Ob­zor č. 32/33 - 14. 8. 1995
Dal­ší let­ní dvoj­čís­lo Ob­zo­ru věnuje ce­lou dvojstra­nu pro­gra­mu oslav 150. vý­ro­čí pří­jez­du prv­ní­ho vla­ku do Pra­hy. Osla­vy pro­bí­ha­ly od 18. srp­na do 4. zá­ří 1995 v České Třebové, Praze, Olomouci a Pardubicích a byly provázeny jízdami zvláštních vlaků, výstavami, Dny otevřených dveří a bohatým kulturním programem.

Ob­zor dá­le otis­ku­je Pro­hlá­še­ní ve­dou­cích pra­cov­ní­ků Di­vi­ze do­prav­ní ces­ty (DDC) k sou­čas­né si­tu­a­ci na Českých drahách ze dne 29. 6. 1995, v němž ve­de­ní DDC hod­no­tí do­sa­vad­ní or­ga­ni­zač­ní kro­ky klad­ně a zá­ro­veň na­vr­hu­je pro dal­ší trans­for­mač­ní kro­ky pre­fe­ro­vat myš­len­ku sa­mo­stat­né­ho pod­ni­ku Že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ty. Od­bo­rá­ři di­vi­ze do­prav­ní ces­ty na svém jed­ná­ní dne 11. 7. 1995 vy­jád­ři­li po­chyb­nos­ti nad jed­no­znač­ně klad­ným hod­no­ce­ním sou­čas­né­ho sta­vu in­fra­struk­tu­ry, kon­sta­to­va­li roz­díl­ný stav jed­not­li­vých in­teg­ro­va­ných jed­no­tek a kritizovali pro­ble­ma­tic­ké na­sta­ve­ní kri­té­rií od­mě­ňo­vá­ní. Pro vy­jas­ně­ní pro­ble­ma­ti­ky a bu­douc­nos­ti že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ty by­ly do­hod­nu­ty spo­leč­né ak­ti­vy zá­stup­ců od­bo­rů a di­vi­ze in­fra­struk­tu­ry.

Ve zprá­vě ze za­se­dá­ní Před­sta­ven­stva OSŽ ze dne 1. 8. 1995 na­jde­me mi­mo ji­né in­for­ma­ci ta­jem­ní­ka OSŽ Vác­la­va Pecha o jed­ná­ní zá­stup­ců že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství. Vác­lav Pech upo­zor­nil, že hro­zí ko­laps těch­to spo­leč­nos­tí a by­lo pro­to roz­hod­nu­to ini­cio­vat k té­to pro­ble­ma­ti­ce jed­ná­ní u mi­nis­tra do­pra­vy.

Ob­zor č. 34 – 21. 8. 1995
„O II. že­lez­nič­ním ko­ri­do­ru roz­hod­nu­to“
, do­čí­tá­me se na prv­ní stra­ně. V člán­ku se uvá­dí, že vlá­da na svém za­se­dá­ní dne 9. 8. 1995 schvá­li­la vý­stav­bu II. že­lez­nič­ní­ho ko­ri­do­ru (Pet­ro­vi­ce u Kar­vi­né – Bo­hu­mín – Pře­rov – Břec­lav). Stav­ba mě­la stát 25 mld. ko­run.

V rub­ri­ce „Z re­gio­nů a od­vět­ví“ na­jde­me in­for­ma­ce z Ra­dy od­vět­vo­vé sek­ce OSŽ uč­ňov­ské škol­ství. Ra­da pod­po­ři­la sta­no­vis­ko ZO OSŽ In­te­gro­va­né střed­ní ško­ly tech­nic­ké v Lou­nech, po­ža­du­jí­cí, aby ří­ze­ní škol, pra­cov­ní pod­mín­ky a od­mě­ňo­vá­ní pe­da­go­gic­kých pra­cov­ní­ků by­ly ve všech stát­ních ško­lách stej­né.

Ob­zor dá­le při­ná­ší prv­ní pří­spěv­ky ke 150 le­tům Olo­mouc­ko–praž­ské drá­hy – jsou jim vě­no­vá­ny ce­lé čty­ři stra­ny. Člán­ky ob­sa­hu­jí ne­jen řa­du in­for­ma­cí o stav­bě tra­ti, ale po­pi­su­jí i mno­hé tech­nic­ké a sta­veb­ní pa­mát­ky a za­jí­ma­vos­ti.

Na po­sled­ní stra­ně Ob­zo­ru – teh­dy i ny­ní – při­ná­ší­me mi­mo ji­né za­jí­ma­vos­ti pro že­lez­nič­ní „šo­tou­še“. V čís­le 34/1995 jsme se tak na­pří­klad moh­li do­zvě­dět, že po dlou­hé služ­bě u ČD skon­či­ly svou pouť dvě „Šlech­tič­ny“ – 475.114 a 475.1138.    
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 351 hostů a žádný gestor