Ob­zor č. 46 – 15. 11. 1993
Hned v ně­ko­li­ka člán­cích je zmi­ňo­ván ná­vrh mi­nis­ter­stva do­pra­vy na změ­nu ta­ri­fu jízd­né­ho pro že­lez­ni­čá­ře a je­jich ro­din­né pří­sluš­ní­ky. Ve­dl se spor pře­de­vším o vý­ši ku­pó­nu pro ro­din­né pří­sluš­ní­ky; na­vr­že­ná ce­na by­la ve vý­ši 500 ko­run. „Ohla­sy z pro­vo­zu jed­no­znač­ně uka­zu­jí, že že­lez­ni­čá­ři, byť s růz­ný­mi po­ci­ty ´polkli´předchá­ze­jí­cí ztrá­ty růz­ných vý­hod a ne­jis­tot i ne­lo­gická opa­tře­ní na ČD včet­ně ´pro­myšle­né´mzdo­vé po­li­ti­ky, ale ny­ní je na ně pří­stup MD již přes­pří­liš,“ uvá­dí se v člán­ku z rub­ri­ky „Co se dě­je v ústře­dí“.

Ústře­dí OSŽ, kte­ré za­se­da­lo 3. 11., při­ja­lo usne­se­ní, z nějž vy­plý­vá, že od­bo­ry ne­jsou ochot­ny dá­le ustou­pit a jsou od­hod­lá­ny po­užít k ob­há­je­ní svých po­ža­dav­ků i dů­raz­něj­ší kro­ky. Ob­zor dá­le při­ná­ší in­for­ma­ci o kri­tic­ké si­tu­a­ci v od­vět­ví sdě­lo­va­cí a za­bez­pe­čo­va­cí tech­ni­ky, zprá­vu z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce na ge­ne­rál­ním ře­di­tel­ství ČD, kte­rá se do­tkla mi­mo ji­né ne­do­stat­ku uhel­ných vo­zů či mo­der­ni­za­ce ko­ri­do­rů ČSD, a ta­ké zprá­vu z prů­bě­hu tzv. „Noč­ní lin­ky Ob­zo­ru“ včet­ně od­po­vě­dí na ně­kte­ré do­ta­zy, kte­ré čte­ná­ři za­vo­la­li do Ob­zo­ru.

Ob­zor č. 47 – 22. 11. 1993

„Jde o mno­hem víc než o pě­ti­stov­ku“shr­nu­je na­pě­tí me­zi mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a od­bo­ry ti­tu­lek člán­ku na prv­ní stra­ně čís­la 47. Ani po mno­ha jed­ná­ních to­tiž mi­nis­ter­stvo do­pra­vy ne­hod­la­lo ustou­pit od své­ho roz­hod­nu­tí zvý­šit ce­nu ku­pó­nu pro ro­din­né pří­sluš­ní­ky na 500 Kč. Mi­nis­tr do­pra­vy před zá­stup­ci že­lez­nič­ních od­bo­ro­vých cent­rál již dří­ve uve­dl, že měl a do­sud má v úmys­lu od­bou­rat že­lezni­čá­řům re­žij­ní vý­ho­dy úpl­ně, ře­kl, že to­to je­ho roz­hod­nu­tí by­lo prv­ním kro­kem a dal­ší by mě­ly ná­sle­do­vat.

Dne 12. 11. 1993 se ko­na­lo mi­mo­řád­né za­se­dá­ní Ústře­dí, kte­ré se sho­dlo na dvou hlav­ních po­ža­dav­cích: vy­dat ta­rif a na něj na­va­zu­jí­cí před­pi­sy v do­ho­dě s od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi a po do­bu pro­ce­su trans­for­ma­ce ČD ne­pro­vá­dět ome­zu­jí­cí změ­ny těch­to do­ku­men­tů. „Ústře­dí OSŽ na pod­po­ru těch­to po­ža­dav­ků a ve­de­no sna­hou ochot­ně kdy­ko­liv o po­ža­dav­cích jed­nat, vy­hla­šu­je dne 12. 11. 1993, k 12. ho­di­ně stáv­ko­vou po­ho­to­vost. V pří­pa­dě po­tře­by vy­hlá­sí Ústře­dí OSŽ prv­ní stáv­ku v dél­ce tr­vá­ní 5 ho­din od 4.00 do 9.00 ho­din dne 29. 11. 1993,“ uvá­dí se v pro­hlá­še­ní.

Za za­zna­me­ná­ní sto­jí ta­ké vý­rok mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, kte­rý pro­ne­sl pro re­gio­nál­ní tisk v Ús­tí nad La­bem. Ob­zor jej uve­dl v po­znám­ce na prv­ní stra­ně: „Vzhle­dem k eko­no­mic­ké­mu vý­sled­ku a mož­nos­tem ho­spo­dář­ství bu­de­me drá­hy udr­žo­vat pou­ze ve sta­vu ře­kl bych chát­rá­ní, a te­pr­ve po­tom, tak za dva až tři ro­ky, při­jde ta správ­ná do­ba na pro­ve­de­ní úpl­né trans­for­ma­ce že­lez­ni­ce,“ ře­kl Jan Strás­ký.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 158 hostů a žádný gestor