Ob­zor č. 11 – 14. 3. 1994
Vel­ký pro­stor na prv­ní stra­ně byl vě­no­ván dvouden­ní­mu za­se­dá­ní re­pub­li­ko­vé ra­dy sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) OSŽ, kte­ré pro­běh­lo v Čes­ké Tře­bo­vé 3. a 4. břez­na 1994. Na pro­gra­mu by­lo roz­hod­nu­tí ve­de­ní Českých drah o zří­ze­ní di­vi­ze pro­vo­zu (od 1. 7. 1994). Zá­stup­ci Českých drah, kte­ří se zú­čast­ni­li čás­ti jed­ná­ní, se sna­ži­li od­bo­rá­ře pře­svěd­čit o před­nos­tech no­vé­ho sys­té­mu, kte­rý na­vr­hl od­dě­lit di­vi­zi ob­cho­du a di­vi­zi pro­vo­zu jak fi­nanč­ně, tak or­ga­ni­zač­ně, aby se moh­ly cho­vat trž­ně a aby by­la umož­ně­na prů­hled­nost do­ta­cí.

Po dlou­hé dis­ku­si čle­no­vé sek­ce vy­jád­ři­li pod­po­ru ú­čet­ní­mu od­dě­le­ní di­vi­zí, ale ni­ko­li or­ga­ni­zač­nímu od­čle­ně­ní; to by po­dle je­jich ná­zo­ru moh­lo při­nést ná­růst ad­mi­nis­tra­ti­vy, zvý­še­ní ná­kla­dů na or­ga­ni­za­ci a moh­lo by vést až k ne­funkč­nos­ti sys­té­mu. Zá­ro­veň po­žá­da­li před­se­du OSŽ Zdeň­ka Ško­pa o zpro­střed­ko­vá­ní kon­zul­ta­ce s mi­nis­trem do­pra­vy na to­to té­ma. Vý­sle­dek jed­ná­ní je la­ko­nic­ky shr­nut v ti­tul­ku člán­ku: „Je­de­náct­ka při­jí­má chys­ta­né změ­ny s oba­va­mi a ne­dů­vě­rou“.

Na prv­ní stra­ně na­jde­me ta­ké upo­zor­ně­ní na po­div­ný způ­sob pri­va­ti­za­ce ústec­ké TSS (tra­ťo­vá stroj­ní sta­ni­ce). Stroj­ní­ci té­to TSS upo­zor­ni­li re­dak­ci, že je na o­sád­ky stro­jů vy­ví­jen se sou­hla­sem ve­de­ní TSS ná­tlak, aby da­li vý­po­věď a ode­šli pra­co­vat k fir­mě Vi­a­mont. Do­sta­li na­bíd­ku pra­cov­ní smlou­vy, ve kte­ré jsou ome­ze­na všech­na prá­va. Ve­de­ní Via­mon­tu­ je zá­ro­veň upo­zor­ni­lo, že u té­to fir­my ne­bu­de mož­nost od­bo­ro­vě se sdru­žo­vat. „Fir­ma má prý z 99.% za­jiš­tě­no, že TSS v pri­va­ti­za­ci do­sta­ne, a s ve­de­ním služ­by je údaj­ně do­mlu­ve­no,“ pí­še se v člán­ku. Práv­ní a eko­no­mic­ké od­dě­le­ní ústře­dí OSŽ ra­di­lo po­sti­že­ným pra­cov­ní­kům ne­při­stu­po­vat na ná­tlak a ne­rozva­zo­vat pra­cov­ní po­měr. Zá­ro­veň oka­mži­tě po­žá­da­lo ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Českých drah o pro­šet­ře­ní to­ho­to pří­pa­du.

Ob­zor č. 12 – 21. 3. 1994
Za pět mi­nut dva­náct, te­dy až těs­ně před hla­so­vá­ním par­la­men­tu o no­ve­le zá­ko­ní­ku prá­ce, vy­hlá­si­la Čes­komo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů pro­test­ní de­mon­stra­ci pro­ti té­to ome­zu­jí­cí no­ve­le. De­mon­stra­ce by­la svo­lá­na na 22. břez­na ve 12 ho­din. Vedení OSŽ vyzvalo prostřednictvím Obzoru k účasti na této de­mon­stra­ci a na straně 1 vyjmenovalo hlavní důvody tohoto pro­testu. Odbory chtěly de­mon­stra­cí vyjádřit nesouhlas s po­zděj­ší­m od­cho­dem do dů­cho­du, s možností zneužívat ře­tě­zo­vé­ho opa­ko­vá­ní ter­mí­no­va­ných pra­cov­ních po­mě­rů, se zhor­še­ním pra­cov­ních pod­mí­nek tě­hot­ných žen a ma­tek a s řadou dal­ších ome­ze­ní, která měla novela zákoníku práce zavést. Část zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ ješ­tě před de­mon­stra­cí pod­po­ři­la pe­tič­ní ak­ci od­bo­rá­řů proti novele zákoníku práce, i když zkla­má­ním by­lo, že se jich za­po­ji­lo pou­ze 41 %.

Osmistránko­vé čís­lo přináší řadu dalších aktualit, rozhovorů, otiskuje od­po­vě­di na dotazy z Noč­ní lin­ky Ob­zo­ru a ně­ko­li­k re­por­tá­ží z pra­co­višť. Kromě toho je zde uveřejněn i ohlas pra­cov­ní­ka fir­my Vi­a­mont na člá­nek „Po­div­ný způ­sob pri­va­ti­za­ce ústec­ké TSS“ z Ob­zo­ru č. 11. Člá­nek se však kri­ti­zo­va­ným okol­nos­tem (vnu­co­vá­ní no­vých pra­cov­ních smluv či ome­ze­ní od­bo­rář­ských práv) pří­liš ne­vě­nu­je, mís­to to­ho se dlou­ze za­bý­vá kri­ti­kou do­sa­vad­ní per­so­nál­ní prá­ce na že­lez­ni­ci, kte­rá je po­dle ná­zo­ru au­to­ra pří­liš „pa­terna­listická“ a neúměrně ak­cen­tu­je za­cho­vá­ní pra­cov­ních míst a za­měst­na­nec­kých vý­hod, pří­pad­ně i zvy­šo­vá­ní pla­tů bez ohle­du na hos­po­dář­skou si­tu­a­ci Českých drah.                            

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor