Ob­zor č. 30 – 24. 7. 1995
Na prv­ní stra­ně na­jde­me dů­le­ži­tou in­for­ma­ci s ti­tul­kem „Do­ho­dy o roz­dě­le­ní fi­nanč­ních pro­střed­ků do­sa­že­no“. Po­dle té­to do­ho­dy, uza­vře­né me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ing. Jo­se­fem Ba­za­lou, mě­lo při­bliž­ně 91 ti­síc že­lez­ni­čá­řů do­stá­vat od čer­ven­ce do kon­ce ro­ku pro­fes­ní od­mě­nu v prů­měr­né vý­ši 640 Kč. Me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy na že­lez­ni­ci by­ly však roz­díl­né ná­zo­ry: Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců hod­la­la pro­ti vý­sled­kům do­ho­dy pro­te­sto­vat, ne­boť pů­vod­ně se mě­la část­ka dě­lit jen me­zi 72 ti­síc za­měst­nan­ců.

Jak se do­čte­me v roz­ho­vo­ru s mís­to­před­se­dou OSŽ Mi­ro­sla­vem Ka­pou­nem, pre­mi­ér a po­té i mi­nis­tr do­pra­vy na­vrh­li že­lez­nič­ním od­bo­rům za­stou­pe­ní ve Správ­ní ra­dě Čes­kých drah. Po vzá­jem­né do­ho­dě by­lo vše­mi sed­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi na ČD od­sou­hla­se­no, aby se zá­stup­cem od­bo­rů ve Správ­ní ra­dě stal před­sta­vi­tel OSŽ. „Hlav­ní smy­sl tkví v pře­vze­tí ur­či­té od­po­věd­nos­ti od­bo­rů za dal­ší vý­voj si­tua­ce na že­lez­ni­ci,“ ře­kl Mi­ro­slav Ka­poun, mís­to­před­se­da OSŽ, kte­rý se stal his­to­ric­ky prv­ním zá­stup­cem od­bo­rů ve Správ­ní ra­dě Čes­kých drah.

Let­ní čís­lo Ob­zo­ru ob­sa­hu­je dá­le „Že­lez­ni­čář­ské toul­ky“ či in­for­ma­ce o pří­pra­vách na osla­vy 150 let Olo­mouc­ko–praž­ské drá­hy.

Ob­zor č. 31 – 31. 7. 1995
Čís­lo při­ná­ší pře­de­vším po­drob­ný po­stup při při­zná­vá­ní pro­fes­ní od­mě­ny že­lez­ni­čá­řů u jed­not­li­vých di­vi­zí. Od­mě­na by­la vý­sled­kem do­ho­dy me­zi ve­de­ním Českých drah a od­bo­ro­vý­mi sva­zy a mě­la zmír­nit pro­pa­dy v od­mě­ňo­vá­ní že­lez­ni­čá­řů v po­rov­ná­ní s ce­lo­stát­ním prů­mě­rem.

V roz­ho­vo­ru s ta­jem­ní­kem OSŽ Kur­tem Mu­ží­kem je při­po­me­nu­to pod­hod­no­ce­ní správ­ka­řů, kte­ré po­dle je­ho ná­zo­ru mů­že vést k růs­tu tech­nic­kých zá­vad vo­zi­del. Kurt Mu­žík se vy­jád­řil i k chys­ta­né otáz­ce slou­če­ní lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep. Po­dle něj ne­jsou pro ten­to krok do­sta­teč­ně zpra­co­vá­ny eko­no­mic­ké pod­kla­dy. Jak dá­le uvá­dí, z pra­co­višť za­zní­va­jí spí­še ne­ga­tiv­ní sig­ná­ly o tom, že jsou ně­kte­ré pro­fe­se vo­zo­vé­ho ho­spo­dář­ství na­hra­zo­vá­ny pro­fe­se­mi lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství a do­tyč­ní jsou uvá­dě­ni do funk­cí, aniž by mě­li plat­né zkouš­ky.

Té­měř ce­lá jed­na stra­na je vy­hra­ze­na ná­zo­rům čte­ná­řů. Pro na­zna­če­ní teh­dej­ší at­mo­sfé­ry sta­čí uvést ně­kte­ré ti­tul­ky:„Za ne­exis­tu­jí­cí ne­bo ne­do­sta­teč­nou tech­ni­ku ne­mo­hou že­lez­ni­čá­ři ani od­bo­ro­ví bos­so­vé!“, „Že­lez­ni­ce opět na roz­ces­tí“ či „Ka­pi­ta­lis­mus dá za­brat“.
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 295 hostů a žádný gestor