Ob­zor č. 23 – 6. 6. 1994
„Re­struk­tu­ra­li­za­ce ČD je ne­při­pra­ve­ná a ne­sys­té­mo­vá“
, zní ti­tu­lek úvod­ní­ho člán­ku z pe­ra Ji­ří­ho Kra­to­chví­la, ta­jem­ní­ka sek­ce OSŽ ří­dí­cích a tech­nic­kohos­po­dář­ských pra­cov­ní­ků. Člá­nek re­fe­ru­je o se­tká­ní všech od­bo­ro­vých cent­rál pů­so­bí­cích na že­lez­ni­ci, z 23. 5., kde mě­lo do­jít k do­ho­dě na spo­leč­ném sta­no­vis­ku k pro­jek­tu trans­for­ma­ce ČD ješ­tě před je­ho pří­pad­ným schvá­le­ním.

Při­ja­té kri­tic­ké sta­no­vis­ko, kte­ré po­de­psa­li zá­stup­ci od­bo­ro­vých cent­rál (kro­mě Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců, kte­rá chtě­la pro­sa­dit vlast­ní sta­no­vis­ko), se zdů­raz­ňu­je pře­de­vším to, že se trans­for­ma­ce při­pra­vu­je bez jas­né­ho for­mu­lo­vá­ní stát­ní do­prav­ní po­li­ti­ky a bez vy­pra­co­vá­ní al­ter­na­tiv. Pro­jekt po­dle od­bo­rá­řů po­strá­dá ře­še­ní eko­no­mic­kých va­zeb a zvláš­tě chy­bí roz­bor, vy­číslu­jí­cí je­ho eko­no­mic­kou vý­hod­nost. „Při těch­to zjiš­tě­ních sku­teč­ně ne­zbý­vá mno­ho pro­sto­ru pro op­ti­mis­tic­ké před­sta­vy o bu­douc­nos­ti čes­ké že­lez­ni­ce. Ně­kte­ré re­ak­ce ve­de­ní ČD na po­klá­da­né otáz­ky by­ly znač­ně po­dráž­dě­né,“ kon­sta­tu­je au­tor člán­ku mi­mo ji­né.

Ob­zor dá­le mi­mo ji­né před­sta­vu­je jed­not­ku Pen­do­li­no (ETR 460), kte­rá se v ČR ob­je­vi­la po­dru­hé (ja­ko prv­ní se před­sta­vi­la ETR 401) v rám­ci pro­pa­ga­ce fir­my Fiat Ferro­via­ria. Je­ho pre­zen­tač­ní jíz­dy se zú­čast­ni­li čet­ní zá­stup­ci Čes­kých drah.

Ob­zor č. 24 – 13. 6. 1994
I dal­ší čís­lo Ob­zo­ru v ně­ko­li­ka růz­ných člán­cích vy­jad­řu­je kri­tic­ký po­stoj funk­cio­ná­řů OSŽ k chys­ta­né re­or­ga­ni­za­ci Čes­kých drah. Člá­nek „Od­bo­ry při­stu­pu­jí k re­struk­tu­ra­li­za­ci s ne­dů­vě­rou“ po­drob­ně po­pi­su­je prů­běh jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, kte­ré se ko­na­lo 31. 5. a 1. 6. v Se­no­hra­bech a je­hož se ja­ko hos­té zú­čast­ni­li zá­stup­ci Čes­kých drah. Před­mě­tem pro­jed­ná­vá­ní byl ná­vrh zá­sad trans­for­mač­ní­ho pro­jek­tu s. o. ČD, k ně­muž od­bo­rá­ři vy­slo­vi­li řa­du zá­sad­ních při­po­mí­nek jak ke kon­krét­ním kro­kům (na­pří­klad oddě­le­ní do­pra­vy od pře­pra­vy či slou­če­ní 46 tra­ťo­vých dis­tan­cí do 26 no­vých vý­kon­ných jed­no­tek), tak k to­mu, že re­struk­tu­ra­li­za­ce je ne­při­pra­ve­ná, uspě­cha­ná a pro­sa­zo­va­ná za kaž­dou ce­nu a na zá­kla­dě po­li­tic­ké­ho roz­hod­nu­tí. To spo­čí­va­lo mi­mo ji­né v tom, že k 1. led­nu 1995 měly vznik­nout dva stát­ní pod­ni­ky – Že­lez­nič­ní do­prav­ní pod­nik a Že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ta.

Chys­ta­ná trans­for­ma­ce ČD pro­lí­ná ce­lým čís­lem. V mno­ha, pře­váž­ně kri­tic­kých pří­spěv­cích, za­zní­va­jí kon­krét­ní při­po­mín­ky a oba­vy z při­pra­vo­va­ných kro­ků, kte­ré po­dle ná­zo­ru pi­sa­te­lů do­pad­nou ja­ko vždy při po­dob­ných změ­nách pře­de­vším na bed­ra pro­voz­ních pra­cov­ní­ků. Ob­zor otis­kl na­pří­klad ote­vře­ný do­pis pro­voz­ních pra­cov­ní­ků žst. Úva­ly, Čes­ký Brod, Po­ří­ča­ny, Pečky, a Ve­lim, kte­ří vy­jád­ři­li zá­sad­ní ne­sou­hlas se za­ve­de­ním tzv. po­ho­to­vos­ti na pra­co­viš­ti, je­jímž dů­sled­kem by by­lo sní­že­ní pla­tů za­měst­nan­ců. Do­pis upo­zor­ňu­je na to, že to­to opa­tře­ní po­ve­de k od­li­vu pra­cov­ních sil v pro­vo­zu, kte­rý mů­že mít váž­né ná­sled­ky, ne­boť zbý­va­jí­cí vý­prav­čí ne­mu­sí již být schop­ni za­jis­tit ply­nu­lý pro­voz.

Po­dle ná­zo­ru jed­no­ho z pra­vi­del­ných do­pi­so­va­te­lů, Ing. Pav­la Ďáska, na­vr­že­ná trans­for­ma­ce vů­bec ne­ře­ší kon­ku­ren­ceschop­nost že­lez­nič­ní do­pra­vy, ne­ře­ší otáz­ku vlast­nictví že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ty, dě­le­ní vý­kon­ných jed­no­tek a ná­sil­né vy­tvá­ře­ní in­teg­ro­va­ných jed­no­tek růz­ných tech­nic­kých slu­žeb a mů­že ohro­zit fi­nanč­ní si­tu­a­ci i fun­go­vá­ní ce­lé­ho pod­ni­ku.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 470 hostů a žádný gestor