Ob­zor č. 9 – 28. 2. 1994
V čís­le 9 po­kra­ču­jí do­ta­zy odborářů a od­po­vě­di Ing. Šípa v člán­ku„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“. V té­to čás­ti se Ing. Ema­nu­el Šíp vy­jád­řil na­pří­klad k otáz­ce pri­va­ti­za­ce na že­lez­ni­ci.„Mo­je kon­cep­ce ne­by­la ni­kdy ta­ko­vá, že bych chtěl za kaž­dou ce­nu všech­no, co je lu­kra­tiv­ní, od drá­hy od­říz­nout. Já ten­to ná­zor ne­zastá­vám, ale bo­hu­žel jsem ten, od ko­ho se od­ře­zá­vá, ni­ko­li ten, kdo o tom roz­ho­du­je. Já tvr­dím, že když to překro­čí­te do ur­či­té me­ze, pak drá­ha už ni­kdy ne­bu­de ren­ta­bil­ní a efek­tiv­ní a ni­kdy ne­bu­de pra­co­vat ob­chod­ně. Pak už jí sku­teč­ně zů­sta­nou je­nom ty ko­le­je, je­nom ta ná­dra­ží a bu­de cho­dit po­řád s klo­bou­kem na stát­ní roz­po­čet a ne­bu­de schop­na sa­ma ovliv­nit svůj osud.“

Dá­le ge­ne­rál­ní ře­di­tel do­dal: „Za­ča­ly se ob­je­vo­vat růz­né zá­jmy a po­ža­dav­ky na pri­va­ti­za­ci lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep atd., kdy už to za­mí­ři­lo k sa­mé tech­no­lo­gii čin­nos­ti že­lez­ni­ce a kdy by to moh­lo do­pad­nout tak, že nám růz­né fir­my zpri­va­ti­zu­jí lo­ko­mo­ti­vy, va­go­ny za zů­stat­ko­vé hod­no­ty a s tě­mi bu­dou pod­ni­kat. Po­tom by to Čes­ké drá­hy moh­ly za­vřít, kdy­by při­šly o ten­to roz­ho­du­jí­cí ma­je­tek.“

Ob­zor otis­ku­je na prv­ní stra­ně pe­ti­ci k vlád­ní­mu ná­vr­hu zá­sad zá­ko­na o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní. Pe­ti­ce vy­jad­řu­je ne­sou­hlas se zvý­še­ním hra­ni­ce pro od­chod do dů­cho­du (u mu­žů 62 let, u žen 57 – 61 let po­dle po­č­tu vy­cho­va­ných dě­tí; zá­ro­veň by­lo roz­hod­nu­to o po­stup­ném zvy­šo­vá­ní té­to hra­ni­ce až na 65 let), ne­sou­hlas s tím, že vlád­ní ná­vrh ne­za­ru­ču­je vět­ši­ně dů­chod­ců za­cho­vá­ní je­jich dů­cho­dů ve výši od­po­ví­da­jí­cí růs­tu mezd a ne­sou­hlas se sta­vem ne­kont­ro­lo­va­tel­né­ho hos­po­da­ře­ní s vy­bra­ným po­jist­ným na so­ci­ál­ní za­bez­pe­če­ní.

Ob­zor č. 10 – 7. 3. 1994

Na stránkách Ob­zo­ru se od­rá­ží i teh­dej­ší (mar­ný) boj od­bo­rů pro­ti roz­hod­nu­tí o po­zděj­ším od­cho­du do dů­cho­du. Na­pří­klad kon­fe­ren­ce zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa Pra­ha jih od­sou­hla­si­la do­pis po­slan­cům, v němž vy­jad­řu­je ne­sou­hlas s po­zděj­ším od­cho­dem do dů­cho­du pro pra­cov­ní­ky z ne­pře­tr­ži­té­ho pro­vo­zu. „Po­zděj­ší od­chod do dů­cho­du u klí­čo­vých pro­fe­sí že­lez­nič­ní­ho pro­vo­zu po­va­žu­je­me za ha­zard s bez­peč­nos­tí pro­vo­zu,“ pí­še se v do­pi­se mi­mo ji­né.

Ce­lá dvoustra­na je vě­no­vá­na do­ta­zům a od­po­vě­dím z tzv. Noč­ní lin­ky Ob­zo­ru. Noč­ní vo­la­jí­cí se pta­li re­dak­to­ra Ob­zo­ru na­pří­klad na od­mě­ňo­vá­ní, vý­ko­no­vé pří­plat­ky, pří­plat­ky za noč­ní služ­bu, ná­rok na mra­že­nou stra­vu či po­sky­to­vá­ní ces­tov­ních ná­hrad. Na Noč­ní lin­ce se u te­le­fo­nu kaž­dý tý­den stří­da­li re­dak­to­ři Ob­zo­ru (a ta­ké hos­té, hlav­ně z jed­not­li­vých od­dě­le­ní OSŽ–Ú, z ve­de­ní OSŽ ne­bo i Čes­kých drah). Kaž­dý re­dak­tor vždy bě­hem své „noč­ní smě­ny“ na­sbí­ral spous­tu pod­ně­tů pro re­por­tá­že a roz­ho­vo­ry a ta­ké per­lič­ky z pro­vo­zu.

Zdeňka Sládková


 

Právě přítomno: 200 hostů a žádný gestor