Ob­zor č. 17 – 24. 4. 1995
„Buď re­gio­nál­ní tra­tě pri­va­ti­zo­vat, ne­bo zru­šit“, tlu­mo­čí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně ná­zor mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, před­ne­se­ný na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci MD dne 13. 4. 1995. Jan Strás­ký uve­dl, že mi­nis­ter­stvo do­pra­vy chce hrát aktiv­něj­ší ro­li v ob­las­ti že­lez­nič­ní do­pra­vy.

Ta­to ro­le mě­la po­dle je­ho slov spo­čí­vat v urych­le­né pri­va­ti­za­ci při­bliž­ně 30 % tra­tí Čes­kých drah, což je mož­no chá­pat ja­ko al­ter­na­ti­vu ke stát­ní­mu roz­hod­nu­tí o re­duk­ci čes­ké že­lez­nič­ní sí­tě. Před­se­da OSŽ Mi­ro­slav Ka­poun k té­to pro­ble­ma­ti­ce uve­dl, že roz­hod­nu­tí o pri­va­ti­za­ci re­gio­nál­ních tra­tí je před­čas­né. Nej­prve by mě­ly vznik­nout územ­ně správ­ní cel­ky a ty by mě­ly roz­hod­nout, jest­li že­lez­ni­ci po­tře­bu­jí, ne­bo ne.

Od­bo­ry na že­lez­ni­ci v té­to do­bě dá­le ře­ši­ly ne­uspo­ko­ji­vý stav v od­mě­ňo­vá­ní na ČD. Dne 12. dub­na 1995 pro­to vy­da­ly spo­leč­né sta­no­vis­ko, v němž ozna­mu­jí, že bu­dou or­ga­ni­zo­vat ak­ce za vý­raz­né na­vý­še­ní mzdo­vých pro­střed­ků. „Cí­lem tla­ku mu­sí být do­sa­že­ní to­ho, že se za­měst­nan­ci s. o. ČD ur­či­tým sko­kem po­su­nou ale­spoň na ce­lo­stát­ní prů­měr srov­na­tel­ných pro­fe­sí,“ uvá­dí se ve sta­no­vis­ku. Při ne­uspo­ko­ji­vém ře­še­ní avi­zo­va­ly od­bo­ry i mož­né po­ru­še­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru.

Ob­zor č. 18 – 2. 5. 1995
Ob­zor č. 18 při­ná­ší in­for­ma­ci o jed­ná­ní mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho s od­bo­rá­ři (dne 19.  4. 1995). Pod­ně­tem k jed­ná­ní by­la spo­leč­ná pe­ti­ce od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí pů­so­bí­cích při Českých drahách. Zá­stup­ci od­bo­rá­řů mi­nis­tra se­zná­mi­li se svý­mi ar­gu­men­ty ohled­ně nespra­vedli­vé­ho a ne­prů­hled­né­ho od­mě­ňo­vá­ní a před­nes­li i dal­ší při­po­mín­ky k vý­vo­ji na že­lez­ni­ci. Po­dle ná­zo­ru že­lez­nič­ních od­bo­rů ve­de sou­čas­né ve­de­ní ČD pod­nik ke kra­chu.

„Oba­vy z pře­kot­ně při­pra­vo­va­né pri­va­ti­za­ce na že­lez­ni­ci jsou opráv­ně­né“ byl ti­tu­lek a ta­ké od­kaz ze se­mi­ná­ře Na­da­ce Friedri­cha Eberta, uspo­řá­da­ný 20. 4. 1995 k pri­va­ti­za­ci že­lez­nic. Hlav­ní re­fe­rá­ty před­nes­li ex­per­ti ne­zá­vis­lé po­li­tic­ké po­ra­den­ské or­ga­ni­za­ce z Lon­dý­na a Bru­se­lu a ta­ké zá­stup­ce ně­mec­kých od­bo­rů. Zahraniční experti podpořili české odbory v jejich prosazování kvalitnější restrukturalizace železnice. Po­drob­ně­ji se Ob­zor kon­fe­ren­ci vě­no­val v ná­sle­du­jí­cích čís­lech.

„Kon­fe­ren­ce v Čes­ké Tře­bo­vé bu­de asi bouř­li­vá,“ shr­nu­je ti­tu­lek zpra­vo­daj­ství z jed­not­li­vých od­vět­vo­vých sek­cí OSŽ, ko­na­ných před mi­mo­řád­nou ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­cí OSŽ, svo­la­nou na 27. květ­na 1995. Od­vět­vo­vé sek­ce si vo­li­ly své de­le­gá­ty na kon­fe­ren­ci, své zá­stup­ce v sek­cích a ta­ké na­vr­ho­va­ly kan­di­dá­ty do ve­de­ní OSŽ. Ho­vo­ři­lo se ta­ké o struk­tu­ře OSŽ, o způ­so­bu fi­nan­co­vá­ní, o in­for­mo­va­nos­ti a mno­ha dal­ších otáz­kách tý­ka­jí­cích se bu­dou­cí­ho pů­so­be­ní OSŽ.
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 264 hostů a žádný gestor