cie ČR. Ti že­lez­nič­ní po­li­cis­té, kte­ří chtě­li pře­jít pod Po­li­cii ČR, mu­se­li pro­jít lustra­ce­mi, spl­nit zdra­vot­ní pod­mín­ky a spl­nit po­ža­dav­ky na vzdě­lá­vá­ní.

Or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ra mě­la být pře­vza­ta od Že­lez­nič­ní po­li­cie a od 1. 1. 1994 mě­lo do­jít ke slou­če­ní že­lez­nič­ních od­dě­le­ní a po­li­cie ČR. Ty­to in­for­ma­ce za­zně­ly na schůz­ce zá­stup­ců OSŽ s ná­měst­kem mi­nis­tra do­pra­vy dr. Syllou. K do­ta­zu, co bu­de s tě­mi, kte­ří ne­pro­jdou vý­bě­ro­vým sí­tem kon­kur­sů či ne­spl­ní kva­li­fi­kač­ní před­po­kla­dy, se ná­měs­tek MD ne­vy­jád­řil. Na prv­ní stra­ně v rá­meč­ku na­jde­me rov­něž upou­táv­ku na no­vin­ku, kte­rou Ob­zor na­bí­dl od lis­to­pa­du svým čte­ná­řům. Šlo o „Noč­ní lin­ku Ob­zo­ru“. Kaž­dý tý­den ze stře­dy na čtvr­tek od 17 do 7 ho­din moh­li čte­ná­ři za­vo­lat do Ob­zo­ru a sdě­lil re­dak­ci, co se jim lí­bí v Ob­zo­ru, a co ne, či se ze­ptat na co­ko­li z od­bo­ro­vé prá­ce.

Ob­zor č. 45 – 8. 11. 1993
Osmistrán­ko­vý Ob­zor č. 45 byl na­bi­tý mno­ha in­for­ma­ce­mi – na­jde­me zde na­pří­klad člá­nek o oba­vách železničářů z pri­va­ti­za­ce tra­tí Šum­perk – Kou­ty nad Des­nou a Pet­rov – So­bo­tín, dále o po­ža­dav­cích se­ve­ro­čes­kých od­bo­rá­řů na kom­pen­zo­vá­ní prá­ce za ne­přízni­vých rozpty­lo­vých pod­mí­nek (pře­stáv­ka­mi v prá­ci, po­dá­vá­ním vi­ta­mí­nů, po­sky­to­vá­ním mi­mo­řád­né re­ha­bi­li­ta­ce a pří­plat­ky ke mzdě), o bu­douc­nos­ti re­ha­bi­li­tač­ních a re­kreačních za­ří­ze­ní i o bu­douc­nos­ti kon­dič­ních re­ha­bi­li­ta­cí a mno­ho dal­ších.

Té­měř ce­lá jed­na stra­na by­la vy­hra­ze­na po­kra­čo­vá­ní se­ri­álu „Jak se ro­dí Ob­zor“. Tře­tí část se tý­ka­la pro­ce­su od pře­dá­ní re­dakč­ních pod­kla­dů tis­kár­ně až po vy­tiš­tě­ní Ob­zo­ru ofse­to­vou tech­ni­kou. Re­dak­ce v té době pře­dá­va­la tis­kár­ně od­dě­le­ně ob­ra­zo­vé a fo­to­gra­fic­ké pod­kla­dy a zvlášť strán­ky s na­le­pe­ným tex­tem. V dneš­ní do­bě zpra­co­vá­vá re­dak­ce všech­ny ty­to pod­kla­dy již v re­dak­ci a po­sí­lá ucelené stránky ke zpra­co­vá­ní tiskaři elek­tro­nic­kou ces­tou, ni­ko­li ja­ko dří­ve, kdy jsme je do­vá­že­li do tis­kár­ny osob­ně, tram­va­jí.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 156 hostů a žádný gestor