Ob­zor č. 19 – 9. 5. 1995
Od­bo­ro­vé sva­zy pů­so­bí­cí na že­lez­ni­ci po­skyt­ly dne 27. 4. 1995 hro­mad­ným sdě­lo­va­cím pro­střed­kům zprá­vu, v níž uvádějí, že po­ža­du­jí na­vý­še­ní ob­je­mu mzdo­vých pro­střed­ků (vý­še mzdy na ČD by­la ve srov­ná­ní s ce­lo­stát­ním prů­mě­rem niž­ší té­měř o 600 Kč), dá­le po­ža­du­jí pl­ně­ní při­ja­té ko­lek­tiv­ní smlou­vy, pra­vi­del­né čtvrt­let­ní in­for­ma­ce o je­jím pl­ně­ní a in­for­ma­ce i o vy­uži­tí fi­nanč­ních pro­střed­ků zís­ka­ných pod­ni­ka­tel­skou čin­nos­tí.

„Od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce upo­zor­ňu­jí, že v pří­pa­dě ne­ga­tiv­ních po­sto­jů a po­stu­pů za­měst­na­va­te­le, pří­pad­ně dal­ších kom­pe­tent­ních sub­jek­tů, ne­jsou schop­ny udr­žet na­dá­le so­ci­ál­ní smír a bu­dou nu­ce­ny při­stou­pit k ra­dikálním ak­cím,“ uvá­dí se ve zprá­vě.

Ob­zor č. 19 dá­le po­drob­ně in­for­mu­je o po­znat­cích z me­zi­ná­rod­ní konference o pri­va­ti­za­ci že­lez­nic, kte­rá se usku­teč­nila v Pra­ze 20. 4. 1995. Řeč­ník z Vel­ké Bri­tá­nie uve­dl, že se v jeho zemi vlá­dě ne­po­da­ři­lo zís­kat v otáz­ce pri­va­ti­za­ce že­lez­nic spo­le­čen­ský kon­sen­zus, na­opak zá­stup­ce Ně­mec­ka uve­dl, že u nich se k chys­ta­né pri­va­ti­za­ci roz­vi­nu­la ši­ro­ká dis­ku­se. V Německu se na­víc jed­na­lo o za­nedba­telné množ­ství tra­tí (3 %), při­čemž do­tče­ným za­měst­nan­cům by­ly za­ru­če­ny roz­sáh­lé so­ci­ál­ní vý­ho­dy. Za čes­kou stra­nu vy­stou­pi­li mi­mo ji­né ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp, ře­di­tel Dráž­ní­ho úřa­du Ing. Ja­ro­slav Vrá­na či Ing. Da­li­bor Ze­le­ný, ře­di­tel Ob­chod­ně pře­prav­ní­ho ře­di­tel­ství ČD. Se­mi­nář uká­zal pro­ti­chůd­né prou­dy ne­jen me­zi ma­na­ge­men­tem ČD a opo­zič­ní­mi slož­ka­mi, ale i uvnitř drah sa­mot­ných.

Ob­zor č. 20 – 15. 5. 1995
Na prv­ní stra­ně by­la otiš­tě­na od­po­věď mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho na po­ža­dav­ky od­bo­rá­řů, uve­řej­ně­né v Ob­zo­ru č. 19. Mi­nis­tr do­pra­vy v do­pi­se uve­dl mi­mo ji­né: „V sou­hr­nu lze chá­pat ně­kte­ré bo­dy Va­še­ho sta­no­vis­ka ja­ko úsi­lí o ma­xi­ma­li­za­ci stát­ní pod­po­ry že­lez­nič­ní do­pra­vě bez ohle­du na ostat­ní po­tře­by da­ňo­vých po­plat­ní­ků, ja­ko sna­hu o ul­ti­ma­tiv­ní za­sa­ho­vá­ní do pro­blé­mů, za kte­ré ne­sou od­po­věd­nost ji­ní, ja­ko sna­hu ma­xi­mál­ně se zvi­di­tel­nit bez ohle­du na smys­lu­pl­nost, podlo­že­nost a opráv­ně­nost vy­řče­ných po­ža­dav­ků.“

Ob­zor dá­le při­ne­sl mi­mo ji­né zpra­vo­dajství ze za­sedá­ní Ústře­dí OSŽ z 3. 5., je­hož hlav­ním bo­dem by­la pří­pra­va mi­mo­řád­né kon­fe­ren­ce v Čes­ké Tře­bo­vé. Za­zně­la zde ale ta­ké in­for­ma­ce ze 4. Sně­mu ČMKOS (13. – 14. 2. 1995). „Sněm je zne­po­ko­jen tím, že prů­běh so­ci­ál­ní re­for­my se v mno­ha smě­rech zá­sad­ně od­li­šu­je od zá­mě­rů, kte­ré by­ly vy­hlá­še­ny ve vládních pro­gra­mo­vých do­ku­men­tech,“ uvá­dí se v usne­se­ní to­ho­to sně­mu.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 342 hostů a žádný gestor