Ob­zor č. 21 –23. 5. 1994
Pod ti­tul­kem „Něm­ci na to jdou lé­pe“ na­jde­me zpra­vo­daj­ství ze se­tká­ní mni­chov­ských (GdED) a vršo­vických od­bo­rá­řů, kte­ré se usku­teč­ni­lo dne 12. 5. a je­hož se zú­čast­nil i před­se­da OSŽ Zde­něk Škop. „My sto­jí­me už upro­střed pro­ce­su re­struk­tu­ra­li­za­ce, kte­rý vás te­pr­ve če­ká,“ ře­kl ve­dou­cí de­le­ga­ce z mni­chov­ské ob­las­ti. „Ko­mi­se do­šla k zá­vě­ru, že exis­ten­ce drá­hy je dá­le mož­ná, jen když stát pře­vez­me od­dlu­že­ní a DB se pře­tvo­ří hos­po­dář­sky na ak­cio­vou spo­leč­nost,“ do­dal. (DB se sta­ly ak­cio­vou spo­leč­nos­tí od 1. 1. 1994).

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o jed­ná­ní ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD a dal­ších zá­stup­ců ve­de­ní ČD se zá­stup­ci vý­kon­ných jed­no­tek a od­bo­rá­řů, kte­ré pro­běh­lo 11. 5. v Par­du­bi­cích. „Pří­tom­ní se z úst nejpo­vo­la­nější­ho že­lez­ni­čá­ře do­zvě­dě­li, že řez ce­lou do­pra­vou bu­de k 1. 7. 1994 usku­teč­něn až po že­lez­nič­ní sta­ni­ce bez ohle­du na stu­peň při­pra­ve­nos­ti,“ pí­še se v člán­ku. „Do­jde též ke slu­čo­vá­ní pro­voz­ních sta­nic, lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep, jed­no­tek infrastruktu­ry a přes­to­že jsou jed­not­li­vé ma­te­ri­á­ly zpra­co­vá­vá­ny od­bo­ry ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství, ne­jsou za­tím k dis­po­zi­ci ani pro pro­jed­ná­ní s od­bo­ro­vý­mi part­ne­ry,“ do­kres­lu­je tento člá­nek způ­sob, ja­kým v de­va­de­sá­tých le­tech pro­bí­ha­ly re­struk­tu­ra­li­zač­ní změ­ny na Čes­kých dra­hách.

Ob­zor č. 22 – 30. 5. 1994
Na ne­při­pra­ve­nost re­struk­tu­ra­li­za­ce na­vá­za­la krát­ká in­for­ma­ce s ti­tul­kem„Ve­de­ní Čes­kých drah hod­lá po­ru­šit ko­lek­tiv­ní smlou­vu“. V sou­vis­los­ti s při­pra­vo­va­ný­mi roz­sáh­lý­mi trans­for­mač­ní­mi změ­na­mi (od 1. 7. 1994) byl na dvou­den­ní za­se­dá­ní ústře­dí OSŽ, ko­na­né 31. 5. a 1. 6. 1994, při­zván ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ema­nu­el Šíp. Ten se však omlu­vil s tím, že bu­de mi­mo ČR, a na­bí­dl dal­ší ter­mín ve dru­hé po­lo­vi­ně červ­na. „Vzhle­dem k to­mu, že po­dle plat­né ko­lek­tiv­ní smlou­vy je or­ga­ni­za­ce po­vin­na pro­jed­nat s od­bo­ro­vým or­gá­nem or­ga­ni­zač­ní změ­ny nej­mé­ně je­den mě­síc před je­jich usku­teč­ně­ním, do­pus­tí se tak ve­de­ní ČD – po­kud své roz­hod­nu­tí ne­změ­ní – zá­važ­né­ho po­ru­še­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy se vše­mi dů­sled­ky, kte­ré z to­ho vy­plý­va­jí,“ kon­sta­tu­je se v člán­ku.

Ob­zor se dá­le za­bý­vá ná­zo­rem před­nos­tů sta­nic na od­dě­le­ní ří­ze­ní do­prav­ní a ko­merč­ních čin­nos­tí na úrov­ni že­lez­nič­ních sta­nic v sou­vis­los­ti se zří­ze­ním di­vi­ze do­prav­ní­ho pro­vo­zu. Před­nos­to­vé konsta­to­vali, že do­šlo k tra­gic­ké­mu ne­do­ro­zu­mě­ní na úrov­ni vr­cho­lo­vé­ho ve­de­ní ČD, když do­šlo ke zto­tožně­ní do­prav­něko­merč­ních čin­nos­tí s čin­nost­mi dopravně­podni­ka­telský­mi. Po­dle je­jich ná­zo­ru oddá­le­ním před­nos­ty sta­ni­ce z mís­ta vý­kon­né jed­not­ky do mís­ta stře­dis­ko­vé sta­ni­ce se zpřetrha­jí ve­li­ce cen­né vazby s míst­ní­mi pře­prav­ci i se za­měst­nan­ci.     

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor