Ob­zor č. 5 – 31. 1. 1994
„Po­hl­tí nás au­to­mo­bi­lo­vá lob­by?“
je ná­zev roz­ho­vo­ru s Ing. Ja­nem Ze­ma­nem, CSc., ak­ti­vis­tou ně­ko­li­ka eko­lo­gic­kých ini­cia­tiv, kte­rý byl otiš­těn na prv­ní stra­ně. Ing. Ze­man ozna­čil ja­ko hlav­ní pro­blé­my do­pra­vy v Čes­ké re­pub­li­ce ne­cit­li­vé roz­ši­řo­vá­ní sil­nič­ní do­pra­vy, ne­rovno­měrnost ve zda­ně­ní že­lez­nič­ní a sil­nič­ní do­pra­vy, ne­sys­té­mo­vou do­prav­ní po­li­ti­ku pod­ce­ňu­jí­cí že­lez­ni­ci včet­ně sni­žo­vá­ní je­jí kon­ku­ren­ce schop­nos­ti zdra­žo­vá­ním jízd­né­ho i od­bou­rá­vá­ním so­ci­ál­ních slev. Po­dle je­ho slov má ale že­lez­ni­ce stá­le ješ­tě šan­ci.

„Stát­ní do­prav­ní po­li­ti­ka ale ne­smí pre­fe­ro­vat zá­jmy čes­ké a svě­to­vé au­to­mo­bi­lo­vé lob­by, ale re­ál­né po­tře­by Čes­ké re­pub­li­ky: ochra­nu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, zvy­šo­vá­ní bez­peč­nos­ti, efek­tiv­nos­ti eko­no­mi­ky a roz­voj in­te­gro­va­né do­prav­ní sou­sta­vy, ni­ko­liv je­jí roz­bí­je­ní,“ uvá­dí Ing. Ze­man v roz­ho­vo­ru.

Ob­zor č. 6 – 7. 2. 1994
Na prv­ní stra­ně na­jde­me zpra­vo­daj­ství z Ústře­dí OSŽ ze dne 1. a 2. úno­ra, kte­ré by­lo vě­no­vá­no dvě­ma hlav­ním bo­dům: zhod­no­ce­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti z lis­to­pa­du 1993 a trans­for­ma­ci Čes­kých drah. K to­mu­to bo­du se do­sta­vil ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Dis­ku­se se čle­ny Ústře­dí OSŽ se tý­ka­la trans­for­ma­ce že­lez­ni­ce, zři­zo­vá­ní di­vi­zí, od­mě­ňo­vá­ní pra­cov­ní­ků, po­čet­ní­ho sta­vu ma­na­ge­men­tu, roz­dě­lo­vá­ním vý­ko­nů me­zi de­py a dal­ší­mi otáz­ka­mi. Je­jich po­drob­něj­ší zá­znam byl při­slí­ben pro dal­ší čís­lo Ob­zo­ru.

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ se po­drob­ně za­bý­vá jed­ná­ním Ra­dy dů­chod­ců ČR (ny­ní Re­publiková rada se­nio­rů OSŽ), kte­rá se – ja­ko schvá­le­ný po­moc­ný or­gán Ú OSŽ – se­šla na svém prv­ním jed­ná­ní 26. led­na 1994. Na jed­ná­ní pad­lo mno­ho kri­tic­kých slov na hla­vy před­sta­vi­te­lů GŘ ČD a mi­nis­ter­stva do­pra­vy za způ­sob ří­ze­ní, za de­vas­ta­ci, kte­rá na že­lez­ni­ci pro­bí­há, i za ne­od­bor­né zá­mě­ry, kte­ré jsou na že­lez­ni­ci bez­o­hled­ně pro­sa­zo­vá­ny. „Kri­ti­ka však pad­la i na ad­re­su OSŽ, a to ze­jmé­na ve vzta­hu k ne­do­sta­teč­né pub­li­ci­tě a reagenci na růz­né zkres­le­né in­for­ma­ce a vy­jád­ře­ní před­sta­vi­te­lů GŘ ČD a MD ČR v ob­do­bí stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti OSŽ,“ uvá­dí se v člán­ku. Dů­chod­ci oce­ni­li, že OSŽ ja­ko je­di­ná od­bo­ro­vá cent­rá­la na že­lez­ni­ci má zá­jem o čin­nost dů­chod­ců a umož­ňu­je jim člen­ství.

Ob­zor č. 6 byl osmistránko­vý, proto moh­la být ce­lá jed­na stra­na vě­no­vá­na „Noč­ní lin­ce Ob­zo­ru“ včet­ně za­zna­me­ná­ní otá­zek a od­po­vě­dí na po­lo­že­né do­ta­zy, a dvě stra­ny by­ly ur­če­ny že­lez­nič­ním ces­to­va­te­lům.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 202 hostů a žádný gestor