Ob­zor č. 3 – 17. 1. 1994
Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp spo­lu s dal­ší­mi před­sta­vi­te­li ma­na­ge­men­tu in­for­mo­val dne 6. 1. v lo­ko­mo­tiv­ním de­pu Pra­ha–jih od­bo­ro­vé i hos­po­dář­ské zá­stup­ce lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep o chys­ta­né trans­for­ma­ci to­ho­to od­vět­ví. Zpra­vo­daj­ství z ak­ce vy­šlo pod ti­tul­kem „Cí­lem je čás­teč­ná ne­bo úpl­ná pri­va­ti­za­ce“.

Ing. Šíp zdů­raz­nil, že trans­for­ma­ce, je­jímž cí­lem je od­dě­le­ní ob­chod­ní čin­nos­ti od pro­vo­zu, by mě­la pro­běh­nout urych­le­ně, po­té by mě­lo do­jít k dal­ším trans­for­mač­ním kro­kům, je­jichž cí­lem by­la čás­teč­ná ne­bo úpl­ná pri­va­ti­za­ce. O žád­né z va­ri­ant ne­by­lo v té do­bě roz­hod­nu­to. O tom, kte­rá mož­nost bu­de zvo­le­na, mě­ly po­dle slov Ing. Ší­pa roz­hod­nout zá­jmy zpra­co­va­te­lů pri­va­ti­zač­ních pro­jek­tů a zá­jmy in­ves­to­rů. Ob­zor dá­le při­ná­ší nej­za­jí­ma­věj­ší do­ta­zy a od­po­vě­di z Noč­ní lin­ky Ob­zo­ru a v pří­lo­ze otis­ku­je ce­lé zně­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy Čes­kých drah na rok 1994.

Ob­zor č. 4 – 24. 1. 1994
„Par­la­ment­ním klu­bům po­slan­ců byl před­lo­žen ob­raz sou­čas­né­ho sta­vu Čes­kých drah,“uvá­dí Ob­zor č. 4 na prv­ní stra­ně. Šlo o do­pis bý­va­lé­ho že­lez­ni­čá­ře, kte­rý se sna­žil upo­zor­nit po­slan­ce na si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci, kte­rá po­dle je­ho ná­zo­ru po­strá­dá pers­pek­tiv­nost a ra­cio­na­li­tu. Po­dle au­to­ra do­pi­su do­chá­zí k la­ci­né­mu roz­pro­de­ji ma­jet­ku Čes­kých drah s ka­ta­stro­fic­ký­mi dů­sled­ky, k růs­tu ná­kla­do­vos­ti a k per­spek­ti­vě zhor­še­ní či ome­ze­ní pře­prav­ních mož­nos­tí pro vět­ši­nu oby­va­tel. Upo­zor­ňu­je, že před za­há­je­ním re­struk­tu­ra­li­za­ce ne­do­šlo k po­drob­né ana­lý­ze pod­ni­ka­tel­ských zá­mě­rů. Zdů­raz­ňu­je, že jen při pro­de­ji sed­mi o­pra­vá­ren­ských zá­vo­dů byl stát při­pra­ven o ví­ce než 600 mi­li­o­nů ko­run. „Při­tom ně­kte­ré z dří­ve mo­der­ni­zo­va­ných o­pra­vá­ren­ských zá­vo­dů by­ly ´vý­hodně´ pro­dá­ny či lé­pe ´da­ro­vá­ny­´ za mé­ně než 10 % sta­no­ve­né pro­dej­ní ce­ny,“ pí­še se v do­pi­se po­slan­cům. Au­tor zdů­raz­ňu­je, že pří­pra­va re­struk­tu­ra­li­zač­ních kro­ků by mě­la být kva­lit­ní a objek­tiv­ní a mě­ly by se při ní vzít v úva­hu po­znat­ky o dů­sled­cích před­cho­zí­ho roz­ho­do­vá­ní a ná­vr­hy by mě­ly být pro­pra­co­vá­ny kva­li­fi­ko­va­ně, včet­ně uve­de­ní před­po­klá­da­ných eko­no­mic­kých efek­tů va­ri­ant.

Na stra­ně 1 na­jde­me kri­ti­ku na adresu mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho za je­ho ne­kva­li­fi­ko­va­né vý­ro­ky v tis­ku vů­či že­lez­ni­ci a dá­le in­for­ma­ci o tom, že na Slo­ven­sku k 1. 4. 1994 za­ni­ka­jí vý­kon­né jed­not­ky v do­sa­vad­ní po­do­bě. V tex­tu o si­tu­a­ci na že­lez­ni­cích na Slovensku je zmí­něn i roz­kaz ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ŽSR, kte­rým za­ká­zal za­měst­nan­cům ŽSR vy­jad­řo­vat se k pro­blé­mům že­lez­ni­ce bez sou­hla­su tis­ko­vé­ho ta­jem­ní­ka GŘ ŽSR.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor